GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Dyfodol disglair i Brifysgol, meddai’r Is-Ganghellor Dros Dro

haul llun

Mehefin 4, 2015

Mae Prifysgol Glyndŵr ar y trywydd iawn ar gyfer sefydlogrwydd ariannol a dyfodol disglair.

Mae’r Is-Ganghellor Dros Dro, yr Athro Graham Upton, yn llywio'r Brifysgol i ddyfroedd dawelach ac wedi cymryd camau enfawr ers iddo gyrraedd Wrecsam ym mis Ionawr.

Gyda chefnogaeth yr Is-Ganghellor Cynorthwyol Louise Casella, Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro Eugene McCrossan a Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Lynda Powell, mae’r Athro Upton eisoes wedi creu gweledigaeth ar wahân ar gyfer Glyndŵr.

Ar frig ei restr o flaenoriaethau y mae ansawdd academaidd a gweithredol, ond y rhai pwysicaf yw boddhad myfyrwyr, cadw myfyrwyr a phaentio darlun cliriach am Brifysgol Glyndŵr gan gynnwys at bwy y mae'n darparu ar eu cyfer a'r cyfeiriad y bydd y Brifysgol yn teithio yn y blynyddoedd i ddod.

"Dwi wedi bod yma am gyfnod byr, ond yr hyn a ddaeth yn amlwg o'r diwrnod cyntaf yw bod gennym dîm o bobl sydd am weld y Brifysgol hon llwyddo," meddai'r Athro Upton.

"Mae hynny'n wir hefyd pan rydw i wedi bod yn siarad â busnesau a sefydliadau eraill yn lleol ac ar draws y wlad. Does neb eisiau gweld Glyndŵr yn y safleoedd heriol y mae wedi bod yn eu hwynebu yn diweddar"

Ychwanegodd: "Pan gyrhaeddais roeddwn i’n gwybod y buasai rhaid gwneud penderfyniadau anodd, ac mae hynny'n dal yn wir, gyda thrafodaethau yn parhau er mwyn gael sefydlogrwydd ariannol ac ennill gwarged ar gyfer 2015/16.

"Mae hyn yn gyraeddadwy. Mae’r un peth yn wir am yr awydd i roi addysg o'r radd flaenaf a phrofiad cymdeithasol y bydd ein myfyrwyr yn ei gofio pan fyddant yn graddio.

"Bydd cyfnod cryf o recriwtio yn cryfhau’r weledigaeth honno - ac yr ydym yn falch o weld rhagor o fyfyrwyr yn derbyn leoedd gyda ni eleni - ond mae mwy eto i'w wneud.

"Mae denu myfyrwyr yn her fawr ar gyfer y sector, ac rydym yn gweithio'n galed i gael nhw yma ym mis Medi, ond byddwn yn annog pob aelod o staff i gadw ffocws ar y targed hwnnw ac i gydweithio i sicrhau ein bod ni yn y sefyllfa orau bosibl."

Gan gyfeirio at y cyfrifon a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer 2013/14, dywedodd yr Athro Upton bod y Brifysgol wedi rhagweld diffyg ariannol ac roedd rhaid canolbwyntio ar gryfhau ei sefyllfa ariannol yn dilyn ailstrwythuro gweithredol ac academaidd a gafwyd y llynedd ac adfer ei thrwydded i noddi myfyrwyr rhyngwladol.

Roedd gostyngiad yn y cyllid gan CCAUC ar gyfer y 12 mis nesaf hefyd "siomedig" o ystyried darpariaeth addysg ran-amser y Brifysgol, ond croesawodd yr arian gyfalaf ymchwil ychwanegol yn dilyn canlyniadau llwyddiannus y Brifysgol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.

Ychwanegodd yr Athro Upton bod rhaid adfywio cysylltiadau gyda sefydliadau a phartneriaid fel rhan allweddol o unrhyw gynlluniau yn y dyfodol,.

"Rydym eisoes i raddau helaeth yn brifysgol partneriaeth ac mae ganddon ni nifer o berthnasau cryf a hirsefydlog â phrifysgolion eraill, colegau addysg bellach, sefydliadau yn y sector cyhoeddus ac ystod eang o fusnesau a chwmnïau diwydiannol yn y rhanbarth," meddai.

"Yr her yw i gryfhau'r sylfeini hyn sydd wedi bod ar waith ers blynyddoedd lawer ac sydd wedi bod o fantais mawr i’r gwahanol gymunedau yma wrth iddynt ein galluogi i gwrdd ag anghenion a buddiannau ein myfyrwyr yn well ac yn cyfrannu at ddatblygu a ffyniant y rhanbarth. "

Ychwanegodd: "Rwy'n credu bod yr amser yn iawn i edrych ar yr hyn a gyflawnwyd yn ystod y saith mlynedd diwethaf ac ystyried pa mor bell mae'r Brifysgol wedi dod mewn cyfnod byr o amser.

"Eleni hefyd rydyn ni am edrych a dysgu o gamgymeriadau’r gorffennol a chreu cymuned fwy bywiog a chadarnhaol yma yn Glyndŵr. Yn barod dwi’n gweld arwyddion o hynny ac rwy’n awyddus i ledaenu'r neges bod er inni groesawu myfyrwyr o bob rhan o'r byd, o bob oed ac o bob cefndir, mae cymuned gogledd ddwyrain Cymru yn hynod bwysig i bob un ohonom.

"Mae'n deulu, y teulu Glyndŵr, ac rydym am i bawb deimlo'n rhan o hynny gan fod y Brifysgol yn symud ymlaen i gyfnod newydd yn ei hanes byr."

Top