Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Diwrnod agored ar ei newydd wedd i groesawu gorau Wrecsam

 

Tachwedd 17, 2015

testun

 

Bydd y gorau o Wrecsam yn dod at ei gilydd i groesawu cannoedd o fyfyrwyr i ddiwrnod agored Prifysgol Glyndŵr ddydd Sadwrn.

Bydd gampws Plas Coch y sefydliad yn byrlymu gyda darlithoedd, gweithdai iaith, gemau rhyngweithiol a chwisiau, siaradwyr gwadd, teithiau a sesiynau pêl-rwyd a futsal am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon.

Bydd cynrychiolwyr o'r Ysgolion Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd; Cyfryngau, Celf a Dylunio; Peirianneg, Cyfrifiadureg a Gwyddoniaeth Gymhwysol yno, yn ogystal â staff o’r Ysgol i Raddedigion ac Ysgol Busnes Gogledd Cymru a lansiwyd yn diweddar. Bydd staff wrth law i gefnogi ac arwain ymwelwyr o 10 am tan 2 pm.

Tra ar y campws y gall pobl hefyd gael gwybodaeth am ffioedd a chyllid, llety, cymorth i fyfyrwyr a'r broses dderbyn.

Mae gan y diwrnodau agored ar eu newydd deimlad fwy gymunedol, gyda busnesau, sefydliadau elusennol a thimau chwaraeon yn bresennol ar y diwrnod i ddod â'r gorau o Ogledd Cymru i'r Brifysgol.

Dywedodd Julie Cowley, Pennaeth Marchnata, Recriwtio a Derbyniadau, bod y digwyddiadau ar eu newydd wedd yn adlewyrchu’r cyfeiriad mae Prifysgol Glyndŵr yn teithio yn dilyn lansiad yn ddiweddar o’i strategaeth a oedd yn gweld ddyblu yn nifer y myfyrwyr a chynyddu’r trosiant erbyn 2020.

Mae hi'n edrych ymlaen at groesawu pobl i'r sefydliad i gael gwybod mwy am raglenni arloesol presennol a newydd yn cynnwys Celf Ddigidol, Ystadau, Animeiddio, Datblygu Gemau Cyfrifiadurol ac Entrepreneuriaeth.

Gall ymwelwyr hefyd mwynhau taith o amgylch y cyfleusterau, megis y Ganolfan ar gyfer y Diwydiannau Creadigol, Techniquest Glyndŵr, Clwb Canmlwyddiant, Stafell Lleoliad Trosedd, stiwdios recordio, efelychydd hedfan, Neuadd William Aston a labordai car perfformiad.

"Gan fod y myfyriwr yn ganolog i bopeth a wnawn roedd yn amser i edrych o’r newydd ar ein diwrnodau agored, i gyflwyno mwy o hwyl ac yn wir yn arddangos yr hyn sy'n cael ei gynnig yma," meddai Julie.

"Rydym yn brifysgol yng nghalon cymuned gogledd ddwyrain Cymru ac mae'n bryd i ni ystyried hynny yn fwyfwy pan fyddwn yn cynnal digwyddiadau ar y campws."

Ychwanegodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Graham Upton: "Mae'r newidiadau yr ydym yn eu gwneud i'r dyddiau agored yn dangos yr hyn yr ydym i gyd yn ymwneud, sef ehangu mynediad a dangos yr ochr gofalgar o addysg uwch."

  • Mae Ysgol Busnes Gogledd Cymru ar y prif gampws. Bydd y tîm yn cynnal cyfweliadau, tra bo eraill gymryd rhan mewn holiaduron a gemau mewn ardal prawf hwyl.
  • Bydd Peirianneg, Cyfrifiadureg a Gwyddoniaeth Gymhwysol a'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd yn Adeilad Edward Llwyd (y llyfrgell). Yn ogystal â sesiynau futsal a phêl-rwyd yn y ganolfan chwaraeon o 11 am-1pm, bydd 'barth cymdeithasol' gyda lluniaeth lle gall rhieni a phlant ymlacio, parth 'siarad â'r myfyriwr’, sgwrs gan entrepreneur Giggles a Gemau, Alice Murray, ac ymweliadau gan bartneriaid sefydliadol, gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru, YMCA a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
  • Bydd y Cyfryngau, Celf a Dylunio yn cael ei ledaenu ar draws adeilad yr Ysgol Gogledd Cymru Gelf a Dylunio yn Stryt y Rhaglaw a'r Ganolfan ar gyfer y Diwydiannau Creadigol.

Mae cofrestru ar gyfer y diwrnod agored yn dechrau am 10am. Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost enquiries@glyndwr.ac.uk neu ewch i www.glyndwr.ac.uk

Trefnodd y Brifysgol noson agored proffesiynol ddydd Iau o 4:30 pm tan 6:30 pm yng Nghanolfan Catrin Finch. Y nod yw rhoi’r cefnogaeth angenrheidiol i gymryd y cam nesaf yn eu gyrfa i’r rhai nad oes ganddynt yr amser neu’r amgylchiadau i astudio ar gyfer gradd lawn amser, rheolwyr sy’n edrych i wella sgiliau eu gweithwyr, y rhai sydd eisiau datblygu personol neu rieni sy'n dychwelyd i'r gwaith.

Bydd y noson, a drefnir gan Reolwyr Datblygu Busnes Laura Gough, Christina Blakey a Kim Dimmick, yn cynnwys sesiynau grŵp ar sgiliau cwnsela a goleuo dysgu, rhwydweithio a seminarau wedi'u teilwra i roi cyngor ar geisiadau cyllid grant ac entrepreneuriaeth.

Meddai Christina: "Rydym am i'r neges fynd allan ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt i'r ffin ein bod yma i gefnogi busnesau a'u cyflogeion ac y gallant ddod yma i weld sut y gallwn eu helpu.”

Mae adroddiad a gomisiynwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi datgelu bod Prifysgol Glyndŵr yn cynhyrchu’n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol mwy na £176miliwn y flwyddyn i economi'r DU.

Mae'r sefydliad hefyd wedi creu 1,490 o swyddi yn y DU, ac yn parhau i fod ymhlith y prifysgolion gorau yn y wlad ar gyfer gyflogaeth lefel-raddedig i’w chyn-fyfyrwyr.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch inbusiness@glyndwr.ac.uk. Ewch i bit.ly/pro-open-eve i archebu eich lle.

Top