Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

ACF yn dangos bodlonrwydd myfyrwyr ar gynnydd ym Mhrifysgol Glyndŵr

 

Awst 12, 2015

ACF testun

Mae bodlonrwydd myfyrwyr ar gynnydd ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Cafodd y sefydliad ei osod yn uchel yn y tabl ar gyfer datblygiad personol a chefnogaeth academaidd a chafodd ffigwr o 85% ar gyfer boddhad mewn addysgu yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr diweddaraf (ACF).

Roedd boddhad cyffredinol y myfyrwyr i fyny 2% i 80% ac mae'r brifysgol yn ail yng Nghymru ar gyfer asesu ac adborth, yn ogystal â dod ar y frig yng Nghymru o ran helpu myfyrwyr i egluro a deall problemau gydag adborth ar eu gwaith.

Rhoddwyd gryn bwyslais ar ethos Glyndŵr o roi cyfle i astudio ar gyfer gradd i fyfyrwyr sydd efallai fel arall heb gael y cyfle i wneud hynny, trwy ei pholisïau 'agored i bawb' ac ehangu mynediad.

Cynyddodd hefyd y canrannau oedd yn fodlon ag adnoddau dysgu a threfniadaeth a rheolaeth. Ymhlith y meysydd academaidd a berfformiodd yn dda oedd Hanes, Iechyd, Nyrsio, rhaglenni mewn Technoleg Cyfathrebu, Tai a Thechnoleg Gêm Cyfrifiadurol. Ar eu fyny hefyd oedd elfennau lleoliadau mewn rhaglenni Iechyd a Nyrsio, hyd at 100% ar gyfer nifer o elfennau.

Daw'r newyddion ar adeg hollbwysig i Brifysgol Glyndŵr, wrth i filoedd o ddisgyblion ar draws y rhanbarth paratoi ar gyfer eu canlyniadau Lefel A ac yn penderfynu ar eu dyfodol.

Dywedodd Is-Ganghellor Dros Dro, yr Athro Graham Upton, bod canlyniadau cadarnhaol ACF yn pwyntio at ddyfodol mwy disglair ar gyfer y sefydliad, a datgelodd strategaeth pum mlynedd newydd gan gynnwys gwarged rhagamcanol o £1.7m ar gyfer 2015/16 a throsiant o hyd at £75m erbyn 2019/20.

"Mae'r canlyniadau diweddaraf Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr yn galonogol iawn ac yn dangos bod Prifysgol Glyndŵr yn symud i'r cyfeiriad iawn," meddai'r Athro Upton.

"Mae rhai o’n cyrsiau oedd â'r gyfradd boddhad uchaf posibl, sy'n dangos pa mor galed mae staff wedi gweithio'n eleni.

"Rydym yn falch iawn, ond bydden yn parhau i wella ac yn ceisio dod â phob cwrs i fyny at y safon hon gan fod y myfyrwyr yn ganolog i bopeth a wnawn. Nhw yw prif flaenoriaeth y Brifysgol"

Ychwanegodd Dr Richard Dover, Cyfarwyddwr Ansawdd, Dysgu ac Addysgu: "Mae'r canlyniadau yn rhoi llwyfan i adeiladu a gweithio tuag at welliannau pellach yn ansawdd ein dysgu, asesu a phrofiad myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr. Hoffwn ddiolch i'r holl gydweithwyr am eu gwaith a'u cefnogaeth wrth helpu i gyrraedd y sgoriau uchel hyn."

Datgelwyd bod boddhad cyffredinol ar draws Cymru yn aros yn gyson, gyda gwelliannau mewn addysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academaidd, trefniadaeth a rheolaeth, datblygiad personol a lleoliadau ymarfer y GIG.

Meddai Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: "Mae boddhad myfyrwyr yng Nghymru yn parhau'n uchel, fel mae’r ffigurau wedi dangos ers cyflwyno'r ACF.

"Mae perfformiad cryf y sector AU yng Nghymru yn adlewyrchu'r gwaith parhaus i wella profiad y myfyrwyr ac yn rhoi i fyfyrwyr amgylchedd dysgu rhagorol. Mae CCAUC wedi annog prifysgolion ac undebau myfyrwyr i rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth briodol, seilwaith a chyfleusterau digidol i'w helpu i fanteisio i'r eithaf ar eu hastudiaethau.

"Mae gennon ni hyder mewn sector addysg uwch sy'n sicrhau bod myfyrwyr yng Nghymru yn fodlon iawn ar eu profiad dysgu."

Ychwanegodd llefarydd ar ran Prifysgolion Cymru: "Mae canlyniadau'r ACF yn dyst i waith caled mae  prifysgolion Cymru yn gwneud i sicrhau profiad dysgu gorau posibl i fyfyrwyr, ac yn dangos bod boddhad myfyrwyr wedi gwella ar draws yr holl feysydd o fywyd prifysgol a arolygwyd. Mae'r canlyniadau hyn yn adlewyrchu'r rhyngweithio cadarnhaol rhwng staff a myfyrwyr sy'n canolbwyntio ar y materion allweddol sy'n bwysig iddyn nhw fel adnoddau datblygu a dysgu personol ac sydd wedi cynyddu'n sylweddol eleni.

"Nid yw hunanfodlon yn opsiwn, fodd bynnag, ac mae’r prifysgolion yng Nghymru wedi ymrwymo i adeiladu ar y canlyniadau hyn, gan gyflwyno dysgu rhagorol ac addysgu ar gyfer myfyrwyr Cymru gyfan, beth bynnag dull, lleoliad neu gyflymder astudio."

Yn niwrnod agored Prifysgol Glyndŵr ddydd Sadwrn, gall darpar fyfyrwyr gael gwybod mwy am rhaglenni newydd arloesol a rhai sefydledig yn cynnwys Celf Ddigidol, Ystadau, Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau, Animeiddio, Cemeg gyda Nanotechnoleg Gwyrdd, Datblygu Gemau Cyfrifiadurol, Technoleg Trochi, a Busnes Byd-eang.

Mae yna hefyd elfennau newydd i wahanol raddau, megis opsiynau ôl-radd integredig mewn Celf a Chyfrifiadureg, a detholiad o flwyddyn "gic-gychwyn" ar gyfer rhai y mae eu graddau nad yr hyn y roeddent yn gobeithio amdano.

Dechreuir cofrestru ar gyfer y diwrnod agored am 10am.

Archebwch yma, neu am fwy o wybodaeth, ffoniwch tîm derbyniadau Prifysgol Glyndŵr ar 01978 293439 neu ebostio enquiries@glyndwr.ac.uk.

Top