Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol yn cyhoeddi enwau aelodau newydd ei Bwrdd

17 Gorffennaf, 2015

Bwrdd newydd

Mae hoelion wyth o Fanc Lloegr, llywodraeth leol ac addysg uwch wedi ymuno â Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr.

Penodwyd i'r Bwrdd gyn Asiant Banc Lloegr yng Nghymru, Neil Ashbridge; Cyfarwyddwr Corfforaethol: Uchelgais Economaidd a Chymunedol, Cyngor Sir Ddinbych, Rebecca Maxwell, a Maxine Penlington, cyn-Brif Swyddog Gweithredu ym Mhrifysgol Dinas Birmingham a chyn Ysgrifennydd Gweithredol CUC (Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgolion).

Maent yn ymuno â Celia Jenkins, cyn Uwch Siryf Clwyd, fel wynebau ffres yn awyddus i osod y sylfeini ar gyfer cyfnod newydd i’r sefydliad yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Yn dilyn lansio fframwaith strategol pum mlynedd newydd - a oedd yn cynnwys rhagamcan o warged o £1.7 miliwn ar gyfer 2015/16 - datgelodd Mr Ashbridge (yn y llun), o Marford, ei fod ef a’r aelodau eraill yn gweld dyfodol disglair i’r Brifysgol.

Ac ynte wedi ymddeol o Fanc Lloegr rhyw bedair wythnos yn ôl ar ôl gyrfa o 40 mlynedd, dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at ymuno â Phrifysgol Glyndŵr mewn amser cyffrous.

"Mae yna ffocws newydd i’r strategaeth ac rwy’n meddwl ei bod yn gyffrous i fod yn rhan ohoni," meddai Mr Ashbridge.

"Cefais fy nenu hefyd gan safiad y sefydliad, fel bod hyd yn oed yn fwy gynhenid ​​yng nghymuned gogledd ddwyrain Cymru a'i busnesau - dyna pam ymunais.

"Pan rydych wedi gweithio mewn gwasanaeth cyhoeddus am gyfnod mor hir ydych yn teimlo y byddech yn hoffi rhoi rhywbeth yn ôl, ac mae hyn yn gyfle i wneud hynny."

Mae Ms Maxwell, a weithiodd i'r GIG a llywodraeth leol yn yr Alban, hefyd yn edrych ymlaen at gefnogi'r datblygiadau’r Brifysgol ac fe daw â'i chryfderau ei hun i'r Bwrdd.

"Rwyf wrth fy modd i fod yma ar yr adeg bwysig i Brifysgol Glyndŵr," meddai.

"Mae addysg uwch yn bwysig iawn. Rhan o fy rôl yn Sir Ddinbych yw i ddatblygu agenda’r economi a sgiliau yn y rhanbarth. Rydym yn gweld Glyndŵr yn chwarae rôl bwysig iawn yn hynny ac ar draws Gogledd Cymru yn gyffredinol, felly rwy'n edrych ymlaen at ddechrau arni. "

Adleisiodd Ms Penlington y geiriau hynny, a dywedodd ei bod yn awyddus dros ben i gefnogi addysg yng ngogledd ddwyrain Cymru gan ei bod hi wedi cael ei geni a'i magu yn yr ardal.

Yn ystod ei hamser fel ysgrifennydd Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgol 2009-2013 bu’n hyrwyddo safonau uchel o lywodraethu ym mhrifysgolion y DU.

"Rwyf wrth fy modd o gael y cyfle hwn i ymuno â Bwrdd Glyndŵr ac i gynorthwyo'r Brifysgol i ddatblygu ymhellach y gwasanaeth rhagorol y mae eisoes yn darparu i unigolion a sefydliadau yng ngogledd ddwyrain Cymru," meddai Ms Penlington.

Mae'r pwyllgor archwilio hefyd wedi recriwtio gwaed newydd. Bydd Paul McGrady a Tim Mitchell yn ymuno ag aelod cyfetholedig, Barry Flynn.

Mae Mr Mitchell yn gyfarwyddwr cwmni o gyfrifwyr McClintocks ac bennaeth ei swyddfa yn Wrecsam.

"Roeddwn yn falch iawn o gael f’ystyried ar gyfer y swydd hon. Mae gan y Brifysgol rôl allweddol nid yn unig yn y gymuned leol, ond hefyd yng Ngogledd Cymru yn ei chyfanrwydd. Rwy'n frwd dros Wrecsam ac rwy'n edrych ymlaen at ddefnyddio fy sgiliau a phrofiad i helpu Glyndŵr gyflawni ei nodau er budd y dref, "meddai.

Ychwanegodd Mr McGrady, cyfrifydd cymwysedig a Chyfarwyddwr Adnoddau yn Cartrefi Cymunedol Gwynedd, landlord cymdeithasol cofrestredig sy'n rheoli 6,300 o gartrefi yng ngogledd orllewin Cymru: "Rwy'n falch iawn o allu cefnogi'r brifysgol ac i ddefnyddio fy mhrofiad i'w helpu i barhau i gael effaith gadarnhaol ar Wrecsam. "

Mewn cyfarfod brecwast ar gampws Wrecsam y Brifysgol ddydd Gwener diwethaf, gosododd Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr, yr Athro Graham Upton, y fframwaith strategol a fydd yn llywio'r Brifysgol rhwng 2015 a 2020.

Cyhoeddodd yr Athro Upton weithdroad ariannol pedair-blynedd sy'n cynnwys gwarged rhagamcanol o £1.7m ar gyfer 2015/16 a throsiant o hyd at £75m erbyn 2019/20.

Mae fframwaith yn cynnwys cynlluniau i dyfu nifer y myfyrwyr dros yr un cyfnod, gan ddyblu nifer o israddedigion llawn-amser y DU / UE i 5,400.

Wrth groesawu'r aelodau newydd, meddai: "Hoffwn ddiolch iddynt am ymuno â ni ym Mhrifysgol Glyndŵr ar adeg dyngedfennol. Rydym yn gwneud cynlluniau mawr ar gyfer y dyfodol a bydd eu gweledigaeth a'u profiad yn cael dylanwad mawr ar y camau a gymerwn i gyflawni'r nodau a amlinellir yn y strategaeth bum mlynedd. "

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Glyndŵr, gan gynnwys sut i wneud cais a gwybodaeth am gymorth i fyfyrwyr, ewch i www.glyndwr.ac.uk

Top