Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Adrannau academaidd yn uno i greu arch-ysgol gwyddorau iechyd a chymdeithasol

8 Mehefin 2015

pat - testun

Bydd dwy adran academaidd yn uno i greu arch-ysgol gwyddorau iechyd a chymdeithasol ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Bydd Gwyddor Cymdeithasol ac Addysg yn uno â Seicoleg, Gwyddor Chwaraeon ac Iechyd yn dilyn ymadawiad pennaeth yr adran, Pat Hibberd, yr haf hwn.

Gyda Pat ar fin gadael Glyndŵr am swydd newydd ym Mhrifysgol Birmingham, Simon Stewart fydd yn goruchwylio’r ysgol newydd.

Dywed Pat ei bod yn drist i adael Wrecsam ar ôl saith mlynedd ond ei bod yn edrych ymlaen at her newydd.

“Mae wedi bod yn bleser gweithio ym Mhrifysgol Glyndŵr a bod yn bennaeth yr ysgol Seicoleg, Gwyddor Chwaraeon ac Iechyd,” meddai.

“Hoffwn ddiolch i’m holl gydweithwyr am eu cefnogaeth ac rwy’n ffyddiog y bydd y Brifysgol yn dal i fynd o nerth i nerth.

“Rwyf hefyd yn dymuno pob llwyddiant i Simon yn y swydd newydd hon.”

Meddai Simon: “Byddaf yn gweithio gyda’r timau o fewn yr ysgol unedig i fewnosod y disgyblaethau mewn uned gydlynol ac yn adeiladu strategaeth ddatblygu ar y cyd.

“Mae yna botensial aruthrol ar gyfer y meysydd hyn; mae’r Brifysgol yn mynd trwy gyfnod o newid felly mae hyn yn gyfle i ni edrych drachefn ar ffyrdd o archwilio a datblygu ein darpariaeth academaidd ac ychwanegu at lwyddiant y blynyddoedd a fu. 

“Rwy’n dymuno pob lwc i Pat yn y dyfodol; mae hi wedi bod yn weithwraig anhygoel ac mae pawb yn drist iawn o’i gweld yn gadael.”

Canmolwyd Pat Hibberd gan yr Is-Ganghellor Dros Dro, yr Athro Graham Upton, am ei chyfraniad i Seicoleg, Gwyddor Chwaraeon ac Iechyd, gan ddweud y bydd yn “act anodd i’w dilyn”.

“Rydym yn dymuno’n dda i Pat ac yn diolch iddi am ei blynyddoedd o wasanaeth i Brifysgol Glyndŵr,” meddai’r Athro Upton.

“Mae’r sefyllfa yma yn rhoi cyfle i ni ailwerthuso ac uno’r ddwy ysgol, a fydd yn dod â’r ddau faes ynghyd ac yn galluogi staff academaidd – sydd eisoes yn cydweithio’n agos iawn – i ddatblygu fel cyfangorff o dan stiwardiaeth Simon.

“Rwy’n ffyddiog y bydd yn gwneud gwaith da o ddod â’r maes yma i’r amlwg wrth i ni symud ymlaen fel prifysgol ar yr adeg dyngedfennol yma.”

Top