GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr ar frig tabl bodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru ar gyfer addysg

Addysg llun

Dangosodd darlithwyr addysg mewn prifysgol yng Ngogledd Cymru eu bod mewn dosbarth gwahanol gyda chanlyniadau ardderchog mewn tabl o brifysgolion.

Daeth Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam yn ail ar draws y DU ac yn gyntaf yng Nghymru o ran bodlonrwydd myfyrwyr mewn Addysg, yn ôl y Complete University Guide.

Mae'r adran hefyd yn neidio 21 lle i 37 yn gyffredinol ac yn edrych i godi hyd yn oed ymhellach yn y blynyddoedd i ddod.

Dywedodd John Luker, Arweinydd Rhaglen ar gyfer y BA (Anrh) Astudiaethau Addysg ac Arweinydd MA Addysg, eu bod nhw "wrth eu boddau" gyda'r canlyniad gan bod y staff i gyd wedi gweithio mor galed i gyflwyno profiad academaidd o fri ar gyfer eu myfyrwyr.

"Mae gan Brifysgol Glyndŵr gyfres o gyrsiau Addysg a Phlentyndod a Theuluoedd sydd wedi helpu llawer o bobl i ddod yn athrawon cymwysedig yn ogystal â chyflawni rolau yn y gymuned, felly rydyn ni’n falch iawn ein bod ni wedi sicrhau canlyniadau cadarnhaol o'r fath mewn boddhad myfyrwyr," meddai John.

"Ymateb effeithiol i agendâu Llywodraethau Cymru a San Steffan ar gyfer cefnogi gwell canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd yw ein rhaglenni."

"Rydyn wedi derbyn llawer o adborth ar yr ystod o fodiwlau a gynigir. Mae hwn yn sicrhau eu bod yn berthnasol i’r proffesiwn ac wedi'u cynllunio i wella arfer proffesiynol yn y dyfodol.

"Rydyn hefyd yn gwneud hyn drwy gyrsiau hyfforddi, trafodaethau a dadleuon rhyngweithiol ac amrywiaeth o dechnegau asesu. Cynigir cymorth ac arweiniad digyffelyb a chyfleoedd lleoliadau lle y gall ymarfer y ddysgu.

"Yn syml, rydyn ni’n rhoi i'r myfyriwr yr hyn y mae angen arnynt i fod yn llwyddiant yn y sector hwn ar ôl gadael y brifysgol."

Mae canlyniadau Prifysgol Glyndŵr yn y Complete University Guide yn brawf unwaith eto bod bodlonrwydd myfyrwyr yw ei phrif flaenoriaeth.

Daeth y Brifysgol yn ail yn gyffredinol yng Nghymru am foddhad myfyrwyr a'r pedwerydd yng Nghymru ar gyfer rhagolygon i raddedigion.

Ymhlith y meysydd sy'n perfformio'n orau oedd Seicoleg - a welodd gynnydd o 47 o leoedd a ddaeth i'r brig yng Nghymru ar gyfer rhagolygon i raddedigion - ac Amaethyddiaeth a Choedwigaeth, a oedd yn gyntaf yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr.

Y meysydd eraill lle daeth Prifysgol Glyndŵr yn gyntaf yng Nghymru am foddhad myfyrwyr oedd; Nyrsio, Hanes, Diwinyddiaeth, a Llyfrgellyddiaeth a Rheoli Gwybodaeth. Daeth Drama, Cyfathrebu ac Astudiaethau Cyfryngau, a Gwyddor Chwaraeon yn ail yn y categori hwn yng Nghymru.

Yn y tablau ar gyfer bodlonrwydd myfyrwyr yn y DU daeth Nyrsio yn ail, a Diwinyddiaeth a Hanes yn drydydd.

Meddai’r Is-Ganghellor Dros Dro, yr Athro Graham Upton: "Myfyrwyr yw prif flaenoriaeth pawb yma ym Mhrifysgol Glyndŵr. Felly mae’r ffaith ein bod ni wedi perfformio'n gystal ac wedi gweld lefelau mor gadarnhaol o foddhad myfyrwyr yn addawol iawn.

"Hoffwn ddiolch i'r staff am eu holl waith caled ac yn llongyfarch y meysydd pwnc a lwyddodd i gyrraedd brig y tablau."

Wrth fyfyrio ar sefyllfa gyffredinol y Brifysgol, meddai’r Athro Upton: "Mae'r Brifysgol yn canolbwyntio ar gynnig profiad personol a phroffesiynol i fyfyrwyr sy'n eu paratoi ar gyfer bywyd ac ar gyfer llwyddiant. Mae gennom ni partneriaeth gref gyda chorff y myfyrwyr wrth i ni adeiladu dyfodol mwy ddisglair.

"Rydyn yn cydnabod fod y Brifysgol wedi dioddef cyfnod heriol, ond mae bellach yn codi eto yn dilyn ailstrwythuro gweithredol ac academaidd ac adfer ein trwydded i noddi myfyrwyr rhyngwladol.

"Mae'r profiad ein myfyrwyr yn parhau i fod ein prif flaenoriaeth. Rydyn ni’n falch o weld rhagor o fyfyrwyr yn derbyn cynigion o leoedd gyda ni eleni ac yn credu mai adeg cyffrous i'r Brifysgol sydd o'n blaenau wrth i ni edrych i'r dyfodol yn llawn gobaith o'r newydd a ffocws clir ar sicrhau twf academaidd a sefydlogrwydd ariannol. "

Top