Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn arwain Gogledd Cymru yn y frwydr yn erbyn Seiberdrosedd

21 Gorffennaf, 2015

Seiber testun

Bydd Prifysgol Glyndŵr yn chwarae rhan flaenllaw yn y frwydr yn erbyn Seiberdrosedd.

Bydd y Brifysgol yn cynnal cyfarfod cyntaf Clwstwr Diogelwch Seiber Gogledd Cymru ddydd Iau Gorffennaf 23 o 2pm.

Mae’r Brifysgol a Heddlu Gogledd Cymru am i arbenigwyr mewn diogelwch ar-lein ac e-droseddu i ymuno â'r fforwm a mynd i'r afael â'r mater. Maent hefyd yn gwahodd aelodau o'r cyhoedd a pherchnogion busnesau a gafodd eu targedu yn y gorffennol i fod yn bresennol a rhannu gwybodaeth a chyngor, mewn ymgais i wneud Gogledd Cymru yn un o'r mannau mwyaf diogel yn y byd i wneud busnes.

Yn ôl adroddiad gan yr asiantaeth gwyliadwriaeth electronig GCHQ, mae wyth o bob 10 o'r cwmnïau mwyaf yn y DU wedi dioddef digwyddiad difrifol o drosedd ar-lein, sy'n costio’r economi degau o filiynau o bunnoedd bob blwyddyn.

Mae ymosodiadau ar-lein yn parhau i fod yn un o brif beryglon diogelwch cenedlaethol y wlad ochr yn ochr â terfysgaeth, yn ôl y llywodraeth.

Mae’r Athro Vic Grout, Athro Cyfrifiadureg Blaendrafodion, yn aelod o Banel Troseddau Seiber ​​Heddlu Gogledd Cymru a Grŵp Ymddiriedolaeth Diogelwch Seiber Gogledd Cymru.

Mae am weld adran blaenllaw Cyfrifiadureg y Brifysgol chwarae rhan flaenllaw wrth ddod â'r mater i sylw sefydliadau ar draws y rhanbarth.

"Mae Cyfrifiadura Prifysgol Glyndŵr yn falch iawn o chwarae rhan flaenllaw yn sefydlu Clwstwr Diogelwch Seiber Gogledd Cymru," meddai'r Athro Grout.

"Mae seiberdrosedd yn bryder cynyddol i bawb: y gymuned fusnes, yr heddlu, sefydliadau academaidd a'r cyhoedd yn gyffredinol.

"Daeth ymosodiadau seiber yn fwy aml dros y blynyddoedd diwethaf wrth i’w soffistigeiddrwydd a defnydd o dechnoleg cynyddu. Mae pob busnes a sefydliadau, mawr neu fach, yn gallu bod dan fygythiad o weithgaredd maleisus drwy'r rhyngrwyd a dulliau electronig eraill.

Ychwanegodd: "Nod y Clwstwr yw dwyn ynghyd randdeiliaid allweddol a phartïon eraill â diddordeb i weithio gyda'i gilydd er mwyn helpu i’w hamddiffyn yn erbyn seiberdrosedd a seiber ymosodiadau.

"Daw sefydliadau academaidd, megis Prifysgol Glyndŵr, Heddlu Gogledd Cymru, arbenigwyr diogelwch gymuned fusnes a seiber yn y rhanbarth ac yn genedlaethol â'u gwybodaeth a'u harbenigedd i ddatrys y broblem."

Mae'r grŵp yn bwriadu cyfarfod unwaith y mis, mewn gwahanol leoliadau ar draws Gogledd Cymru, i rannu â’i aelodau wybodaeth, arfer da a’r datblygiadau diweddaraf o ran ymosodiadau seiber gyfredol a newydd, gan eu paratoi i amddiffyn yn erbyn Seiberdrosedd.

Byddant hefyd yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddiogelwch Seibr (a Strategaeth Diogelwch Seibr Llywodraeth y DU) drwy adeiladu gwybodaeth diogelwch seiber, sgiliau a galluoedd, er mwyn gwneud cwmnïau yn fwy gwydn i ymosodiadau seiber.

Bydd siaradwyr ar y diwrnod yn cynnwys John Davies, cyfarwyddwr Pervade Software a chyd-sylfaenydd Clwstwr Diogwlech Seibr De Cymru. Bydd hefyd cyflwyniadau a chyfle i rwydweithio.

"Mae hwn yn gydweithrediad mawr rhwng academia, busnes, yr heddlu a'r cyhoedd - gyda mewnbwn sylweddol gan academyddion Glyndŵr ar ddiogelwch seiber," meddai'r Athro Grout.

"Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y cyfarfod cyntaf a byddwn yn annog cymaint o bobl â phosibl i fynychu. Dyma eich cyfle i lunio sut bydd y clwstwr yn symud ymlaen a'r rôl arbennig yr ydym am iddo chwarae.

"Nid yw'r broblem yn mynd i ffwrdd - yn wir, mae'n mynd i waethygu - ac ni allwn fforddio ei anwybyddu."

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad, ewch i www.northwalescyber.net neu ddilyn Clwstwr Diogelwch Seibr ​​Gogledd Cymru ar TwitterNorthWalesCyber.

I gael rhagor o wybodaeth am Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Glyndŵr, ddarllen yma

Top