Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gwasanaethau brys dod at ei gilydd ar gyfer ymarfer gyrru o dan ddylanwad cyffuriau

30 Ebrill

Cyffuriau - testun

Mae'r senario byw yn ffurfio rhan o ymarfer ffug a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam heddiw (Ebrill 29).

Trefnwyd y digwyddiad gan adran Seicoleg y Brifysgol ynghyd â CAIS, yr asiantaeth cyffuriau ac alcohol, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru.

Ymunodd mwy na 100 o fyfyrwyr a darlithwyr o adrannau Peirianneg, Iechyd, Gwyddoniaeth Fforensig, Cyfrifiaduro, Cynhyrchu a Dylunio Teledu, Ffilm a Thechnoleg.

Trefnodd Phill De Prez, arweinydd y rhaglen ar gyfer Seicoleg, weithgaredd tebyg ddwy flynedd yn ôl a dywedodd bod y cydweithio rhwng pynciau wedi ychwanegu at brofiad pawb a gymerodd rhan.

"Hoffwn ddiolch unwaith eto y gwasanaethau brys i gyd a CAIS am gymryd yr amser i ddod yma i gynnal yr ymarfer, ac hefyd i Bagillt Car Spare am ddarparu'r cerbydau," meddai Phill.

"Rwy'n credu bod pob un o'r adrannau dan sylw wedi cael llawer allan o’r digwyddiad oherwydd y gallen nhw gyd edrych ar y sefyllfa o safbwyntiau gwahanol a dod o hyd i atebion a gwybodaeth allweddol sy'n berthnasol i'w rhaglenni gradd."

Yn y digwyddiad ffug gwrthdarodd Volkswagen Polo â bws mini cyn rholio ar ei hochr.

Roedd y diffoddwyr tân wrth law yn gyflym i dorri y drysau a'r to oddi ar y cerbyd cyn echdynnu y gyrrwr o'r car.

Dangosodd y senario sut yn union y byddai’r asiantaethau delio â digwyddiad o’r fath yn go iawn," ychwanegodd Phill.

"Rhoddir amrywiaeth o faterion a chanlyniadau, gan ddefnyddio gwahanol bartneriaethau yma yn y Brifysgol, ac yn y gwasanaethau brys - roedd yn ymarfer gwerth chweil."

Mae gyrru dan ddylanwad cyffuriau ar yr agenda ar ôl i ddeddf newydd dod i’r rym ym mis Mawrth, sy'n gosod terfynau cyfreithiol ar gyfer faint o sylwedd - yn gyffuriau anghyfreithlon a meddyginiaeth ar bresgripsiwn - gall modurwyr gael yn eu system tra tu ôl i'r olwyn.

Mae swyddogion o Uned Plismona Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru yn awr yn cario teclyn newydd a fydd yn eu galluogi i gynnal prawf ar ochr y ffordd i weld a yw modurwr wedi cymryd canabis neu gocên.

Bydd y system 'DrugWipe' yn galluogi i swyddogion weld mewn llai na 10 munud os oes sylwedd anghyfreithlon yng nghorff y modurwr, drwy ddefnyddio swab o geg y gyrrwr.

Meddai’r Prif Arolygydd Darren Wareing o Uned Plismona'r Ffyrdd: "Bydd y ddeddfwriaeth newydd yn ei wneud yn haws i'r heddlu i ganfod ac erlyn gyrwyr o dan dylanwad cyffuriau.

"Does dim rhaid i chi fod ar gyffuriau anghyfreithlon i fod yn anaddas i yrru - gall llawer o feddyginiaethau ar bresgripsiwn neu dros-y-cownter amharu ar eich gallu i yrru.

"Mae gyrru o dan ddylanwad cyffuriau, nid yn unig yn rhoi'r troseddwr a'u teithwyr mewn perygl ond hefyd pawb arall sy’n defnyddio'r ffyrdd. Yn yr un modd yr ydym yn cymryd ymagwedd dim goddefgarwch tuag at yfed a gyrru, byddwn hefyd yn peidio goddef gyrru dan ddylanwad cyffuriau. "

Ychwanegodd: "Mae ein swyddogion allan bob dydd yn chwilio am yrwyr dan dylanwad cyffuriau ond rydym hefyd angen help y cyhoedd i’w dal nhw a’u cymryd nhw oddi ar y ffyrdd. Os ydych yn gwybod, neu'n amau ​​bod rhywun yn gyrru o dan ddylanwad cyffuriau, cysylltwch â ni ar frys - Gallech achub bywyd. "

Bydd y gosb o dan y drosedd newydd yn waharddiad o 12 mis, dirwy hyd at £ 5,000 a hyd at chwe mis yn y carchar neu'r ddau.

Dylai unrhyw un â wybodaeth ynghylch â gyrwyr o dan ddylanwad cyffuriau gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101. Neu cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

.

Top