Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr yn ailgychwyn ar ei fywyd ym Mhrifysgol Glyndŵr University yn dilyn salwch

pic

Gwnaeth cynllun menter a helpodd bachgen yn ei arddegau i ailddechrau byw yn dilyn salwch difrifol ddatgelu angerdd mor gryf am weithio gyda phobl ifanc iddo newid gyrfa cyn troi'n 19 oed.

Treuliodd Alex Perkins, o Gei Conna, y rhan fwyaf o'i amser yn mynd i'r ysbyty i dderbyn triniaeth am ei gyflwr rhwng 16 i 18 oed, gan wneud astudio am ei Lefelau A yn amhosibl.

Ond er iddo ddefnyddio ei amser gartref yn dda, gan ddysgu ei hun sgiliau dylunio graffig, mi wnaeth salwch a'r cyfnod o'r ysgol achosi iddo golli hyder a chyfeiriad.

Roedd hynny cyn iddo ddod ar draws rhaglen Menter Ymddiriedolaeth y Tywysog, sy'n darparu cymorth busnes, mentora, hyfforddiant a chyllid i bobl 18-30 oedd sydd â syniad am fusnes.

Dechreuodd Alex, 20 oed, i weithio gyda chleientiaid ar draws y DU ar brosiectau dylunio, ffotograffiaeth a fideo, ond teimlai y gall gael hyd i waith oedd yn rhoi mwy o foddhad.

Cafodd swydd yn Uwch Lysgennad Swyddi gydag Ymddiriedolaeth y Tywysgog, gan helpu pobl ifanc yng Ngogledd Cymru i wella eu bywydau.

Mae Alex bellach yn astudio am radd mewn Ieuenctid a Chymuned ym Mhrifysgol Glyndŵr, â'r nod o gychwyn gyrfa amser-llawn yn gweithio gyda phobl ifanc yn y gymuned.

“Dechreuais i wirfoddoli i Ymddiriedolaeth y Tywysog ar ôl cwblhau y rhaglen Fenter ac roeddwn i wedi ymddiddori'n llwyr yn y gwaith,” meddai Alex.

“Roedd hi mor werth chweil cael cynnig cyngor a chymorth i bobl ifanc yn wynebu heriau gwahanol, a'u gweld nhw'n tyfu a gwneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau.

“Roeddwn i'n berson ifanc fy hun oedd wedi mynd drwy gyfnod anodd ac roedd hynny'n bwysig i'r bobl roeddwn i'n gweithio gyda nhw,” ychwanegodd.

Cafodd Alex ei dderbyn ym Mhrifysgol Glyndŵr ar gyfuniad o'i gymwysterau a'i brofiad ac mae'n falch ei fod yn gwireddu ei uchelgais o fynd i'r brifysgol.

Mae ei yrfa mewn dylunio graffig bellach wedi cilio i'r cefndir wrth iddo ganolbwyntio ar ei astudiaethau a'i yrfa newydd.

“Roeddwn i'n dwlu ar fy swydd fel dyluniwr hunan-gyflogedig ond dw i hyd yn oed yn fwy wrth fy modd yn gweithio gyda phobl ifanc,” meddai Alex, sy'n dal i weithio i Ymddiriedolaeth y Tywysog wrth iddo astudio.

“Roedd astudio am radd yn rhywbeth roeddwn i erioed eisiau ei wneud ac mae'r cwrs ym Mhrifysgol Glyndŵr wedi bod yn berffaith mewn gwirionedd.

“Rwy i wedi cael defnyddio damcaniaeth i fyfyrio ac edrych yn ôl ar fy mhrofiadau back i gyd ac mae hynny wedi fy helpu i wella fy sgiliau fy hun yn gweithio gyda phobl ifanc.”

Am ragor o wybodaeth ar waith Ymddiriedolaeth y Tywysog ewch i https://www.princes-trust.org.uk

Top