Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol a'r GIG yn dod at ei gilydd i ddathlu iechyd

Mehefin 19, 2015

BIPBC testun

Ymunodd Prifysgol Glyndŵr a'r GIG i ddathlu iechyd yng Ngogledd Cymru.

Bydd Simon Dean, Swyddog Atebol newydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a Chyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth, Angela Hopkins, ymhlith y siaradwyr yn y digwyddiad heddiw (Dydd Gwener).

Cynhelir Dathlu Nyrsio, Bydwreigiaeth, Therapïau a Gwyddorau Iechyd yng Nghanolfan Catrin Finch o 9.30 y bore tan 4:00. Trefnwyd gan BIPBC.

Mae'r rhaglen yn cynnwys gweithdai a seminarau ar waith tîm, prosiectau ar y cyd gyda Phrifysgolion Glyndŵr a Bangor, parti te dementia a thrafodaeth gyda Awyr Las fel rhan o sesiwn Caffi'r Byd, a lansiad Gwobrau am Ragoriaeth 2015.

Meddai Pat Hibberd, Pennaeth Ysgol Seicoleg, Gwyddor Chwaraeon ac Iechyd ym Mhrifysgol Glyndŵr, "Mae’r digwyddiad yn galluogi BIPBC i ddathlu a rhannu'r gwaith caled y maent yn ei wneud gyda datblygiadau a gwelliannau newydd mewn ymarfer nyrsio.

"Bydd y rhaglen hefyd yn rhoi blas ar y cydweithio sy'n digwydd rhwng y bwrdd iechyd a phrifysgolion yng Ngogledd Cymru a bydd yn gyfle i ddangos pwysigrwydd partneriaethau hynny wrth gefnogi a lledaenu arloesedd a gwelliant parhaus."

Ychwanegodd Angela Hopkins: "Roedd y gynhadledd yn rhoi cyfle i ni rannu arfer da ac arloesedd ar draws nyrsio, bydwreigiaeth, ymwelwyr iechyd, therapïau a gwyddorau gofal iechyd.

"Mae hefyd yn rhoi cyfle i mi fel cyfarwyddwr gweithredol i gydnabod ymroddiad ac egni ein staff rheng flaen sy'n frwd dros wella profiad y claf."

Ymhlith eitemau eraill ar yr agenda yw sgwrs ar driniaeth symudol ac arddangosiad o arloeseddau myfyrwyr, yn arbennig prosiect arwyddion hygyrch gan Andrea Davies, myfyrwraig Celfyddyd Gain yn Glyndŵr.

Bydd Alison Lester-Owen, Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio yn Wrecsam, hefyd wrth law i drafod canlyniadau ymchwil i ganfyddiadau'r cyhoedd o broffesiynoldeb mewn gofal iechyd

Daeth y Brifysgol a’r BIPBC at ei gilydd yn gynharach eleni i gasglu ymatebion a fydd yn llunio'r ffordd y bydd ysbytai a meddygfeydd yn darparu gwasanaeth a gofal i gwsmeriaid yn y dyfodol.

Gofynnwyd i bobl am eu barn ar yr hyn y dylid ei ddisgwyl gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y sector, o feddygon a nyrsys, i glanhawyr, staff arlwyo ac unrhyw un sy'n gweithio yn y maes iechyd.

"Mae'r ymchwil wedi edrych ar farn gweithwyr iechyd a phobl yn y diwydiant, ond roedd gennym ddiddordeb arbennig mewn casglu barn y cyhoedd yn gyffredinol gan nhw yw'r rhai sy'n derbyn y gwasanaeth ac yn gallu rhoi arfarniad gonest o'r GIG yng Ngogledd Cymru", meddai Alison.

"Bydd y canlyniadau'n dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn addysgu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol gofal iechyd yng Nghymru."

I gael rhagor o wybodaeth am y gynhadledd yfory, e-bost alison.white@wales.nhs.uk

Top