GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Llwyddiant i Brifysgol Glyndŵr ar gyfer Bodlonrwydd Myfyrwyr yn nhabl newydd prifysgolion

Bodlon

Profodd Prifysgol Glyndŵr unwaith eto bod bodlonrwydd myfyrwyr yw ei phrif flaenoriaeth gyda chanlyniadau cadarnhaol mewn tabl cynghrair o fri.

Mae'r sefydliad o Wrecsam yn ail yng Nghymru o ran bodlonrwydd myfyrwyr yn ôl y Complete University Guide  a gafodd ei gyhoeddi yn diweddar.

Roedd y brifysgol hefyd yn bedwerydd yng Nghymru ar gyfer rhagolygon i raddedigion ac yn gweld cynnydd enfawr mewn pynciau ar draws y bwrdd.

Ymhlith y meysydd sy'n perfformio'n orau yw Seicoleg - a welodd gynnydd cyffredinol o 47 o leoedd a ddaeth i'r brig yng Nghymru ar gyfer rhagolygon i raddedigion - ac Amaethyddiaeth a Choedwigaeth, a oedd yn rhif un yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr.

Ymhlith y meysydd eraill lle roedd Glyndŵr yn rhif un am foddhad myfyrwyr yng Nghymru oedd; Nyrsio, Hanes, Diwinyddiaeth a Llyfrgellyddiaeth a Rheoli Gwybodaeth. Roedd Drama, Cyfathrebu ac Astudiaethau Cyfryngau, a Gwyddor Chwaraeon yn ail yn y categori hwn yng Nghymru.

Yn y tablau bodlonrwydd myfyrwyr ar draws y DU roedd Nyrsio yn ail, a Diwinyddiaeth a Hanes yn drydydd.

Dywedodd Is-Ganghellor Dros Dro, yr Athro Graham Upton: "Myfyrwyr yw prif flaenoriaeth pawb yma ym Mhrifysgol Glyndŵr. Felly mae’r ffaith ein bod ni wedi perfformio'n cystal ac yn gweld lefelau mor gadarnhaol o foddhad myfyrwyr yn addawol iawn.

"Hoffwn ddiolch i'r staff am eu holl waith caled ac yn llongyfarch y meysydd pwnc a gafodd adborth mor gadarnhaol."

Yn troi at sefyllfa gyffredinol y Brifysgol, meddai’r Athro Upton: "Mae'r Brifysgol yn canolbwyntio ar gynnig profiad personol a phroffesiynol i fyfyrwyr sy'n eu paratoi ar gyfer bywyd a llwyddiant. Rydyn ni’n mwynhau partneriaeth gryf â myfyrwyr wrth i ni adeiladu dyfodol mwy disglair gyda’n gilydd.

"Rydym yn siomedig i weld gostyngiad yn ein safle cyffredinol ar ôl codi pum lle y llynedd ond rydym yn gweithio'n galed i wella.

"Rydym yn cydnabod fod y Brifysgol wedi dioddef cyfnod heriol, ond mae bellach yn codi eto yn dilyn ailstrwythuro gweithredol ac academaidd ac adfer ein trwydded i noddi myfyrwyr rhyngwladol.

"Mae'r profiad ein myfyrwyr yn parhau i fod ein prif flaenoriaeth. Rydym yn falch o weld rhagor o fyfyrwyr yn derbyn cynigion am leoedd gyda ni eleni ac yn credu mae adeg cyffrous o blaen y Brifysgol wrth i ni edrych i'r dyfodol yn llawn gobaith ac â ffocws clir ar sicrhau twf academaidd a sefydlogrwydd ariannol. "

Dywedodd Dr Bernard Kingston, prif awdur y Complete University Guide ar draws y DU ei bod hi’n ymddangos bod myfyrwyr yn cael bargen well ar gyfer eu ffioedd dysgu ym mron pob maes.

"Rydyn ni’n dal i disgwyl pa mor bell y gall y duedd hon barhau, ond yn y tymor byr o leiaf, mae myfyrwyr yn elwa o wario ar gyfleusterau sy'n effeithio'n uniongyrchol arnynt," meddai Dr Kingston.

"Mae'r tablau, ynghyd â’r safleoedd ar gyfer pynciau penodol, yn cynnig darpar fyfyrwyr fesur cywir ac annibynnol i system prifysgolion yn y DU."

Top