Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff yn profi lefelau ffitrwydd ddisgyblion ysgol

llun

Tachwedd 18, 2015

Cymerodd disgyblion ysgolion cynradd sy’n rhan o fenter iechyd a ffitrwydd blwyddyn, brofion gwyddor chwaraeon i wirio ar eu cynnydd.

Ymwelodd myfyrwyr gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff Prifysgol Glyndŵr ag Ysgol Bryn Deva yng Nghei Cona i arwain y gyfres o brofion gyda 128 o ddisgyblion.

Mesurir ystod o briodoleddau disgyblion unigol, gan gynnwys taldra, pwysau, cyflymder, ystwythder, cydsymudiad llaw a llygad, stamina a dygnwch y cyhyrau.

Yn ôl Sue Taylor, uwch ddarlithydd mewn gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Roedd hwn yn gyfle gwych i'r myfyrwyr gael profiad ymarferol o gynnal profion ffitrwydd y tu allan i'r labordy.

"Gweithion hefyd gyda phlant ym mlynyddoedd 3, 4, 5 a 6, sy’n wych ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd am hyfforddi fel athrawon ar ôl iddynt graddio.

"Roedd bob plentyn a gafodd ei brofi mor frwdfrydig ac wedi'u cymell i wneud yn dda, sydd yn wych i’w weld."

Meddai Steven Thomas, athro yn Ysgol Bryn Deva,: "Fel ysgol rydym yn falch iawn o gael arbenigedd Sue ar gyfer menter ein hysgol. Mae'r myfyrwyr chwaraeon ac ymarfer corff yn glod i Brifysgol Glyndŵr.

"Rydym yn gyffrous iawn am y fenter hon ac rydym yn falch iawn gydag agweddau y plant drwy gydol y dydd. Roeddent yn cymryd rhan yn llawn ac yn mwynhau gwneud y profion ffitrwydd amrywiol. "

Dangosodd arolwg a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gynharach eleni bod 26.5% o blant ysgolion cynradd yng Nghymru yn cael eu hystyried yn rhy drwm.

Ystyrir lefelau gweithgarwch yn allweddol i fynd i'r afael argyfwng gordewdra y genedl, yn enwedig yn oed ysgol gynradd.

"Fel ysgol, rydym wir eisiau hybu ffordd iach o fyw, gan gynnwys gweithgareddau corfforol a diet yn y gobaith o wella lles cyffredinol ein plant," meddai Steven.

"Bydd y profion ffitrwydd yn rhoi data llinell sylfaen i asesu a yw ein menter wedi cael effaith corfforol gadarnhaol ar ein plant ni.

"Os bydd y fenter yn profi i fod yn llwyddiannus, yna mae'n rhywbeth y byddwn yn edrych i barhau eto y flwyddyn nesaf. Hyd yn hyn mae wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar ein plant ysgol ac rwy'n gobeithio y bydd hyn yn parhau drwy gydol y fenter.

"Rydym yn hynod o ddiolchgar bod myfyrwyr gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff Prifysgol Glyndŵr wedi rhoi’r cyfle gwych i ni a gobeithio gawn ni cynnal y perthynas.”

Top