GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Wyth o ferched ifanc yn graddio o Sefydliad Moneypenny gyda chymorth Prifysgol Glyndŵr

llun

Hydref 26, 2015

Mae wyth o ferched ifanc o ardal Wrecsam yn dathlu 'graddio' o Sefydliad Moneypenny ar ôl chwe mis o hyfforddiant gan gynnwys amser yn gweithio ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Hyd at fis Mai roedd y merched ifanc hyn i gyd yn ddi-waith gyda disgwyliadau isel. Yn awr, o ganlyniad i’w cyfnod yn Sefydliad Moneypenny maent i gyd yn edrych ymlaen at symud i mewn i waith, prentisiaethau neu addysg amser llawn.

Cafodd y Sefydliad ei lansio yn 2014 gan gyd-sylfaenydd Moneypenny Rachel Clacher i roi cyfleoedd newydd mewn bywyd a gwaith i bobl ifanc ddi-waith. Yn ogystal â phrofiad gwaith â thâl mewn amrywiaeth o sectorau cyflogaeth ar draws Wrecsam, mae'r Sefydliad hefyd yn cynnwys hyfforddiant bywyd, mentora a’r cyfle i ennill llu o sgiliau tra rhoi cynnig ar weithgareddau newydd.

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y Sefydliad mewn partneriaeth ag ystod o asiantaethau sy'n gweithio yn Wrecsam gyda'r bwriad o roi'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i gael eu bywydau ar y trywydd iawn.

Meddai Rachel: "Yn dilyn llwyddiant y prosiect peilot y llynedd, yr her oedd i ailadrodd y hyfforddiant, yn dysgu o’n profiad, a chyflwyno 26 wythnos cadarn, effeithiol ac heriol.

"Nid yw hyn yn hyfforddiant cyffredin. Ein nod yw ategu at brofiad gwaith ystyrlon gyda rhaglen gyfannol ac amrywiol iawn o chwe mis sy'n galluogi ein hyfforddeion i ehangu eu gorwelion, yn datblygu eu sgiliau a chynyddu eu hunanhyder.

"Mae'r Sefydliad yn annog hyfforddeion i adael eu parth cysur, gan eu helpu i adnabod eu cryfderau a'u gwendidau, wrth feddwl am yr hyn y maent ei eisiau mewn bywyd. Gyda chymorth, maent yn gweithio i wneud y mwyaf o'u potensial a chyflawni eu huchelgeisiau ac eleni eto, maent wedi creu cyfeillgarwch cryf ymhlith ei gilydd.

"Yn hanfodol, hefyd, maent wedi cryfhau eu ffydd mewn eraill, ac yn y pen draw, mae pob un bellach yn cydnabod y pŵer o ddewis. Mae'r ffaith bod pob un o hyfforddeion 2015 yn awr yn symud ymlaen i waith neu addysg yn dangos y pŵer yn yr agwedd gyfannol hon. "

Treuliodd y hyfforddeion un mis ar y tro yn profi gwahanol fathau o waith, gan gynnwys cadw tŷ, gofal i oedolion, gweinyddu, gwasanaethau cwsmeriaid, adnoddau dynol, hyfforddiant a lletygarwch, gyda chyfuniad unigol o bump o'r cyflogwyr lleol canlynol: Gwesty Ramada Plaza, Cartref Gofal Parc Pendine, Keycom Plc, Jolly Good Van Hire, Siop Cyswllt Cyngor Sirol Wrecsam, Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Glyndŵr a Moneypenny.

Ychwanegodd Diane Aplin, Cyfarwyddwr Sefydliad Moneypenny,: "Rydym mor ddiolchgar i bawb sy'n gysylltiedig â'r Sefydliad am eu help i wneud hynny’n bosibl. Ni allem ddarparu'r hyfforddiant heb gefnogaeth ein partneriaid sy'n rhoi cyfle gwerthfawr i hyfforddeion ifanc gael gwybod drostynt eu hunain lle mae’u doniau, diddordebau a gyrfaoedd gorwedd.

"Mae cefnogaeth gan Goleg Cambria a Phrifysgol Glyndŵr yn hanfodol hefyd o ran galluogi'r hyfforddeion i wella eu sgiliau hanfodol a chymwysterau academaidd. Gyda'u cymorth, mae rhai o'n graddedigion newydd yn awr yn cael dewis dychwelyd i addysg amser llawn.

"Pwyslais y Sefydliad yw ar brofiadau newydd a chael hwyl hefyd ac rydym wedi derbyn cefnogaeth aruthrol o gymaint o bobl wahanol ar hyd y ffordd.

"Hoffwn ddiolch i'n tîm hyfforddi, sydd eleni am y tro cyntaf wedi cynnwys Matt Thomas o raglen Jamie Oliver 15, ac unwaith eto eleni rydym wedi gwerthfawrogi cyfraniad yr Ymddiriedolaeth Outward Bound yn ogystal â staff Moneypenny sydd wedi eu cefnogi yr hyfforddeion fel mentoriaid gwirfoddol. "

Meddai Rachel a Diane wrth gloi: "Rydym mor falch o gyflawniadau pob un o'r hyfforddeion. Mae gwaith caled ac ymroddiad y merched ifanc yn ystod y chwe mis diwethaf yn golygu eu bod wedi mynd o fod yn ddi-waith, ac heb fawr i edrych ymlaen ato, at heddiw lle mae ganddynt ddyfodol o ddewisiadau ac annibyniaeth.

"Maen nhw i gyd wedi gweithio mor galed ac yn wirioneddol wedi cofleidio'r bob cyfle. Mae wedi bod yn fraint o fod yn rhan o'u taith ac wrth i ni eu llongyfarch ar eu graddio, dymunwn bob llwyddiant a hapusrwydd ym mhopeth maent yn mynd ymlaen i gyflawni yn y dyfodol. "

Dechreuir y Sefydliad eto ym mis Ebrill 2016 a gobaith Rachel a Diane yn awr yw i gyflwyno'r model y Sefydliad i gyflogwyr mawr eraill.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Diane Aplin, Cyfarwyddwr y Sefydliad, ar 0333 202 1005, e-bost diane.aplin@moneypenny.co.uk neu ewch i www.moneypenny.com/uk/moneypenny-foundation/

Top