Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Hyrwyddo’r brifysgol yn Silicon Valley

Tachwedd 3, 2015

testun

Mae arbenigwr rhyngwladol mewn optoelectroneg am hyrwyddo Glyndŵr Prifysgol ymysg cewri oes y rhyngrwyd.

Mae Michael Lebby, athro gwadd mewn optoelectroneg, yn meithrin cysylltiadau newydd gyda diwydiant yn Silicon Valley ar ran y sefydliad Cymreig.

Cynhaliai'r Athro Lebby, sy'n hanu o California, gyfarfodydd gyda chyrff fel Google, Twitter, Amazon, eBay a Facebook i ddenu myfyrwyr a buddsoddiad i'r brifysgol.

Mae'n gwbl gefnogol i strategaeth bum mlynedd newydd Prifysgol Glyndŵr sy’n rhagweld trosiant o £1.7m eleni a chynlluniau i dyblu nifer o fyfyrwyr erbyn 2020. Mae o’r farn y bydd sicrhau partneriaethau gyda chyrff diwydiannol sylweddol hyn yn atgyfnerthu'r weledigaeth honno.

"Rwyf eisoes i'n gweithio gyda Phrifysgol De Califfornia (USC) ac yn eu helpu i godi arian preifat yn ardal y Bae oddi wrth y cwmnïau hyn," meddai'r Athro Lebby, a enwyd yn ddiweddar yn brif swyddog gweithredol cwmni ymchwil optoelectroneg.

"Maen nhw i gyd yn Los Angeles a does ganddynt lawer o gyrraedd i mewn i’r cyfryngau cymdeithasol a hi-dechnoleg yn y rhanbarth hwnnw. Dyna lle rwy'n byw, fel y gallaf eu helpu i gyflawni hynny.

"Byddaf yn cyfarfod â swyddogion gweithredol y cwmnïau hyn, cwmnïau fel Twitter, Facebook a Amazon. Bydd rhai yn rhoi i USC mewn rhyw ffordd, tra bydd eraill yn awyddus i wneud rhaglenni cydweithredol ac edrych at ffyrdd o ddenu myfyrwyr.

"Gan fy mod i'n yno y bydd yn gwneud llawer o synnwyr i siarad am Glyndŵr hefyd, ac edrych ar ffyrdd y gallwn denu myfyrwyr a busnes i Gymru."

Dywedodd yr Athro Lebby bydd y nifer fawr o Gymry a Phrydeinwyr sy'n byw yng Ngogledd America ac Silicon Valley yn arbennig yn helpu achos y Brifysgol.

Ychwanegodd: "Wrth i mi siarad â gwahanol bobl rwy'n siŵr na fydd llawer o raddedigion o Glyndŵr am ei bod yn brifysgol newydd, ond fe fydd pobl o'r DU, ac yn benodol o Gymru, sydd wedi mynd i mewn i'r sector meddalwedd a sy’n awyddus i gydweithio neu gynorthwyo eu gwledydd eu hunain.

"Mae'n bosib ei fod yn gyswllt da i Brifysgol Glyndŵr i fod yn rhan ohono; un ochr i'r geiniog yw amlygiad Glyndŵr i gwmnïau enfawr hyn, ac ar yr ochr arall yw’r posibilrwydd o ddod â myfyrwyr i mewn i'r brifysgol, a fyddai'n ddeniadol iawn iddynt o safbwynt technoleg. "

Penodwyd yr Athro Lebby y llynedd i gadair mewn optoelectroneg, y wyddoniaeth a thechnoleg dyfeisiau electronig sy'n prosesu a throsi goleuni o ac i signalau gwybodaeth.

Mae'n ymweld â'r Brifysgol yn aml ac yn rhoi cyngor ar ddatblygu ei gwaith yn y sector, cynorthwyo’r Brifysgol i ennill cyllid ymchwil a datblygu a’i hwyluso i ddatblygu agweddau optoelectroneg o'r sylfaen sgiliau yng Nghanolfan OpTIC Prifysgol Glyndŵr yn Llanelwy.

Cymerodd yr Athro Lebby ei radd gyntaf, MBA a PhD ym Mhrifysgol Bradford, a ddyfarnwyd gradd doethur uwch iddo yn ddiweddarach.

Gwnaeth lawer o'i waith ymchwil PhD yn Labordai Bell yn yr Unol Daleithiau, un o brif sefydliadau ymchwil electroneg y byd, a pharhaodd yno cyn symud i’r cawr cyfathrebu Motorola, lle treuliodd 10 mlynedd.

Wedyn fe gymerodd rôl mwy entrepreneuraidd fel uwch reolwr ar nifer o gwmnïau. Treuliodd bum mlynedd fel prif weithredwr y Gymdeithas Datblygu’r Diwydiant Optoelectroneg yn yr Unol Daleithiau, cyn dychwelyd i gymryd swyddi uwch mewn diwydiant.

Mae wedi cael perthynas waith agos gydag ymchwilwyr blaenllaw mewn optoelectroneg yn y DU dros lawer o flynyddoedd, gan gynnwys prosiectau ymchwil a datblygu yng Nghymru, ond daeth ei gysylltiad â Chymru a chanolfan ymchwil optegol mwyaf blaenllaw Cymru, yn sir Ddinbych.

Datblygir cynlluniau’n barod i ddefnyddio ei enw da a'i arbenigedd i ddatblygu gweithgareddau optoelectroneg yn Llanelwy, a fydd yn darparu ategiad pwerus at y gwaith pwysig sydd eisoes yn bodoli yno ar gloywi’r drychau opteg mawr a phaneli solar ffotofoltäig.

Mae ei sgyrsiau gyda rhai o enwau mwyaf y rhyngrwyd yn anhygoel o bositif ar gyfer y Brifysgol, fel yr oedd ei ymddangosiad yn ddiweddar yng Nghynhadledd Technolegau a Chymwysiadau Rhyngrwyd a gynhaliwyd ar gampws Wrecsam.

"Rwy'n meddwl bod y ffaith y gall Glyndŵr dangos cysylltiad â disgwyliadau technoleg y cwmnïau hyn yn beth da gan y byddant yn sylweddoli y meysydd y gall Glyndŵr cyfrannu ŵr mwyn fod yn fwy cystadleuol," meddai'r Athro Lebby.

"O safbwynt gwrs y gallwn darparu, gallwn edrych ar bob agwedd ar beirianneg a gallant deilwra cyrsiau ar gyfer beth mae’r sectorau hyn yn chwilio amdano.

"Gyrrir cwmnïau newydd i gyd gan feddalwedd, ac os mae Glyndŵr yn darparu mwy raddau i gefnogi hyn y gallai fod yn delfrydol."

Ychwanegodd: "Gall Prifysgol Glyndŵr fod yn fach o ran maint ond nid yw'n maint sy'n bwysig ond pa mor ddiffwdan ac ymarferol ydych chi. Felly mae'r hyblygrwydd yma yn gryfder pendant. Rydych chi eisiau gwybod pa swydd rydych yn mynd i gael ar ddiwedd eich gradd, ac mae gan y Brifysgol enw da iawn ymysg myfyrwyr a diwydiant am hynny.

"Os gwelir ei bod yn gysylltiedig â rhai o arweinwyr y rhyngrwyd byd-eang a all ond fod yn beth da. Felly byddaf yn chwifio'r faner dros yn yr Unol Daleithiau i roi Prifysgol Glyndŵr ar flaen y gad."

Talodd Phil Storrow, Pennaeth Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadureg a Pheirianneg, deyrnged i'r Athro Lebby a dywedodd bod ei ran yn sefydlu gwell busnes a chysylltiadau academaidd yn chwarae rhan bwysig ar gyfer yr Ysgol yn y dyfodol.

"Mae Michael yn arweinydd byd yn ei faes a mae Prifysgol Glyndŵr yn gwerthfawrogi’r berthynas agos sydd gennym â fo yn fawr iawn," meddai Phil.

"Mae posibilrwydd o gysylltu'r Brifysgol â Silicon Valley yn dod â manteision enfawr i'r cwricwlwm cyfan i’m Ysgol ac yn rhoi hwb mawr i brofiad y myfyrwyr."

Ewch i'r diwrnod agored nesaf ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar Dydd Sadwrn, Tachwedd 21. Am ragor o fanylion ewch i www.glyndwr.ac.uk

Top