Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cynhadledd addysg Prifysgol Glyndŵr yn frig y dosbarth gyda staff addysgu

15 Gorffennaf, 2015

Addysg 2 testun

Mynychodd hanner cant o fyfyrwyr y gorffennol, y presennol a’r dyfodol gynhadledd addysg agoriadol Prifysgol Glyndŵr.

Cynhaliwyd y digwyddiad yng Nghanolfan Catrin Finch y Brifysgol, i hyrwyddo'r Brifysgol fel canolfan arloesedd a rhagoriaeth ar gyfer athrawon.

Pwrpas y cynhadledd 'Gan Ymarferwyr - Ar gyfer Ymarferwyr’ oedd i roi’r cyfle i arddangos gwaith ymarferwyr o bob rhan o'r rhanbarth ac dysgu am arferion gorau.

Daw'r digwyddiad llwyddiannus ar ôl i dîm Addysg y Brifysgol dod yn ail yn y DU ac yn gyntaf yng Nghymru o ran bodlonrwydd myfyrwyr, yn y Complete University Guide. Neidiodd yr adran hefyd 21 o leoedd i safle 37 yn gyffredinol.

Wrth iddo agor y gynhadledd, pwysleisiodd yr Is-Ganghellor Dros Dro, yr Athro Graham Upton, bwysigrwydd y fforwm o ran helpu i ddatblygu'r partneriaethau sy'n angenrheidiol i wasanaethu’r amgylchedd newidiol mewn addysg a busnes.

Meddai: "Y gobaith yw, fel rhan o amcanion hirdymor Prifysgol Glyndŵr, y bydd y gynhadledd addysg hon yn ein galluogi i gwrdd ag anghenion a buddiannau ein myfyrwyr yn well, gan gyfrannu at ddatblygiad a ffyniant Gogledd Cymru a thu hwnt."

Roedd John Davies, Pennaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ymhlith y dwsinau a ymwelodd â'r ganolfan i fwynhau'r gweithdai a chyflwyniadau - gan gynnwys un gan Jo Williams (yn y llun) ar sut i gyflawni 'yr awr fawr’ yn yr ystafell ddosbarth - fel y gwnaeth Ian Kelly, Swyddog Gwella Ysgolion ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych.

Ond seren y dydd, heb os, oedd Leighton Williams, cyn-fyfyriwr TAR yn Glyndŵr a gyflwynodd sgwrs fywiog ar ddysgu ag anabledd.

"Daeth araith Leighton o'r galon yn sôn am ei daith addysgu hyd yn hyn. Roedd yn llawn gwybodaeth ac yn ysbrydoliaeth i bawb yn y neuadd," meddai Allison O'Sullivan, prif ddarlithydd mewn Addysg ym Mhrifysgol Glyndŵr.

"Roedd yn ddiwrnod diddorol iawn a dwi mor falch bod cymaint o bobl wedi ei fynychu. Teimlodd  pawb a ddaeth ei fod yn werthfawr ac yn gyfle i rannu technegau, syniadau ac arsylwadau ynghylch yr arfer o addysgu, yn ogystal â rhwydweithio a rhannu gwybodaeth. Rydym yn edrych ymlaen at gynnal y gynhadledd hon eto yn 2016. "

Wrth fyfyrio ar ganlyniadau bodlonrwydd myfyrwyr Addysg y Brifysgol meddai John Luker, Arweinydd Rhaglen ar gyfer y BA (Anrh) Astudiaethau Addysg ac arweinydd taith ar y MA Addysg: "Mae gennym gyfres o gyrsiau rhagorol Plentyndod a Theuluoedd Addysg sydd wedi helpu llawer o bobl mynd ymlaen i gyflawni eu nod o ddod yn athrawon cymwysedig yn ogystal â chyflenwi rolau cymunedol, felly rydym yn falch iawn ein bod ni wedi sicrhau’r canlyniadau cadarnhaol hyn mewn boddhad myfyrwyr.

"Mae ein rhaglenni yn cyflwyno agendâu Llywodraethau Cymru a San Steffan yn effeithiol ar gefnogi gwell canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

"Rydym wedi derbyn llawer o adborth ar ein hystod o fodiwlau ac wedi sicrhau eu bod yn berthnasol i’r diwydiant ac wedi'u cynllunio i wella arfer proffesiynol yn y dyfodol.

"Rydym hefyd yn gwneud hyn drwy gyrsiau hyfforddi, trafodaethau a dadleuon rhyngweithiol, amrywiaeth o dechnegau asesu a thrwy ein cynnig o gymorth ac arweiniad digyffelyb a chyfleoedd lleoliadau lle gall y myfyrwyr rhoi eu sgiliau i waith.

"Yn syml, rydym yn rhoi i'r myfyriwr yr hyn y mae angen iddynt gael i fod yn llwyddiant yn y sector hwn ar ôl gadael y brifysgol."

Am wybodaeth bellach am y cwrs TAR, Tystysgrif Addysg, MA Addysg a’r Diploma i Raddedigion ym Mhrifysgol Glyndŵr, ffoniwch 01978 293439 neu ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk.

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiad y flwyddyn nesaf, ffoniwch Allison ar 01978 293233 neu e-bostiwch a.osullivan@glyndwr.ac.uk

Top