Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol i gefnogi'r prosiect awyr agored peilot

 

8 Rhagfyr 2015

testun

Cymerwch elusen lles ac iechyd, prifysgol a chyn môr-filwr, ychwanegwch arian y Loteri ac mae gennych bartneriaeth ysbrydoledig sy'n helpu trawsnewid dyfodol bobl yng Ngogledd Cymru y mae eu bywydau wedi cael eu heffeithio gan gyffuriau ac alcohol.

Yr elusen yw ARCH, Glyndŵr yw’r brifysgol, a’r cyn môr-filwr yw Neil Davies, sylfaenydd sefydliad awyr agored Active Adventure North Wales. Gyda'i gilydd lansion cynllun peilot arloesol ar ddydd Mawrth (10 Rhagfyr), sy'n tynnu ar harddwch naturiol y rhanbarth ac yn defnyddio gweithgareddau awyr agored i gefnogi'r rheini sydd wedi cael problemau gyda chyffuriau ac alcohol ar eu taith tuag at adferiad.

Mae'r fenter yn cynnwys cyfres o gyrsiau dydd wedi’i teilwra ar gyfer cleientiaid ARCH ar draws chwe sir Gogledd Cymru. Mae'r cyrsiau yn cael eu britho â rhaglen 12 wythnos iechyd a lles yr elusen, sydd wedi ei seilio ar y Pum Ffordd at Les, a bydd yn dod i ben mewn cwrs preswyl awyr agored am ddau ddiwrnod.

Syniad Hwylusydd Iechyd a Lles ARCH Ramsey Morsy yw'r bartneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr ac Active Adventure North Wales. Esboniodd: "Ein nod fel elusen yw nid yn unig i ysbrydoli a grymuso pobl i dorri'n rhydd o ddibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol, ond hefyd i wella eu hiechyd a'u lles corfforol ac emosiynol yn gyffredinol. Roeddem yn falch iawn i gydweithio gyda Phrifysgol Glyndŵr a Active Adventure North Wales mewn modd unigryw i hyrwyddo manteision ymarfer corff a gweithgareddau awyr agored sy’n costio’n isel neu sy’n rhad ac am ddim, megis cerdded a beicio. Mae'r holl dystiolaeth yn dangos bod gwelliannau tymor hir mewn iechyd a lles yn helpu pobl i gynnal eu hadferiad o broblemau cyffuriau ac alcohol a gweddnewid eu bywydau. "

Daeth y grŵp cyntaf o gleientiaid ARCH i brofi’r cwrs newydd o Wrecsam a dechreuodd gyda thaith feicio olygfaol ar hyd y llwybr arfordirol, gan ddechrau o Lyn Morol yn y Rhyl, cyn iddynt barhau gydag ymarfer creu tîm yn adeiladu rafft. Bydd cleientiaid o Shotton yn nesaf ar y ffyrdd ar 10 Rhagfyr.

Meddai Neil Davies, oedd yn fôr-filwr am wyth mlynedd ac yn aelod hir amser o Sefydliad Dysgu Awyr Agored: "Mae ein cyrsiau yn mynd â phobl ar daith hunan-harwain o ddarganfod, sy'n cyd-fynd yn dda â nodau ARCH. Rydym wedi gweithio'n agos gyda'r elusen i gynllunio rhaglen bwrpasol i gefnogi ei gleientiaid yn arbennig i adeiladu perthynas a phrofi ymdeimlad o berthyn, sy'n rhywbeth mae pobl â phroblemau cyffuriau ac alcohol yn aml yn brin ohoni. Mae hefyd yn ymwneud â gwerthoedd addysgu, arweinyddiaeth a phendantrwydd yn ogystal â gwella sgiliau cyfathrebu pobl."

Dywedodd Lucy Jones, Swyddog Profiad Gwaith ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Mae gennym berthynas gref â sefydliadau elusennol ar draws ardaloedd Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych ac yn gallu gwella'r gwaith mae ARCH yn ei wneud eisoes trwy arian Pawb a'i Le’r Loteri Fawr.

"Mae'r bartneriaeth gyda ARCH yn cyd-fynd yn dda iawn gyda'n nod o helpu ein myfyrwyr i gymryd rhan gyda phrosiect elusennol ac ennill drwy brofiad gwaith. Nid yn unig y mae hynny'n ei gynorthwyo eu cyflogadwyedd, mae hefyd yn dod â manteision gwirioneddol i'r gymuned."

NODIADAU:

Mae ARCH yn ymroddedig i wella iechyd a lles pobl a chymunedau. Mae'n darparu gwasanaethau cyfiawnder troseddol, cymunedol a phreswyl ar draws Gymru a Gogledd a Chanolbarth Lloegr. ARCH yw'r contractwr arweiniol yn y Bartneriaeth Affinity, sydd wedi cael ei benodi i ddarparu'r Gwasanaeth Integredig Camddefnyddio Sylweddau Cyfiawnder Troseddol Gogledd Cymru am o leiaf y pum mlynedd nesaf gan Swyddfa Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gogledd Cymru a'r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yng Nghymru. Mae ARCH hefyd yn gweithio gyda theuluoedd a chymunedau lleol ochr yn ochr â darparwyr gwasanaethau eraill megis Canolfan Byd Gwaith, Canolfannau Cyngor ar Bopeth a grwpiau cymunedol lleol.

Top