Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgolion yn dod at ei gilydd i werthu AU Cymru i'r byd

Mehefin 13, 2015

Astudio yng Nghymru

Mae prifysgolion Cymru wedi dod at ei gilydd i werthu addysg uwch y wlad i'r byd.

Yr wythnos hon oedd penllanw i brosiect cydweithredol uchelgeisiol sy'n cynnwys Prifysgolion Cymru, Cyngor Prydeinig Cymru, Llywodraeth Cymru a Chroeso Cymru, gyda lansiad ar draws y DU o brand newydd bywiog i werthu prifysgolion Cymru i'r byd.

Wedi lansiad rhyngwladol y mis diwethaf yng nghynhadledd NAFSA yn Boston, cafodd brand Astudio yng Nghymru ei lansiad DU yn ystod Dathliad Ysgolheigion Ryngwladol flynyddol yn ne Cymru.

Bydd Astudio yng Nghymru yn borth gwybodaeth a fydd yn dangos beth sydd gan Gymru i'w gynnig fel cyrchfan astudio - o'i phrifysgolion a chyrsiau hyd at ei hanes a'i diwylliant, yn ogystal â gwybodaeth ymarferol ar sut gall myfyrwyr wneud cais i sefydliadau fel Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam .

Meddai Cyfarwyddwr Cyngor Prydeinig Cymru, Jenny Scott,: "Mae gan Gymru gymaint i'w gynnig i fyfyrwyr rhyngwladol a Phrydenig - prifysgolion, diwylliant ac amgylchedd rhagorol, yn ogystal â beth mae'n rhaid yw un o'r lleoliadau mwyaf cost-effeithiol.

"Bydd y brand newydd yn ddi-os yn ein helpu i hyrwyddo addysg uwch Cymru yn rhyngwladol. Roedd yr ymateb yn Boston yn un gadarnhaol dros ben."

Gyda bron un rhan o bump o'u myfyrwyr yn rhai rhyngwladol, mae gan brifysgolion Cymru yn barod rhai o'r campysau mwyaf bywiog ac amrywiol o unrhyw le yn y DU.

Fodd bynnag, mewn byd sydd yn fwy gystadleuol teimlwyd bod angen brand newydd "Cymru" i adeiladu ar enw da cynyddol y wlad fel cyrchfan ddeniadol i fyfyrwyr rhyngwladol ac i helpu gynnal yr effaith gadarnhaol maent yn ei wneud o ran cyfoethogi profiad y myfyrwyr, ynghyd â'r cyfraniad hanfodol y maent yn ei wneud i'r economi leol, sy'n werth dros £ 400m bob blwyddyn.

Hefyd yn cefnogi'r fenter yw’r Gweinidog dros Addysg a Sgiliau yn Llywodraeth Cymru, Huw Lewis, a ddywedodd fod "Cymru'n lle gwirioneddol wych i astudio, gweithio a byw ynddi".

Ychwanegodd: "Drwy ein prifysgolion rhagorol a’u henw da yn rhyngwladol am ymchwil o'r radd flaenaf mae gennym lawer i ddenu pobl ifanc, o bob cwr o'r byd, i ddod i astudio yng Nghymru.

"Rwy'n falch bod ein naw prifysgol yn gweithio gyda'i gilydd trwy Prifysgolion Cymru i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan ryngwladol o ddewis drwy frand Astudio yng Nghymru. Cafodd manteision economaidd i Gymru o ymchwil rhyngwladol a myfyrwyr sy'n dod i Gymru eu dogfennu'n dda. Dydy myfyrwyr rhyngwladol ddim o fudd i'w sefydliadau eu hunain yn unig, maen nhw hefyd yn cyfoethogi profiad diwylliannol y myfyrwyr cartref a dyna pam rwy am i Gymru fod yn lle sy'n agored a chroesawgar i fyfyrwyr o bob rhan o'r byd. "

Dywedodd Cadeirydd Prifysgolion Cymru, yr Athro Colin Riordan, bod y sefydliad yn awyddus i hyrwyddo’r hyn sydd gan Gymru i'w gynnig fel " prif gyrchfan ryngwladol " i fyfyrwyr - y tu mewn a thu allan i'r ystafell ddosbarth.

Ychwanegodd yr Athro Graham Upton, Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Glyndŵr: "Mae hon yn fenter ragorol, gan ddod  â’r gorau o addysg uwch yng Nghymru i ddangos i'r byd beth rydyn ni’n cynnig yma yng Nghymru."

Mae rhagor o wybodaeth am astudio yng Nghymru ar gael yn www.studyinwales.ac.uk.

Top