Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Is-Ganghellor yn cyhoeddi gweledigaeth bum mlynedd ar gyfer prifysgol

11 Gorffennaf, 2015

Strategaeth

Cyhoeddwyd weledigaeth bum mlynedd i sicrhau cynaliadwyedd ariannol a rhagoriaeth academaidd ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Mewn cyfarfod brecwast ar ei champws Wrecsam ddoe (dydd Gwener), gosododd yr Is-Ganghellor, yr Athro Graham Upton, fframwaith strategol a fydd yn dylanwadu ar benderfyniadau'r Brifysgol rhwng 2015 a 2020.

Cyhoeddodd yr Athro Upton (llun ar y dde) y cynllun ariannol pedair blynedd sy'n cynnwys sicrhau gwarged rhagamcanol o £1.7m ar gyfer 2015/16 a throsiant o hyd at £75m erbyn 2019/20.

Mae gan y Brifysgol gynlluniau i dyfu’r nifer o fyfyrwyr dros yr un cyfnod, gan ddyblu nifer o israddedigion llawn-amser o’r DU a’r UE i 5,400.

Addawodd yr Is-Ganghellor dros dro i wneud y Brifysgol yn fwy deniadol i fyfyrwyr, gwella ansawdd yr addysgu a chryfhau'r cysylltiadau â phartneriaid Addysg Bellach ac Addysg Uwch, yn arbennig â Phrifysgol Bangor a Choleg Cambria.

Mae'r Brifysgol hefyd yn meithrin cysylltiadau cryfach gyda Grŵp Llandrillo Menai, South Cheshire College, Grŵp Castell-nedd Port Talbot, Prifysgol Wolverhampton a chydweithwyr o draws y byd, gan gynnwys y rhai yn MARA ym Malaysia.

Cyhoeddodd bod y Brifysgol yn cryfau ei chysylltiadau gyda Phrifysgol Caer, a fydd yn dilysu rhaglenni PhD yn Glyndŵr wrth i’r sefydliad Gymreig gryfhau ei enw da am ymchwil ac yn y pen draw sicrhau ei phwerau dyfarnu graddau ymchwil ei hun yn y dyfodol.

Wrth iddo ddatgan bod y sefydliad yn "brifysgol o, ac ar gyfer y rhanbarth" ac yn  "deulu" sy'n mynd o nerth i nerth, meddai: "Mae gweithio mewn partneriaeth a rhoi myfyrwyr wrth galon y Brifysgol yn allweddol i gyflawni uchelgeisiau Prifysgol Glyndŵr i dyfu trosiant i £75m a chynyddu’r nifer o israddedigion.

"Un o'r pethau wnaeth fy nenu i brifysgol hon a rhywbeth rydym yn ei wneud mor dda yw ein ffocws ar ddysgwyr - pobl o sawl cefndir gwahanol - gan roi cyfle iddyn nhw ac ehangu mynediad i bawb.

"Mae hynny'n mor bwysig, ond mae'n rhaid i fod yn fwy na hyn; mae angen i ni gael mwy o fewnbwn i'r economi a diwallu anghenion hyfforddi busnesau ar draws y wlad. Rydym am i'n myfyrwyr fod yn fedrus, bod yn barod am swyddi ac i wneud gwahaniaeth pan fyddant yn gadael teulu Prifysgol Glyndŵr. "

Ychwanegodd yr Athro Upton: "Rydym yn edrych i gofleidio perthynas â cholegau a phrifysgolion eraill ac yn eu cynnwys yn ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

"Fodd bynnag, dwi ddim yn fodlon gyda dim ond bod yn bwysig i'r rhanbarth lleol. Mae angen i ni fod yn gysylltiedig yn genedlaethol ac yn rhyngwladol - rydym am ddefnyddio ein harbenigedd i adeiladu perthynas gyda'r byd ".

Ganmolodd yr Athro Upton dîm prosiect ESO yn Llanelwy am ei gyflawniadau yn sgleinio drychau ar gyfer telesgop mwyaf y byd, ond cyfaddefodd fod angen i ehangu sylfaen ymchwil y Brifysgol.

Mynegodd pa mor bwysig yw cysylltiadau â diwydiant a busnes i ddyfodol y Brifysgol, gan nodi nid yn unig fwriad y Brifysgol i gynyddu ei darpariaeth peirianneg, gwyddoniaeth a thechnoleg, yn atgyfnerthu enw da Glyndŵr mewn gweithgynhyrchu uwch a defnyddiau cyfansawdd, ond hefyd y cysylltiadau cryf sy'n cael ei datblygu gyda’r diwydiannau creadigol a gwyddorau iechyd, yn ogystal â'r gymuned a'r sectorau gwirfoddol.

"Bydd y fframwaith hwn yn helpu i droi’r uchelgeisiau a cynigion hyn yn realiti. Beth, felly, yw ein dangosyddion perfformiad allweddol" meddai.

"Mae gennym gynllun i ddyblu nifer yr israddedigion. Mae hynny'n her fawr, ond mae'n hanfodol bwysig, ac yn gyraeddadwy.

"Mae angen i ni hefyd i greu amgylchedd cyfoethog, cymysgedd o fyfyrwyr yn dod â gwahanol syniadau; rydym yn adeiladu nifer dda o fyfyrwyr o'r UE, ond mae nifer y myfyrwyr rhyngwladol a gallwn eu cymryd yn gyfyngedig - i 100 ar hyn o bryd - ac maent yn hanfodol i ni, felly rydym yn awyddus i dyfu nifer hwn i 10% o boblogaeth y myfyrwyr erbyn 2019 / 20.

"Mae'r Brifysgol hefyd addo darparu pob myfyriwr israddedig â’r cyfle i gael profiad cysylltiedig â gwaith achrededig sy’n gysylltiedig â'r cwricwlwm, a bydd yn sicrhau bod o leiaf 94% o raddedigion yn cael eu cyflogi neu yn barhau i astudio chwe mis ar ôl gadael y Brifysgol.

"Mae'r rhain yn dargedau mawr, maent yn uchelgeisiol ond gallwn wneud hynny os byddwn yn gweithio gyda'n gilydd ac yn helpu i adeiladu cyfnod newydd ar gyfer Prifysgol Glyndŵr."

Wrth adleisio’r geiriau hynny, canmolodd Is-Ganghellor Prifysgol Caer, yr Athro Tim Wheeler, ei gymydog Wrecsam ar gyfer cyflwyno gweledigaeth a fydd yn dod â'r ddau sefydliad yn nes at ei gilydd.

Meddai: "Glyndŵr yw ein cymydog agosaf, felly os oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i helpu gydag ymchwil, yn enwedig ymchwil cymhwysol yng Ngorllewin Swydd Gaer a gogledd ddwyrain Cymru, yna rwy'n credu bod hynny'n ddatblygiad cadarnhaol iawn ar gyfer y ddwy brifysgol."

Croesawyd y strategaeth pum mlynedd gan AS Wrecsam, Ian Lucas, a ddwedodd bod rhaid gweithredu i "adeiladu momentwm pellach yn ein cymuned" i gefnogi staff a myfyrwyr Glyndŵr ar gyfer y dyfodol.

Ychwanegodd Aelod Cynulliad Wrecsam Lesley Griffiths: "Mae Wrecsam yn ffodus o gael sefydliad addysgol arloesol fel Prifysgol Glyndŵr. Mae’r sefydliad yn helpu i hyrwyddo ein rhanbarth ac yn cael effaith gadarnhaol ar y dref, yn ogystal â'r gymuned ehangach yng ngogledd ddwyrain Cymru, a bydd datblygiadau diweddaraf hyn yn ei galluogi i fynd o nerth i nerth. "

Croesawyd y strategaeth gan y rhai oedd yn bresennol, yn enwedig gan ganolbwyntio o'r newydd ar hyfforddi gweithlu'r dyfodol er mwyn iddynt adael y brifysgol â'r sgiliau priodol i lwyddo yn eu dewis yrfa.

Ymhlith y rhai oedd yn canmol Glyndŵr am ei gwaith mewn diwydiant oedd Askar Sheibani, Prif Swyddog Gweithredol cwmni cyfathrebu, Comtek, yng Nglannau Dyfrdwyoedd. Ychwanegodd: "Rwy'n falch iawn o glywed y bydd cysylltiadau agosach gyda chwmnïau, a gallwn adeiladu ar hyn hyd yn oed ymhellach.

"Mae cydweithio â'r sector preifat yn allweddol ar gyfer y myfyrwyr er mwyn iddynt fynd ymlaen i gyflogaeth gynaliadwy o safon uchel iawn, ac i fanteisio ar yr adnoddau sydd gan y Brifysgol fan hyn."

Top