Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Elusen gerddoriaeth newydd i gefnogi'r rhai o dan anfantais

Mehefin 10, 2015

Champs testun

 Mae prosiect celfyddydol newydd yn anelu at hyrwyddo'r diwydiant cerddoriaeth a chynyddu cyflogaeth mewn ardaloedd difreintiedig.

Syniad cynhyrchydd a gwneuthurwr ffilmiau Ali Carter, sylfaenydd The Laundry Studios ym Mae Colwyn yw Sound Champs sydd â chefnogaeth Prifysgol Glyndŵr a Venue Cymru o Landudno

Darperir Sound Champs gan Action for Arts elusen yng Ngogledd Cymru ar y cyd â Diverse Arts. Mae’n targedu bobl rhwng 15 a 24 oed ac yn rhoi cyfle a llwyfan iddynt ddatblygu eu gyrfaoedd yn y diwydiant cerddoriaeth.

Mae Action for Arts eisoes wedi creu dros 70 o swyddi, wedi hyfforddi 10,000 o bobl ac wedi codi degau o filoedd o bunnoedd ar gyfer y sector, a dywed Ali bod yr elusen am gynnig mwy o gymorth i ddoniau creadigol newydd.

Mae'r ychwanegiad diweddaraf at y portffolio yn benodol ar gyfer pobl ifanc sydd am fynd i mewn i gyflogaeth yn niwydiant cerddoriaeth.

Cefnogir y prosiect gan wleidyddion yng Ngorllewin Clwyd, gan gynnwys cyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones AS, a Darren Millar AC, Llefarydd yr Wrthblaid dros Iechyd yng Nghymru. Yn ôl Ali mae'r cynllun yn hanfodol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Meddai: "Mae hwn yn brosiect pwysig i ardal sydd hyd yma ddim wedi cefnogi bobl ifanc yn uniongyrchol, yn enwedig y rheiny sydd dan anfantais ond sydd am ddatblygu eu sgiliau creadigol a thalentau tu allan i'r ddarpariaeth statudol neu brif ffrwd.

"Rydym yn ymateb i’r angen a nodwyd gennym yn ystod ein gwaith ar brosiectau eraill Action for Arts, a’r nifer o bobl ifanc rydym eisoes yn mentora ar sail wirfoddol.

"Rydym yn gobeithio y bydd pobl yn cefnogi hyn ac yn dangos eu cefnogaeth i bobl ifanc sydd eisiau gwneud eu marc mewn diwydiant hynod o gystadleuol."

Dywedodd Mr Jones bod Gogledd Cymru yn cael ei gydnabod yn gynyddol fel ffocws ar gyfer y diwydiannau creadigol, ac mae gan Action for Arts y "potensial i fod yn gatalydd ar gyfer nifer sylweddol o yrfaoedd newydd, o ansawdd uchel" yn y sector.

"Rwy'n falch iawn i roi fy nghefnogaeth lawn i gynllun Sound Champs, a fydd yn helpu i ddatblygu sgiliau pobl ifanc, talentog, creadigol yn y maes hwn," meddai.

Ychwanegodd Mr Millar: "Rwy'n cefnogi Action for Arts a'r fenter Sound Champs newydd yn llwyr.

"Mae Gogledd Cymru yn feithrinfa ar gyfer y diwydiannau creadigol, ond mae angen mwy o brosiectau fel hyn, gan roi llwyfan i bobl ifanc a chyfleoedd i feithrin profiad yn y sector.

"Mae datblygu eu hyder a'u sgiliau yn allweddol i hynny, a dyna pam y dylai cymuned Bae Colwyn a Chymru gyfan gefnogi Ali Carter a chynlluniau cyffrous fel hwn."

Trefnodd Action for Arts ymgyrch codi arian dros yr haf gyda diwrnod o hwyl i’r teulu yn 'Songerama' yn Llandudno yn ddiweddar, oedd yn cynnwys y canwr, actor a chyfansoddwr Cleveland Watkiss.

Dywedodd Ali ei bod hi’n calonogol efo’r lefel o gefnogaeth sy’n cael ei gynnig i'r prosiect Sound Champs gan artistiaid o’r fri rhyngwladol ac arbenigwyr ym musnes cerddoriaeth, sy'n cael eu recriwtio fel mentoriaid a chynghorwyr.

"Rwy’n roi cryn dipyn o amser gwirfoddoli i fentora pobl ifanc yn barod, felly bydd yn wych o'r diwedd gael prosiect a arweinir gan weithwyr proffesiynol y diwydiant a fydd yn cysylltu'n uniongyrchol gyda'r dalent ifanc yr ydym wir eisiau i’w chefnogi" meddai Ali, oedd yn gynhyrchydd ar biopic Mike Peters, Vinyl, a oedd yn serennu Keith Allen a Phil Daniels.

"Mae'n ddiwydiant anodd iawn i dorri i mewn iddo ac yn fwy anodd i fod yn llwyddiannus dros gyfnod hir. Mae'n cymryd llawer o amser ac yn angen ymroddiad llwyr, ond yn y pen draw mae’n werth chweil pan fyddwch yn gweld yn ddarn gorffenedig o waith neu dalent ifanc yn mynd ymlaen i gyflawni eu potensial.

"Bwriad Action for Arts a’u prosiect creadigol gwirfoddol V Creation yw i rhoi cyfle i bobl ifanc, ac rydym yn annog pobl i gefnogi ein mentrau creadigol er mwyn i'r genhedlaeth nesaf o artistiaid o Ogledd Cymru gael y cyfleoedd gorau."

Mae Ali wedi ymuno fel mentor Sound Champs a’i mab Dani Washington, sydd wedi gwneud enw iddo'i hun fel y drymiwr gyda’r grŵp pop combo pync Neck Deep, hefyd yn cefnogi prosiect ei fam yn llawn. Mae’r canwr, cyfansoddwr a thrombonydd Ashley Slater (yn y llun uchod) hefyd wedi cytuno i fod yn fentor.

Dilynwch Action for Arts ar Drydar actionforartsuk neu edrychwch ar y wefan: www.actionforarts.org.uk. I gefnogi'r elusen, cysylltwch ag Ali Carter drwy e-bost: a.carter@actionforarts.org.uk

Top