Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Hwb ariannol i rhaglen ysgoloriaeth i fyfyrwyr

Gorffennaf 7, 2015

Arian - testun

Bydd rhaglen ysgoloriaeth poblogaidd yn denu hyd yn oed mwy o fyfyrwyr i brifysgol yng Ngogledd Cymru.

Cafodd cronfa i gefnogi uchel-gyflawnwyr a'r rhai o gefndiroedd tlotach i ymuno â Phrifysgol Glyndŵr ei chwyddo gan filoedd o bunnoedd wythnosau'n unig ar ôl iddi gael ei lansio.

Mae'r Brifysgol yn cynnig i fyfyrwyr sydd â photensial cryf a sy'n cofrestru ym mis Medi y cyfle i ennill un o 50 o ysgoloriaethau gwerth £1,000 yr un.

Codwyd hyd at £14,000 eisoes tuag at darged o £50,000 ar gyfer Cronfa Ysgoloriaeth Glyndŵr, gyda Chymrawd y Brifysgol Dr Rowan Williams, cyn-Archesgob Caergaint, ymhlith y rhai a gyfrannodd at y cynllun.

Ariannir yr ysgoloriaethau trwy Glyndŵr yn Rhoi fel ffordd o leihau cost astudio am radd.

Gwahoddwyd rhoddwyr i ginio ar gampws Wrecsam y Brifysgol, lle siaradodd rhai o’r myfyrwyr a gafodd y cyfle i gystadlu ar lefel elitaidd wrth astudio, diolch i Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Chwaraeon presennol Prifysgol Glyndŵr.

Derbyniodd chwaraewr sboncen rhyngwladol Cymru Hannah Davies, seren Croesgadwyr Gogledd Cymru Christiaan Roets a beiciwr motocrós Will Harrison filoedd o bunnoedd tuag at gostau gwyddor chwaraeon, offer, cit a theithio tra'n astudio am radd yn Glyndŵr.

Meddai’r Athro Graham Upton, Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Glyndŵr: "Dwi wedi bod yma ers rhyw bedwar mis yn unig, ond yr un peth sydd wedi dod yn ddisglair imi yw bod y Brifysgol yn fan arbennig o bwysig ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru.

"Rhan o'n gweledigaeth yw rhoi cyfle i gymaint o bobl â phosibl i elwa o addysg uwch, gan ei fod yn rhoi llwyfan i lwyddo mewn bywyd.

"Mae cyllid y Llywodraeth ar gyfer prifysgolion wedi gostwng wrth i fyfyrwyr yn gorfod dalu eu ffordd eu hunain ac mae hynny'n rhoi mwy o bwysau arnom i gyflawni ein nodau a'n huchelgeisiau.

"Mae myfyrwyr yn dod allan o'r brifysgol gyda lefelau uchel o ddyled a thrwy ddarparu cymhellion fel y cynllun ysgoloriaeth rydym yn gobeithio i leddfu rhywfaint o'r baich ariannol ar eu cyfer."

Ychwanegodd: "Gall cymorth ariannol cael ei ddefnyddio ar gyfer ffioedd cwrs a chostau fel gliniaduron, gwerslyfrau a deunydd ysgrifennu. A gallen nhw i gyd wneud gwahaniaeth enfawr ".

Bydd Ysgoloriaethau Rhagoriaeth yn cael eu dyfarnu ym mhob un o feysydd pwnc y Brifysgol i ymgeiswyr gyda'r nifer uchaf o bwyntiau tariff UCAS.

Yn unol â'i ymrwymiad i fod yn sefydliad sydd yn agored i bawb, gallai myfyrwyr sy'n ymuno â Phrifysgol Glyndŵr o lwybrau eraill nad ydynt yn denu pwyntiau UCAS yn gymwys i dderbyn yr Ysgoloriaeth Ehangu Mynediad.

Mae'r ysgoloriaeth yn un daliad yn unig o £1,000 a thelir yn ystod y flwyddyn gyntaf o astudio unwaith y byddant wedi cofrestru. Gall myfyrwyr yn derbyn dim ond un o'r ddau ysgoloriaethau.

Mae telerau ac amodau eraill yn berthnasol ar gyfer y ddwy gronfa. Gallwch ymweld â'r diwrnod agored nesaf ar Awst 15 neu gael mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau sydd ar gael a'r cyrsiau cymwys.

Cysylltwch â thîm codi arian Phrifysgol Glyndŵr drwy e-bost: glyndwrgiving@glyndwr.ac.uk

Top