Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr yn datblygu app gerddoriaeth i reoleiddio emosiynau

30 Ebrill

Cerddoriaeth - testun

Mae DJ a weithiodd gyda rhai o'r bandiau mwyaf y nawdegau yn datblygu app a allai reoleiddio emosiynau.

Mae Darryl Griffiths, sy’n astudio ar gyfer MPhil / PhD ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, wedi cynnal nifer o astudiaethau sy'n edrych ar sut y gall gwahanol ganeuon ddylanwadu ar emosiwn, yr amgylchedd a gweithgareddau.

Mae eisoes wedi derbyn diddordeb gan gyswllt o Goleg y Brenin, Llundain, a astudiodd ym Mhrifysgol Caergrawnt ac sy’n awyddus i ddatblygu teclyn cerddoriaeth symudol ar gyfer clinigwyr a all rheoleiddio hwyliau unigolyn yn awtomatig gan ddefnyddio cerddoriaeth fel cyfrwng.

Yn eisoes cafodd radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn cyfrifiadura cyfryngau creadigol o Brifysgol Glyndŵr a phenderfynodd ddilyn gradd ôl-raddedig o dan oruchwyliaeth Stuart Cunningham a Jonathan Weinel. Bellach mae’n gweithio tuag at PhD mewn creu rhestrau chwarae cerddoriaeth awtomatig gan ddefnyddio technolegau cyfrifiadura affeithiol.

Yn ddiweddar, cafodd y dyn 38 oed data o un o dri arolwg hunan-adrodd cyfranogol ar gerddoriaeth ar-lein sy'n gofyn i'r cyhoedd roi sgôr i 20 o ganeuon mewn 20 genres o safbwynt emosiwn.

Meddai: "Mae canlyniadau'r arolwg cerddoriaeth hwn wedi darparu ystadegyn defnyddiol ar gyfer y system fframwaith arfaethedig, a byddant yn cael eu cyflwyno yn y Chweched Cynhadledd Rhyngwladol ar Dechnolegau a Dyfeisiadau Rhyngrwyd (ITA15) ym Mhrifysgol Glyndŵr ym mis Medi.

"Fy mhrif nod yw casglu data emosiynol ac amgylcheddol ac i’w roi mewn system a fydd yn canfod sut mae’r gwrandäwr yn teimlo a beth maen nhw’n ei wneud, trwy ddefnyddio ystod o synwyryddion electronig Arduino.

"Er enghraifft, pe bai rhywun yn ymlacio ar draeth, mae’n bosibl eu bod nhw eisiau i’w ffôn neu chwaraewr mp3 ddewis cerddoriaeth lleddfol i fynd gyda nhw. Ar y llaw arall, efallai eu bod nhw’n yn y gampfa ac eisiau i’w dyfais ddewis cerddoriaeth bywiog i'w cynorthwyo yn eu hymarferion.

"Trwy weithio â data synhwyraidd, bydd y system yn synhwyro 'beth mae'r defnyddiwr yn ei wneud', a 'sut mae'r defnyddiwr yn teimlo' trwy ddefnyddio technolegau cyfrifiadura affeithiol amrywiol gan gynnwys technolegau prosesu signalau sain a pheiriant dysgu.

"Hyd yn hyn yn ystod yr ymchwil hwn, derbyniwyd ystod o ddata amgylcheddol a ffisiolegol oddi wrth grŵp o ddefnyddwyr wrth iddynt cynnal gweithgaredd penodol (ee rhedeg yn y gampfa) er mwyn dilysu'r data synhwyraidd o'r synwyryddion Arduino.

"Roedd y synwyryddion a ddefnyddir yn yr achos hwn yn mesur tymheredd a lleithder awyr agored, golau amgylchynol, GPS, cyflymder, cyfradd curiad y galon, ac ymateb croen galfanig.

"Gyda ddata amgylcheddol a ffisiolegol hyn i gyd, byddaf wedyn yn gwerthuso'r traciau cerddoriaeth a ddefnyddiwyd gennym ar gyfer yr arolwg ac yn y pendraw yn gallu dyfeisio system gyda llyfrgell cerddoriaeth deinamig a fydd yn addasu'n awtomatig i'r cyd-destun y gwrandäwr h.y. eu emosiwn, yr amgylchedd a’r gweithgarwch.

"Mae astudiaethau eraill yn debyg i hyn ond dim byd gyda'r nod o gynhyrchu technoleg o bell y gellir eu defnyddio ar ffôn symudol mewn amser real, er enghraifft."

Ychwanegodd: "Rwyf am i'r arbrawf nesaf sefydlu a oes cydberthynas rhwng ymatebion ffisiolegol person a cherddoriaeth, ac mae'r elfen cost isel yn bwysig. Fel y dywedais fy mod am i hyn fod yn declyn  symudol gan ddefnyddio technolegau symudol ac nid yn rhywbeth y byddech yn eu defnyddio yn y cartref gydag offer drutach. "

Fel cynhyrchydd a ailgymysgydd yn ystod y 1990au a'r 2000au, gweithiodd Darryl gydag artistiaid, gan gynnwys Brand New Heavies, Juliet Roberts, Steven Gately o Boyzone a Kelly Bryan (Etenal), yn ogystal â ffurfio partneriaeth gerddorol arall ac yn cyfrannu at CD casgliadau cymysgedd megis Hed Kandi, Housexy, a StereoSushi.

Heddiw, mae'r rhan fwyaf o’i recordiadau o'i fenter olaf ar gael drwy werthwyr cerddoriaeth ar-lein gan gynnwys Beatport, Last FM, iTunes, Spotify, ac eraill dan enw cynhyrchiad 'Groove Invaderz'.

Ennill nawdd yw un o'i targedau hirdymor, ond am y tro prif nod Darryl yw i sicrhau mwy o ddata ac adeiladu system fframwaith sy'n addas at y diben.

"Rwy'n hyderus am y prosiect, ond mae ffordd hir o'n blaenau ac mae llawer o waith i’w wneud, felly rwy'n gobeithio y bydd pobl yn gallu cymryd rhan yn fy arbrofion presennol a rhai'r dyfodol ac yn fy helpu ar fy ffordd. "meddai.

Top