GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Grant i helpu cyn-filwyr yn ôl i fywyd sifil

Llun

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi ennill grant o dros £210,000 i helpu cyn-filwyr symud yn ôl i fywyd sifil yn llwyddiannus.

Mae Ymddiriedolaeth Forces in Mind yn helpu cyn-filwyr symud yn ôl i fywyd sifil yn llwyddiannus, trwy ddyfarnu grant o £210,859 dros ddwy flynedd i Brifysgol Glyndŵr. Defnyddir canfyddiadau'r prosiect ymchwil i ddatblygu polisïau strategol y dyfodol.

Dywedodd Dr Nikki Lloyd-Jones, Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd, y daeth y syniad ar ôl i Fforwm Lluoedd Arfog Gogledd Cymru nodi’r angen i lenwi'r bwlch yn y gwahaniaethau diwylliannol rhwng bywyd milwrol a sifil.

Mae’r prosiect yn bartneriaeth gydag aelodau'r Fforwm, gan gynnwys cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac awdurdodau lleol y rhanbarth.

"Mae hwn yn gyfle cyffrous i wneud ymchwil ar gyfer darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol," meddai Dr Lloyd-Jones. "O dystiolaeth anecdotaidd rydym yn gwybod bod gan rai bobl drafferthion diwylliannol wrth iddynt adael y Lluoedd Arfog. Rydym hefyd yn gwybod y gallai’r rhai yn y gymuned ehangach sy'n rhyngweithio rheolaidd â chyn-filwyr wella sut maent yn ymateb i’w hanghenion pob dydd."

Ychwanegodd: "Bydd yr ymchwil yn edrych i mewn i hynny’n ymhellach, gan fapio dewisiadau allweddol wrth adael y lluoedd.

"Bydd y tîm ymchwil yng Ngogledd Cymru yn recriwtio pobl i gymryd rhan yn y prosiect hwn. Os ydych wedi gadael y Lluoedd Arfog ac yn byw yn yr ardal, hoffem glywed gennych. Gallwch gysylltu â ni drwy’r prif dderbynfa ym Mhrifysgol Glyndŵr. "

Medd Dr Peter Higson, Cadeirydd Fforwm Lluoedd Arfog Gogledd Cymru “Mae'r Fforwm yn cefnogi'n gryf y cais gan Brifysgol Glyndŵr ac rydym wrth ein bodd bod hyn wedi bod yn llwyddiannus. Bydd y gwaith hwn yn gwneud gwahaniaeth enfawr a phwysig i'r gefnogaeth a roddwn i Gymuned y Lluoedd Arfog yng Ngogledd Cymru ac ar draws Cymru yn gyffredinol.”

Bydd y fenter yn galluogi'r Brifysgol a’r Ymddiriedolaeth gael gwell dealltwriaeth o ddarpariaeth y sector cyhoeddus ac unrhyw cyferbyniad posibl â realiti, drwy ddatblygu model ymgysylltu.

Y nod yw gwella dealltwriaeth ac integreiddio diwylliannol a fydd yn helpu i lywio a dylanwadu ar wneuthurwyr polisi a darparwyr gwasanaethau sy'n rhyngweithio rheolaidd â chyn-filwyr a'u teuluoedd.

Bydd y prosiect yn datblygu ffordd i werthuso integreiddio, dilyn profiadau cyn-filwyr wrth iddynt fynd drwy'r broses bontio, tra hefyd yn anelu at helpu i greu rhaglen a fydd yn dileu yr ymdeimlad o arwahanrwydd a deimlir gan rai o gyn-filwyr.

Cynhelir yr astudiaeth yng Ngogledd Cymru, ond dylai'r canfyddiadau fod yn berthnasol yn ehangach trwy ddarparu tystiolaeth empirig i ddatblygu polisïau strategol ynghylch hwyluso a gwerthuso integreiddio'n llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid ar gyfer cyn-filwyr.

Meddai Ray Lock, Prif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth: "Er bod llawer o'r prosiectau ymchwil a ariannwyd gennym hyd yn hyn wedi cynnwys Cymru o fewn y cwmpas, dyma'r prosiect cyntaf a leoli yng Nghymru sy'n cael ei ariannu gan yr Ymddiriedolaeth.

"Mae deall y gwahaniaethau diwylliannol yn gam pwysig tuag at wella siawns o drosglwyddo'n llwyddiannus i fywyd sifil, ac felly rydym yn falch iawn o fod yn ariannu'r ymchwil bwysig ym Mhrifysgol Glyndŵr. Bydd y canfyddiadau yn arwain at well dealltwriaeth ynghylch pontio yng Ngogledd Cymru ac yn ehangach.

Top