Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgolion yn arwyddo partneriaeth gydweithredol am 5 mlynedd

 

Medi 25, 2015

testun

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi llofnodi partneriaeth gydweithredol bum mlynedd gyda Phrifysgol Caer.

Fel canlyniad bydd Prifysgol Caer yn dilysu rhaglenni PhD Prifysgol Glyndŵr. Mae’n dod ar ôl i’r brifysgol Gymreig gyhoeddi strategaeth newydd a gwarged ariannol rhagweledig  ar y ffordd i gryfhau ei enw da ac yn y pendraw sicrhau ei phwerau dyfarnu graddau ymchwil ei hun.

Cafodd y Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth ei lofnodi gan Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Glyndŵr, yr Athro Graham Upton, a'r Athro Tim Wheeler, Is-Ganghellor Prifysgol Caer.

Wrth groesawu'r bartneriaeth, dywedodd yr Athro Upton bod cysylltiadau agosach rhwng y campysau cyfagos yn hollbwysig i'r rhanbarth o safbwynt academaidd a masnachol, o ystyried eu cysylltiadau â diwydiant a’i hagosrwydd.

Ychwanegodd: "Hoffwn ddiolch i'r Athro Wheeler a Phrifysgol Caer am y gefnogaeth maen nhw wedi'i roi i ni wrth osod y sylfeini ar gyfer ffocws newydd ar ymchwil ym Mhrifysgol Glyndŵr.

"Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio'n agos ochr yn ochr â nhw ac at weld myfyrwyr PhD yn elwa ar y berthynas hon.

"Mae hon yn garreg filltir bwysig i ni wrth i ni gymryd y camau cyntaf tuag at gyfnod newydd ar gyfer addysg uwch yng ngogledd ddwyrain Cymru, gyda Prifysgol Glyndŵr ar flaen y gad."

Bydd Caer i ddechrau cefnogi hyd at 30 o fyfyrwyr PhD / MPhil yn Wrecsam ac yn darparu tair blynedd o achrediad graddau ymchwil.

Mae'r Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth ar gyfer graddau doethuriaeth yn unig ac yn rhedeg tan 2020, erbyn pryd y bydd Glyndŵr yn y broses o sicrhau ei phwerau ei hun. Ni fydd yn effeithio ar y rhai hyn o bryd yn astudio ar gyfer gradd ymchwil ôl-raddedig wedi'u dilysu gan Brifysgol Cymru.

Mae'r bartneriaeth hefyd yn archwilio cydweithio ehangach rhwng y prifysgolion.

Medd yr Athro Wheeler: "Yn yr ysbryd o gefnogi ysgolheictod uwch, yr ydyn ni’n mynd i drefniant cydweithredol hwn, a fydd yn parhau i gyfoethogi'r gymuned academaidd yng ngogledd ddwyrain Cymru.

"Yn wir, cafodd Prifysgol Caer yr un cefnogaeth gan Brifysgol Lerpwl nes y cawsom ni ein pwerau i ddyfarnu ei graddau ymchwil ein hunain."

Ychwanegodd: "Prifysgol Glyndŵr yw ein cymydog agosaf, felly os oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i helpu gydag ymchwil, yn enwedig ar y cyd ac ymchwil cymhwyso yng ngogledd ddwyrain Cymru a gorllewin Swydd Gaer, yna rwy'n credu bod hynny'n ddatblygiad cadarnhaol iawn ar gyfer y ddwy brifysgol.

"Bron i ddyblu nifer o gyflwyniadau ymchwil wnaeth Prifysgol Caer yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf a chafodd pob un ohonynt eu barnu yn ymchwil 'rhagorol yn rhyngwladol' (3 *), gyda chyfran sylweddol a barnwyd yn 'arwain y byd' (4 *). "

Ym mis Gorffennaf, cyhoeddodd yr Athro Upton weithdroad ariannol pedair blynedd ar gyfer Prifysgol Glyndŵr, gan gynnwys gwarged o £1.7m ar gyfer 2015/16 a throsiant o hyd at £75m erbyn 2019/20.

Mae cynlluniau i dyfu nifer y myfyrwyr dros yr un cyfnod, gan ddyblu nifer o israddedigion llawn-amser o’r DU neu’r UE i 5,400.

Addawodd i wneud y sefydliad hyn yn oed yn fwy deniadol i fyfyrwyr, gwella ansawdd yr addysgu a  chryfhau'r cysylltiadau â phartneriaid AB ac AU, yn arbennig Prifysgol Bangor a Choleg Cambria.

Mae'r Brifysgol hefyd yn meithrin cysylltiadau cryfach â Grŵp Llandrillo Menai, Coleg De Sir Gaer, Grŵp Castell-nedd Port Talbot, Prifysgol Wolverhampton a chydweithwyr rhyngwladol.

Yn y llun o'r chwith i'r dde ar y top y mae Is-Ganghellor Cynorthwyol Prifysgol Glyndŵr, Louise Casella; Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caer, Chris Haslam; Lynda Powell, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Prifysgol Glyndŵr. Gwaelod: Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Glyndŵr; Yr Athro Graham Upton; Is-Ganghellor Prifysgol Caer, Yr Athro Tim Wheeler

Top