Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwraig Hanes Raddedig yn cael ei swydd ddelfrydol gyda chefnogaeth y Brifysgol

Lavery Erddig

Mae myfyrwraig hanes raddedig wedi cael ei 'swydd ddelfrydol' yn un o dirnodau mwyaf poblogaidd Cymru.

Mae Tracey Lavery bellach yn gweithio ym Mharc Gwledig Erddig yn Wrecsam ar ôl gadael Prifysgol Glyndŵr gyda gradd dosbarth cyntaf.

Roedd Tracey wrth ei bodd i ymgymryd â rôl y curadur, ar ôl cwblhau lleoliad gwaith yn yr atyniad, a gwirfoddoli yno yn ystod rhan gyntaf ei rhaglen.

Gan gyfaddef ei bod hi'n “brin o hyder” ar gychwyn y cwrs tair blynedd yn ôl, mae'r fam i dri o blant o'r Wyddgrug wedi cael bywyd newydd ac mae hi'n edrych ymlaen at flynyddoedd hapus yn amgueddfa Erddig.

“Ar ôl gweithio fel ysgrifenyddes a chynorthwyydd addysgu pan oedd fy mhlant yn iau, roeddwn yn edrych ar ffyrdd a mynediad yn ôl i addysg,” meddai Tracey.

“Roedd astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr yn golygu y gallwn gael gradd ac roedd elfen o brofiad gwaith a allai roi llwybr i mi i yrfa, gyrfa y gallwn i ei mwynhau.

“Mae gwneud hynny wedi fy helpu i ddod o hyd i fy swydd ddelfrydol; Allwn i ddim fod yn hapusach nag ydw i yma yn Erddig ac i Glyndŵr mae'r diolch am hynny.”

Dywedodd Tracey bod un o'r pwyntiau gwerthu mawr oedd cael gweld ochr gorfforol hanes ac nid dim ond  “darllen llyfrau ac yn eistedd mewn ystafell ddosbarth”.

“Dyna oedd wedi fy nenu ato, ond hefyd natur y cwrs, achos bod pobl yno o bob oed roeddwn i'n teimlo'n fwy cyfforddus,” meddai Tracesy sy'n 48 mlwydd oed.

“Er mwyn gwneud fy swydd mae'n rhaid bod yn allblyg yng nghwmni pobl, ond doeddwn i ddim cyn imi gychwyn gwneud y radd. Mae'n wir wedi codi fy hyder.

“Es i ddim i'r brifysgol pan ddylwn i, yn draddodiadol ond doedd dim gwahaniaeth, a doedd hynny ddim yn fy rhwystro rhag cael Cyntaf chwaith!”

Ychwanegodd: “Mae hanes yn radd y dylech ei hastudio oherwydd eich bod yn ei garu, nid yn unig fel modd o gyflawni diben. Yn fy achos i rwy i wedi cael fy swydd ddelfrydol ac ni allwn fod yn fwy ddiolchgar i'r darlithwyr yn Glyndŵr am fy helpu ar fy ffordd.”

Mae'r darlithwyr dan sylw, Peter Bolton a Kathryn Ellis, wedi ailwampio'r radd gan gynnwys rhoi ttheithiau maes rheolaidd, ymweliadau addysgol a seminarau rhyngweithiol.

Arweiniodd eu hymdrechion at sgôr syfrdanol o 95% yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC) diweddaraf a lle yn y 15 uchaf yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr, yn ôl y Canllaw Prifysgolion Cyflawn.

“Mae hanes yn tyfu mewn poblogrwydd oherwydd credaf fod pobl yn sylweddoli yn awr ei fod yn darparu cymaint o sgiliau hanfodol,” meddai Peter.

“Mae'r ffordd yr ydym yn darparu y rhaglen yn sicrhau bod y myfyrwyr yn mwynhau'r profiad a datblygu yr offer a'r sylfaen wybodaeth sydd ei hangen pan fyddant yn ymadael.

“Mae cyflogadwyedd yn allweddol, a dyna pam rydym yn canolbwyntio ar gyfathrebu, meddwl yn feirniadol, sesiynau ymarferol a datblygiad personol - rydym yn ceisio cynhyrchu cymeriadau cyflawn.”

Ychwanegodd: “Mae ein sgoriau boddhad myfyrwyr yn dyst i hynny, ac roedd gorffen yn 38ain yn nhablau cynghrair y Guardian - o flaen Prifysgol Manceinion - yn hwb mawr arall i ni."

Dywedodd Kathryn fod llwyddiant y misoedd diwethaf yn ganlyniad i waith caled y staff yn is-adran y dyniaethau.

"Mae pawb yn gweithio fel tîm sy'n gweithio er budd gorau y myfyrwyr, nhw yw ein prif flaenoriaeth bob amser," meddai.

"Mae'r myfyrwyr wrth gwrs eisiau cael gyrfa ar ôl gadael Prifysgol Glyndŵr a thrwy ddatblygu sgiliau hanfodol wrth astudio'r gorffennol yr ydym yn eu paratoi ar gyfer y dyfodol.

"Os ydynt yn astudio gyda ni nid ydynt yn wyneb yn y dorf yn unig, nid ydynt yn ddienw. Rydym yn rhoi cefnogaeth, hyblygrwydd a'r cysylltiad personol hynny, sydd wedi profi'n boblogaidd iawn dros y blynyddoedd ac yn fwy felly yn awr nag erioed. ”

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i: BA (Anrh) Hanes

 

Top