Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Graddau newydd yn cael eu harddangos mewn diwrnodau agored drwy fis Awst

Awst 1, 2015

Dyddiau Agored testun

Bydd cannoedd o ddarpar fyfyrwyr yn heidio i’r brifysgol yn Wrecsam ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau recriwtio.

Cynhaliai Prifysgol Glyndŵr ei diwrnod agored blaenllaw ar ddydd Sadwrn Awst 15, gyda hyd at 300 o bobl wedi'i achub lle yn barod.

Bydd y sefydliad Cymreig hefyd yn cynnal y gweithgareddau canlynol ar ei gampws Plas Coch trwy gydol y mis:

• Diwrnod agored Gwyddoniaeth ac Amgylchedd ar ddydd Llun 10 Awst rhwng 1pm a 4pm

• Diwrnod agored Therapïau Cyflenwol ar ddydd Mercher 19 Awst o 9am tan 3pm, dydd Iau 20 Awst 4pm tan 8pm, a Dydd Gwener 21 Awst o 9am tan 3pm.

• Diwrnod agored Cyfrifiadura ar ddydd Iau Medi 3. Amser i'w gadarnhau.

Cafodd y Brifysgol flwyddyn llwyddiannus yn 2015, wrth iddi ddadorchuddio fframwaith strategol pum mlynedd a fydd yn arwain ei phenderfyniadau tan 2020.

Hefyd, cyhoeddodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Graham Upton, gweithdroad ariannol pedair blynedd fydd yn arwain at gwarged rhagamcanol o £1.7m ar gyfer 2015/16 a throsiant o hyd at £75m erbyn 2019/20.

Daeth y newyddion ar ôl i Brifysgol Glyndŵr dod yn ail yn gyffredinol yng Nghymru am foddhad myfyrwyr a'r pedwerydd yng Nghymru ar gyfer rhagolygon i raddedigion yn y Complete University Guide.

Mae Julie Cowley, Pennaeth Marchnata, Recriwtio a Derbyniadau, yn edrych ymlaen at groesawu'r myfyrwyr newydd i'r sefydliad yn dilyn cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch ar 13 Awst.

"Mae hwn yn adeg dyngedfennol i fyfyrwyr, gyda llawer yn dal heb benderfynu ynghylch ble maent yn bwriadu astudio ym mis Medi," meddai Julie.

"Bydd rhai yn teimlo eu bod yn rhy hwyr, ond nid yw hwn yn wir. Mae amser o hyd i wneud cais i ymuno â ni a chael gwybod am y llu o raglenni newydd a llwyddiannus sydd gennym yma."

Ychwanegodd: "Byddwn hefyd yn ymweld ag ysgolion a cholegau yn yr ardal i gynnig cymorth a rhoi cyngor i unrhyw un sy'n pryderu am eu canlyniadau neu sydd am gael gwybodaeth am y cyrsiau a gynigiwn.

"Mae'n amser cyffrous i fod yn ymuno â ni yma yn Wrecsam. Mae'r dyfodol yn edrych yn ddisglair iawn wrth i ni gychwyn cyfnod newydd ar gyfer y Brifysgol, ei myfyrwyr a'r gymuned yma yng ngogledd ddwyrain Cymru. "

Bydd digwyddiad tri diwrnod Therapïau Cyflenwol, a fydd yn canolbwyntio ar adweitheg, tylino ac aciwbigo, hefyd yn codi arian i elusen, gyda thriniaethau yn cael eu cynnig yn gyfnewid am roddion i Hosbis Tŷ'r Eos.

Ar y diwrnod agored 15 Awst gall darpar fyfyrwyr gael gwybod mwy am raglenni newydd a sefydledig yn cynnwys Celf Ddigidol, Ystadau, Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau, Animeiddio, Cemeg gyda Nanotechnoleg Gwyrdd, Datblygu Gemau Cyfrifiadurol, Technoleg Trochi, a Busnes Fyd-eang.

 Mae yna hefyd elfennau newydd i wahanol raddau, megis opsiynau ôl-radd integredig mewn Celf a Chyfrifiadureg, a detholiad o flwyddyn "gic-gychwyn" ar gyfer rhai na chafodd y marciau yn eu harholiadau y roeddent yn disgwyl.

Gall ymwelwyr fwynhau taith o amgylch y cyfleusterau, gan gynnwys Canolfan y Diwydiannau Creadigol, Techniquest Glyndwr, Clwb Canmlwyddiant, Stafelloedd Lleoliad Trosedd, stiwdios recordio, efelychydd hedfan, Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru, Neuadd William Aston a labordai ceir rasio.

Dechreuir cofrestru ar gyfer y diwrnod agored am 10am.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch tîm derbyniadau Prifysgol Glyndŵr ar 01978 293439 neu e-bostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk.

Top