GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Croeso cynnes i Is-Ganghellor Cynorthwyol Dros Dro

Casella llun

Mai 29, 2015

Mae'r Is-Ganghellor Cynorthwyol Dros Dro newydd ym Mhrifysgol Glyndŵr yn dweud ei bod hi’n ymfalchïo yn y gymuned gyfoethog ac amrywiol o ddarlithwyr, myfyrwyr ac ymchwilwyr yn y sefydliad yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Cafodd Louise Casella ei eni a'i fagu yng Nghaerdydd ac aeth ymlaen i weithio ym Mhrifysgol y ddinas am fwy na 25 mlynedd ar ôl iddi raddio o Abertawe.

Yn arbenigo mewn cynllunio strategol a strwythurau rheoli mewnol, fe ddaeth â’i holl brofiad a sgiliau i'r her o helpu Prifysgol Glyndŵr sefydlogi - yn ariannol ac yn academaidd, gyda myfyrwyr, staff a’r gymuned wrth galon pob penderfyniad yn y dyfodol.

Ar ôl bod yn bennaeth ar adrannau cynllunio, recriwtio myfyrwyr, swyddfa'r Is-Ganghellor, codi arian, marchnata, a swyddfa ryngwladol tra yn Ne Cymru, mae Louise bellach yn gweithio gyda staff a llywodraethwyr ar strategaeth hirdymor newydd ar gyfer Glyndŵr - i'w dadorchuddio yng Gorffennaf. Bydd yn aros yn y gogledd tan yn ddiweddarach eleni.

Ar ôl gadael Prifysgol Caerdydd yn 2012 i ddechrau ei busnes ymgynghori ac hyfforddiant gweithredol llwyddiannus ei hun, mae'r fam i ddau o blant yn dweud bod y demtasiwn o ymuno Glyndŵr ac "i berthyn i rywbeth eto" yw'r hyn dod â hi i'r rhanbarth.

"Mae'r sefyllfa sydd gennym yma ym Mhrifysgol Glyndŵr mewn ffordd yn debyg i'r un yng Nghaerdydd pan gyrhaeddais yno yn 1988, lle'r oeddem yn trafod cynnwrf sefydliadol mawr ac yn ymdrin â chanlyniadau o drafferthion ariannol," meddai Louise.

"Roeddwn i'n gwybod, yn enwedig ar ôl siarad gyda'r Is-Ganghellor yr Athro Graham Upton, y byddai'n rhaid i ni wneud penderfyniadau, penderfyniadau sydyn, i adeiladu y Brifysgol i fyny eto, ac mae hynny wedi profi i fod yn wir."

Ychwanegodd: "Gwelais ar unwaith bod llawer o botensial yn Glyndŵr a meddyliais bod cymaint y gallwn ei wneud yma. Mae cyfle i ailddyfeisio'r sefydliad ac yn gwneud neidiau mawr ymlaen. Dwi ddim yn credu eich bod yn cael yr un cyfleoedd mewn prifysgolion mwy a sefydledig.

"Mae yna hefyd dîm gwych o bobl sy'n agored i newid ac wedi fy nghroesawu.  Roedd hyn yn galonogol. Rwy'n teimlo fel rhan o'r Brifysgol ar ôl dim ond ychydig o wythnosau"

Yn ogystal â chynhyrchu cynllun strategol, mae Louise yn credu y bydd ei phrofiad mewn meysydd eraill yn cyfrannu at y Brifysgol yn y dyfodol.

Mae hi'n cyfaddef ei hun ei bod hi’n gofyn cwestiynau i'r bobl o'i gwmpas ... llawer ohonynt.

"Fy rôl i yw cwestiynu, profi a gofyn," meddai Louise.

"Dwi am ddod â'r gorau allan o bobl, eu hannog i gamu yn ôl ac yn edrych eto ar eu hadran neu gwrs neu’r problem sydd ganddynt. Dan ni am ddod o hyd i'r ateb, ond nid dim ond yn y tymor byr.

"Er bod gennom ni broblemau i’w datrys ar unwaith mae'n rhaid i ni hefyd gadw llygad ar y tymor hir. Mae llawer o'r pethau pwysig mae'n rhaid i ni wneud yn bellach i ffwrdd ar y gorwel, ond mae'n rhaid i ni edrych ar effaith y penderfyniadau hyn ymhen dwy, tair, pedair blynedd."

Ychwanegodd: "Y peth pwysig am hynny yw na allwn wneud hyn eu hunain. Mae angen i ni edrych ar bartneriaethau a fydd yn ein helpu i symud ymlaen, ac i fod yn hyderus yn lle yr ydym.

"Rwy'n wirioneddol gredu os yw pawb yn parhau i weithio gyda'i gilydd, yn parhau i ganolbwyntio a chreu a chroesawu syniadau newydd yna gallwn gyflawni hynny."

Pan nad yw hi yn y gwaith, mae Louise a'i gŵr Mike yn hoffi gwylio eu hoff tîm, Gleision Caerdydd a’u tîm rygbi lleol Rhiwbeina, lle chwaraeodd ei meibion ​​Joe a Dylan.

Fel cadeirydd pwyllgor dawns Gofal Canser Tenovus mae hi hefyd yn codi arian ac ar hyn o bryd yn mwynhau "blwyddyn o roi hunanol" ar gyfer yr elusen ganser.

"Penderfynais yn gynharach eleni i weld faint o arian y gallaf ei godi dim ond drwy wneud pethau rwy'n mwynhau ac yn mynd o gwmpas fy mywyd bob dydd," meddai Louise.

"Byddaf, wrth gwrs, yno yn y ddawns codi arian. Yn ddiweddar cymerais ran yn y Daith Gerdded Nos. Dwi wrth fy modd yn wneud pethau felly, felly nid ydynt yn her i mi.

"Os dwi'n onest fyddaf i byth yn dringo Mynydd Kilimanjaro neu redeg 26 o farathonau mewn 26 diwrnod neu wneud unrhyw beth arwrol - dydw i ddim y math o berson.

"Ond mae elusen hon yn agos iawn at fy nghalon, o bosib fyddaf yn ymuno â'r côr Tenovus yma yn Wrecsam ... er fy mod i’n gantores ofnadwy!"

Noddwch Louise yn http://uk.virginmoneygiving.com/LouiseCasella

Top