Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Elusen y Celfyddydau’n dechrau haf o godi arian efo Songerama

Ebrill 28, 2015

Songerama - testun

Mae angen noddwyr ar elusen y celfyddydau sy’n cefnogi graddedigion yn y diwydiannau creadigol.

 Mae Gweithredu ar gyfer y Celfyddydau yn paratoi ar gyfer ymgyrch codi arian dros yr haf, gan ddechrau gyda diwrnod hwyl i'r teulu, 'Songerama', yn Llandudno  dydd Sadwrn gyda canwr, actor a'r cyfansoddwr o’r fri Cleveland Watkiss.

Targedai'r ymgyrch - a gefnogir gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ar y cyd â V Creation a Diverse Arts - gwneuthurwyr ffilmiau, cerddorion ac artistiaid ac yn canolbwyntio ar torri tir newydd yn y cyfryngau.

Mae’r sylfaenydd Ali Carter, sy’n gynhyrchydd a chyfarwyddwr enwog, yn ogystal â fod y grym tu ôl i Stiwdios Laundry ym Mae Colwyn, yn gwario ei hamser i gyd yn mentora ac yn helpu artistiaid newydd i dorri i mewn i'r sector.

Mae hi'n gwneud hyn am ddim ond mae angen cymorth ariannol i ddatblygu'r sefydliad ac yn rhoi hwb i’w siawns o gyfarfod y galw.

"Mae'n anodd i mi glustnodi cymaint o’m amser i geisio helpu pobl ifanc. Mae'n anghynaliadwy - ni all barhau fel hyn," meddai Ali, cynhyrchydd ar biopic Mike Peters, Vinyl, gyda Keith Allen a Phil Daniels.

"Mae'n ddiwydiant anodd iawn i dorri i mewn iddo a hyd yn oed yn fwy anodd i fod yn llwyddiannus dros gyfnod hir. Mae'n waith caled, yn cymryd llawer o amser ac yn angen ymroddiad llwyr, ond yn y pen draw mae’n werth chweil wrth ichi gweld darn o waith orffenedig neu dalent ifanc yn mynd ymlaen i gyflawni eu potensial.

“Pwrpas Gweithredu dros y Celfyddydau a V Creation yw i rhoi cyfleoedd i bobl ifanc, ond mae angen pobl tu ôl i ni er mwyn sicrhau ni fydden ni’n colli to nesaf o wneuthurwyr ffilmiau, artistiaid a cherddorion."

Dywedai Ali y dylai pobl greadigol ifanc taflu eu hunain i mewn i'r gymysgedd ac ymuno â'r sefydliadau, yn enwedig V Creation, sy'n ceisio dod â myfyrwyr, graddedigion a entrepreneuriaid at ei gilydd i rwydweithio, a rhannu syniadau a chyfleoedd busnes mewn darlledu a’r cyfryngau digidol, cysylltiadau cyhoeddus, newyddiaduraeth, ffotograffiaeth, ffilm, rheoli digwyddiadau a dylunio graffeg. Mae mab Ali, Dani Washington yn gwneud enw iddo'i hun fel rhan o grŵp pync Neck Deep.

"V Creation yw tîm o bobl sydd am fod yn rhan o'r economi greadigol a throi eu hangerdd a thalent i mewn i gyflogaeth," meddai.

"Y cyfan sydd angen iddynt ei wneud yw cofrestru ac yn dod yn aelod o V Creation ac ymuno ag eraill sydd am fod yn rhan o'r gymuned anhygoel hon."

Ar gyfer ddigwyddiad dydd Sadwrn; sicrhaodd Gweithredu ar gyfer y Celfyddydau wasanaethau Cleveland Watkiss, un o sylfaenwyr y Jazz Warriers dylanwadol sydd wedi perfformio gyda rhai o enwau mwyaf blaenllaw ym myd cerddoriaeth, gan gynnwys Bob Dylan, Robbie Williams, Stevie Wonder a chynhyrchydd y Beatles George Martin.

 Bydd yn cynnal gweithdai lleisiol a drama yn Nhŷ Hapus yn Llandudno, gan ddefnyddio'r llais, taro'r corff ac adrodd straeon i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a pherfformiad, ymdeimlad o les, hapusrwydd a mwy o hunan-barch.

"Rydym yn falch o gydweithio gyda Cleveland ar y rhaglen newydd sbon yn cyfuno ein sgiliau a thalentau mewn drama, perfformiad a datblygu cerddorol," meddai Ali.

"Mae Songerama yn weithdy gynhwysol i bawb, hyd yn oed ar gyfer y rhai gydag ychydig iawn neu ddim profiad o'r celfyddydau perfformio. Rydym eisiau dangos i bobl manteision i’w lles o gymryd rhan yn ein gweithdai a sut y gall unigolion ennill y gallu i fynegi eu hunain yn fwy hyderus.

"Gobeithiwn y bydd pobl yn dangos eu cefnogaeth ac yn dod i'n gweld ni ar y diwrnod."

I archebu eich lle, ewch http://bit.ly/1Dn8JzH.

Dilynwch Gweithredu dros y Celfyddydau ar Drydar actionforartsuk neu edrychwch ar y wefan: www.actionforarts.org.uk. I gefnogi'r elusen, cysylltwch â Ali Carter drwy e-bost: a.carter@diversearts.co.uk.

Top