GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Merched wedi’u hysbrydoli i wneud gwahaniaeth mewn gwyddoniaeth, mathemateg a pheirianneg

Llun

Hydref 5, 2015

Cafodd mwy na 100 o ferched o Ogledd Cymru ysbrydoliaeth i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth a pheirianneg mewn digwyddiad yn Wrecsam a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cynlluniwyd cynhadledd Merched yn Gwneud Gwahaniaeth a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Glyndŵr i godi dyheadau a dangos bod gan bob ferch y cyfle i ddilyn gyrfa mewn rôl llai draddodiadol.

Defnyddiwyd cyngor, arweiniad a modelau rôl i ddangos sut y gall menywod anelu at swyddi uwch o fewn diwydiant a dilyn gyrfaoedd llwyddiannus iawn mewn pynciau STEM - gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Mynychodd cyn-fyfyrwyr chweched dosbarth o Ysgol Maelor, Llannerch Banna; Ysgol Rhiwabon; Ysgol Santes Ffraid, Dinbych; Ysgol Uwchradd Sant Richard Gwyn, y Fflint: Ysgol Uwchradd Prestatyn; Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele ac Ysgol Uwchradd y Fflint.

Cafwyd trafodaethau bwrdd crwn yn ystod hanner cyntaf y dydd pryd y gwahoddir y rhai oedd yn bresennol i drafod materion sy'n wynebu menywod yn y gweithle. Wedyn yn ystod y prynhawn cafwyd tair sesiwn â thema gwahanol.

Roedd hyn yn cynnwys gweithdai ar stereoteipio ar sail rhyw, dan arweiniad Chwarae Teg, bylchau rhwng y rhywiau mewn gyrfaoedd STEM, dan arweiniad Techniquest Glyndŵr, a thrafodaeth a gynhaliwyd gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar ferched mewn gyrfaoedd anhraddodiadol.

Dywedodd Amelia John, Pennaeth Dyfodol Tecach, Llywodraeth Cymru: "Rydym yn awyddus iawn i ddod at ei gilydd merched chweched dosbarth, siaradwyr ysbrydoledig a modelau rôl, er mwyn agor eu meddyliau am gyfleoedd y gall fod ganddynt.

"Mae rhai meysydd lle mae merched yn llai tebygol o wneud cais amdanynt na bechgyn, maent yn llai tebygol o astudio ffiseg, er enghraifft. Rydym hefyd yn gwybod eu bod yn wynebu rhwystrau weithiau. Cymer y Gyfraith er enghraifft, mae mwy o ferched yn graddio yn y Gyfraith na dynion, ond wrth i’r gyrfa ddatblygu maen nhw’n wynebu rhwystrau eraill megis magu teulu.

"Y bwriad oedd i ddechrau’r ymgom, rhoi cyfle i ofyn cwestiynau a chymysgu gyda gwahanol menywod mewn gwahanol gamau yn eu gyrfaoedd. Efallai o hynny fe ddaw ysbrydoliaeth, gwybodaeth a dewis ehangach."

Siaradodd Pippa Britton, paralympiad dwbl a Chadeirydd Cymorth Anabledd Cymru, yn y digwyddiad. Meddai: "Ges i f’ ngwahodd i siarad â rhai menywod ifanc anhygoel, a fydd, tybiwn i, am gael gyrfaoedd hynod llachar a dyfodol disglair. Mae'n ymwneud â’u hysbrydoli i fod y gorau y gallant fod.

"Hoffwn i feddwl fy mod wedi ysbrydoli’r merched ifanc hyn byth i roi'r gorau iddi, ac yn cadw at eu gynnau a bod yn benderfynol o gyflawni eu breuddwydion, beth bynnag y bônt."

Meddai Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Gymunedau a Threcu Tlodi,: "O fewn fy mhortffolio, mae gen i gydraddoldeb, rwy'n frwd dros gydraddoldeb ac yn sicrhau bod merched yn gwybod am y cyfleoedd sydd yma ar eu cyfer.

"Mae menywod yn aml yn teimlo nad yw gwleidyddiaeth yn arbennig o berthnasol i'w bywydau ac yr wyf yn gobeithio fy mod wedi esbonio pa mor berthnasol ydyw mewn gwirionedd i'w bywydau a byddai'n wych gweld gwleidyddion y dyfodol, yn eistedd yn yr ystafell hon heddiw."

Top