Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn canmol graddau cic-danio prifysgol am osod sylfeini gyrfa

 

Hydref 1, 2015

Testun

Mae myfyrwyr ar raddau gic-danio mewn prifysgol yng Ngogledd Cymru wedi canmol y sefydliad am eu helpu ar y ffordd i lwyddiant.

Mae Sarah Bwcle a Isabel Rivas ymhlith llawer o bobl sydd wedi elwa o un o opsiynau gic-danio Prifysgol Glyndŵr.

Roedd y ddwy yn pryderi wrth feddwl am ddychwelyd i addysg ar ôl blynyddoedd o weithio mewn swyddi eraill, ond maent yn falch iawn eu bod wedi cymryd y penderfyniad hwnnw ac yn meddwl bod cofrestru ar y flwyddyn sylfaen oedd "y penderfyniad gorau y maent yn wneud erioed". Mae’r flwyddyn yn ganiatáu iddynt mynd yn syth i mewn i radd anrhydedd tair blynedd yn Glyndŵr.

Ychwanegodd y ddwy y dylai myfyrwyr eraill dilyn eu hesiampl a chofrestru â llwybrau cig-danio mewn prifysgolion ar draws y wlad. Mae manteision yn cynnwys bod gyda chyfoedion ac o fewn grwpiau cymdeithasol ac amgylchedd academaidd a fydd yn eu cefnogi yn eu hamcanion hir-dymor, yn ogystal â chael darlithwyr sydd â diddordeb mawr yn llwyddiant y myfyrwyr.

Mae Sarah, sy’n fam i ddau, ac Isabel yn astudio ar gyfer BEng (Anrh) mewn Ynni Adnewyddadwy a Thechnolegau Cynaliadwy ac yn meddwl y roedd y llwybr i'r cymhwyster yn haws gan eu bod nhw eisoes yn rhan o deulu Glyndŵr.

"Mae gen i ddau o blant, felly roeddwn angen hyblygrwydd a chefnogaeth, a rhoddodd Prifysgol Glyndŵr hwn i mi," meddai Sarah a aned yn Awstralia, ond sydd bellach yn byw yn Neston, Cilgwri.

"Roedd arswyd arnaf i fynd yn ôl i addysg gan nad oeddwn wedi gwneud unrhyw beth fel 'na ers 1999 ac roeddwn yn ofni methu. Ond trwy ddechrau ar flwyddyn sylfaen gradd bedair blynedd integredig cefais nabod fy darlithwyr yn gynnar yn fy mlwyddyn gyntaf  ac roeddwn i’n teimlo'n gyfforddus yn fy hamgylchoedd.

"Mae hefyd yn rhoi i mi fynediad at y gefnogaeth a thimau gyrfaoedd yn gynnar, felly pan rwy’n barod i gymryd y cam nesaf yn fy mywyd byddaf yn teimlo'n fwy barod."

Ychwanegodd: "Dyna oedd y penderfyniad gorau i mi ei wneud. Rwy'n falch y wnes i astudio'r flwyddyn gic-danio yn gyntaf gan nad oedd gennyf gefndir mewn peirianneg ac roedd yn ymwybodol o hynny. Mae'r llwybr hwn wedi fy helpu i ennill y profiad ac addysg. Mae'n llwybr gwych yn ôl i fywyd academaidd "

Bellach yn eu hail flwyddyn, bydd y cyfeillion yn graddio yn 2017 ac maent eisoes yn edrych tua'r dyfodol.

Yn wreiddiol o Sbaen meddai Isabel: "Mae'r ystod eang o opsiynau yma yn golygu y bydd gennym fwy o ddewis o ba sector i fynd i mewn iddo.

"Roeddwn yn synnu pa mor gyflym y wnes i setlo yn y flwyddyn gyntaf oherwydd nad oeddwn wedi bod mewn addysg am gyfnod hir ac nid oes gennym yr un system academaidd yn fy ngwlad.

"Mae ymuno pan wnaethom ac yn aros ymlaen am y pedair blynedd yn golygu nad oedd unrhyw gynnwrf. Rydym yn awr wedi setlo ac yn wir yn teimlo fel ein bod yn gwneud yn dda."

 

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig ystod o flynyddoedd sylfaen sy'n arwain at raddau ag anrhydeddau tair blynedd mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys addysg, celf a dylunio, peirianneg, busnes, chwaraeon, cyfrifiadura a seicoleg.

Cynllunnir y flwyddyn cic-danio i roi'r sgiliau a’r seiliau i bobl i gael y gorau o’u haddysg uwch.

Trwy’r modiwlau mae myfyrwyr yn ennill hyder, datblygu sgiliau newydd, a chael gwybodaeth a fydd yn ddefnyddiol iddynt ar gyfer llwyddiant yn eu gradd a ddewiswyd.

Fodd bynnag, nid yw Glyndŵr ar ei ben ei hun; mae prifysgolion ar draws y wlad yn rhoi i filoedd o myfyrwyr y cyfle i astudio cyrsiau dros gyfnod integredig o bedair blynedd, gyda’r ffaith bod gan myfyrwyr fynediad cynnar i gymorth astudio yn un o'r prif resymau i ddewis addysg uwch.

Pwysleisiodd Marc Caldecott, Llywydd Urdd y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, yr un pwynt.

"Mae'r blynyddoedd sylfaen wedi'u cynllunio nid yn unig fel cyflwyniad i'r cwrs ond hefyd yn gyflwyniad i sgiliau academaidd fel ysgrifennu traethodau a chyfeirnodi. Felly mae'n arbennig o fuddiol i fyfyrwyr aeddfed sy'n teimlo eu bod wedi gadael hi'n rhy hwyr i fynd yn ôl i addysg," meddai Marc.

"Mae Glyndŵr yn ymfalchïo yn y gefnogaeth y mae'n ei ddarparu ar gyfer ei myfyrwyr. Yma nad ydych yn rhif ac rwy’n meddwl mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn teimlo eu bod yn perthyn ac yn aelod o gymuned. Mae’r teimladau hyn yn dyfnach byth os maen nhw wedi ymuno â ni am bedair blynedd."

Dywedodd yr Is-Ganghellor Dros Dro, yr Athro Graham Upton, bod astudio blwyddyn sylfaen yn y brifysgol yn cynnig llawer o fanteision cyn dechrau gradd lawn, yn arbennig yn cael mynediad uniongyrchol at ddarlithwyr a gwasanaethau addysg uwch, peidio â gorfod chwilio am lety a gwella'r debygrwydd o ennill lle ar y rhaglen gradd oherwydd y berthynas a'r cymorth a dderbyniwyd yn barod gan staff academaidd a gweithredol.

"Mae ein rhaglenni cic-danio wedi profi i fod yn hynod o boblogaidd gyda phobl o bob oed am nifer o resymau, a'r pwysicaf oedd y gofal a'r sylw a roddwn i bob myfyriwr," meddai'r Athro Upton.

"Rydym yn gwneud iddynt deimlo bod croeso, sy'n bwysig i rywun efallai nad ydynt wedi bod mewn addysg am gyfnod, neu ddarpar fyfyriwr sydd yn siomedig gyda'u graddau a colli allan o'r blaen.

"Mae fy neges iddynt yw hyn: dylai addysg uwch fod ar gyfer pawb, a dyna beth sy’n digwydd ym Mhrifysgol Glyndŵr. Rydym yn brifysgol ehangu mynediad wrth galon ein cymuned ac mae myfyrwyr yn ganolog i bopeth a wnawn. Dewch i ymuno â ni "

I gael gwybodaeth am raddau gic-danio ym Mhrifysgol Glyndŵr, ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy/Cyrsiauisraddedig/Blwyddyncicdanio/

Top