Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gyrfa Ivana yn datblygu ar ôl iddi gael ei henwebu ar gyfer gwobr ffotograffiaeth

14 Gorffennaf, 2015

Ivana testun

Mae gyrfa ffotograffydd dawnus yn datblygu ar ôl iddi gael ei rhoi ar rhestr fer gwobr o fri ym myd y cyfryngau.

Roedd Ivana Milchanska ymhlith yr 16 oedd yn rownd derfynol Ffotograffydd Amatur y Flwyddyn 2015 a drefnwyd gan The Irish Times.

Cafodd dros 7,000 o ddelweddau eu dorri lawr i ddim ond 16, a roedd llun Ivana, Bywyd Artist ymhlith yr ychydig a ddewiswyd.

Yn anffodus, ni enillodd Ivana, sy’n 22 oed, ond mae hi'n ffyddiog bod ei phenderfyniad i fynd amdani a dod yn ffotograffydd oedd yr un cywir ar ôl derbyn anrhydedd o'r fath.

Astudiodd Ivana ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam y llynedd ac mae'n bwriadu dychwelyd yn 2016 i gwblhau ei BA.

Wedi iddi ddod i ogledd ddwyrain Cymru fel rhan o raglen Erasmus, fe dwedodd y fyfyrwraig o Fwlgaria bod darlithwyr yn Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru Prifysgol Glyndŵr oedd yn "ysbrydoledig" yn ystod ei chyfnod yn y rhanbarth.

Ar ôl iddi gael ei derbyn i astudio Dylunio Graffeg ac Amlgyfrwng yr haf diwethaf, fe dreuliodd Ivana amser ar radd Darlunio’r Brifysgol. Yn ôl adref bu’n fyfyrwraig Ysgol Uwchradd Genedlaethol y Celfyddydau Cymhwysol a Academi Genedlaethol y Celfyddydau yn Sofia.

Mae hi'n edrych ymlaen at ddychwelyd i Ogledd Cymru: "Mae'r profiad o fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr yn gwneud i mi yn fwy hyderus fel person ifanc yn ymdopi â'u tro cyntaf mewn gwlad dramor ac fel artist," meddai Ivana.

"Yn ystod y blynyddoedd rwyf wedi datblygu sgiliau mewn peintiad olew, darlunio, dylunio, ffotograffiaeth ac rwyf bob amser wedi cyfuno fy ngwybodaeth waeth beth wyf yn ei wneud, felly yn Glyndŵr brofais ffyrdd newydd o wneud pethau a oedd yn chwa o awyr iach ac yn sicr yn fy helpu fel ffotograffydd.

"Mae'r tiwtoriaid a gyfarfûm yno yn ysbrydoli pobl ac rydw i'n edrych ymlaen at fynd yn ôl i Wrecsam a gorffen fy ngradd, a gobeithio mynd i'r gwaith fel ffotograffydd yno hefyd."

Felly beth a ysbrydolwyd y ddelwedd llawn dychymyg ac unigryw a greodd ar gyfer Bywyd Artist, sy’n portreadu cymeriadau gwahanol ar ben potiau paent a brwshys?

"Ysbrydolwyd y llun gan yr awyrgylch rwy wedi byw ynddi ar hyd fy oes - celf," meddai Ivana.

"Roedd yn foment digymell a ddigwyddodd pan oeddwn i a fy nghydweithwyr o Academi Genedlaethol y Celfyddydau yn cael hwyl ac yn siarad am ein dyddiau fel artistiaid. Fel mae’n digwydd roedd gen i fy nghamera efo fi ar y pryd a phenderfynais creu golygfa bach hwn."

Ychwanegodd: "Ges i fy synni i glywed fy mod i wedi cael f’enwebu ar gyfer y wobr. Roeddwn i'n cael noson ddiflas, sgrolio drwy gyfryngau cymdeithasol pan yn sydyn gwelais fy llun ar dudalen The Irish Times!

"Roeddwn yn falch iawn o weld fy mod yn ymddangos yn eu erthygl, ac yn synnu. Roedd yn dda gweld mai fi oedd yr unig un yn y rownd derfynol o Fwlgaria a'r unig un nad oedd yn dod o Iwerddon. "

Roedd Pauline Amphlett uwch-ddarlithydd yn y Brifysgol yr un mor falch, a dywedodd fod y lefelau gallu myfyrwyr presennol ac yn y gorffennol yr un mor uchel â'r rhai o unrhyw brifysgol yn y DU.

"Mae Ivana yn rhan o linell hir o fyfyrwyr y Brifysgol sydd wedi mynd ymlaen i wneud yn anhygoel o dda," meddai Pauline.

"Mae hi'n ddim ond 22 mlwydd oed ac mae ganddo yrfa ddisglair o'i blaen. Dangosodd y gystadleuaeth hon pa mor dalentog yw hi ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu'r hi yn ôl i Brifysgol Glyndŵr y flwyddyn nesaf. "

I weld mwy o luniau Ivana i ni edrychwch ar ei gwefan: www.relti.allyou.net

I gael gwybodaeth am gyrsiau celf a chyfryngau ym Mhrifysgol Glyndŵr, ewch i'r diwrnod agored ar 15 Awst o 10am tan 2:00pm.

Top