Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Glyndŵr yn cychwyn busnes marchnata digidol

llun

Tachwedd 16, 2015

Arweiniodd cyfuniad o radd cyfrifiadura a rhedeg gwefan newyddion rheoli ceir o bell gyda 60,000 o ymwelwyr bob mis i gyn-fyfyriwr Prifysgol Glyndŵr Kevin Redfern dechrau ei fusnes marchnata digidol eu hunain.

Sefydlwyd Eich Marchnatwr Digidol ychydig yn llai na blwyddyn yn ôl gan ddefnyddio gwybodaeth a gafwyd o gynnal RCNews.net a sgiliau oddi wrth ei gwrs BSc (Anrh) Cyfrifiadura Cymhwysol.

Mae wedi symud i swyddfeydd ger ei dref enedigol, Croesoswallt, ac yn cael ei yrru gan angerdd am redeg ei fusnes ei hun a bod yn hunan-gyflogedig.

Meddai Kevin: "Rwy wrth fy modd bod yn hunangyflogedig a dwi ddim yn gweld fel arall yn y dyfodol. Y peth gorau am fod yn fos arnoch chi eich hun yw'r gallu i reoli eich llwyth gwaith o gwmpas eich cynlluniau eu hunain.

"Mae gen i’r gallu i gymryd amser o'r gwaith pan fyddaf eisiau cyn gynted â bod y gwaith yn cael ei wneud, ac yr wyf yn mwynhau'r rhyddid a ddarparwyd gan fy mhroffesiwn. Er bod gen i swyddfa lle rwy'n treulio'r rhan fwyaf o fy amser, gallaf weithio o ble bynnag y mae arnaf eisiau.

"Roeddwn i eisiau symud ymlaen i bethau mwy a gwell ar ôl rhedeg RCNews.net ac roeddwn i'n gallu defnyddio fy sgiliau marchnata digidol hunanddysgedig i sefydlu fy hasiantaeth fy hun, gan ganolbwyntio ar Chwilia Beiriant Optimeiddio a Thalu Fesul Clic. Roedd dylunio safweoedd, rhaglennu rhyngwyneb defnyddiwr a hysbyseg a astudiais yn y Brifysgol hefyd yn help.

"Mae Eich Marchnatwr Digidol bellach yn 10 mis oed erbyn hyn. Cynyddodd gwerthiannau o fis i fis ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr i gadw'r busnes yn tyfu fel hyn.

"Ymwelais â chanolfan busnes PARTH ym Mhrifysgol Glyndŵr ar sawl achlysur am gyngor a chefnogaeth. Mae'r rhwydwaith cymorth yn help mawr i mi fel y gallwn i gael gwybodaeth ac awgrymiadau oddi wrth berchnogion busnes profiadol. "

Mae Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn annog cannoedd o fyfyrwyr i ddilyn ôl troed Kevin yr wythnos hon gan gychwyn eu busnes eu hunain.

Mae gweithgareddau yn cael eu cynnal yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang o 16-22 Tachwedd i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o entrepreneuriaid.

Meddai Judith Alexander, rheolwr PARTH ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Mae menter wrth wraidd popeth mae Prifysgol Glyndŵr yn ei wneud ac yr ydym yn angerddol am annog a hwyluso ein myfyrwyr i ddechrau eu busnes eu hunain.

"Nid yw Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang wedi’i gyfyngu yn unig i ddechrau busnesau. Mae'n ymwneud â rhoi i gyfranogwyr sgiliau newydd i fanteisio ar gyfleoedd a dod yn arloeswyr ym mha bynnag faes y maent yn dewis gweithio ynddi, boed hynny'n cael eu cyflogi neu'n hunangyflogedig. "

I gael rhagor o wybodaeth am fusnes Kevin ymwelwch â Eich Marchnatwr Digidol / Your Marchnatwr Digidol, neu ar gyfer Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang, http://uk.gew.co

Top