GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Datganiadau i'r wasg 2015

Datganiadau i'r wasg 2015

Ionawr

xx

Chwefror

xx

Mawrth

xx

Ebrill

Prifysgol i gynnal unig ddadl etholiad gyhoeddus Wrecsam

Elusen y Celfyddydau’n dechrau haf o godi arian efo Songerama

Myfyrwyr yn ymgymryd â’r tasg o drefnu dawns haf

Cwmni yn datblygu technoleg i drawsnewid sector ynni adnewyddadwy

Thema Cydweithio ar gyfer arddangosfa newydd Oriel Sycharth 

Gwasanaethau brys dod at ei gilydd ar gyfer ymarfer corff gyrru cyffuriau

Llwyddiant i Brifysgol Glyndŵr ar gyfer Bodlonrwydd Myfyrwyr yn nhabl prifysgolion newydd

Mae Prifysgol Glyndŵr yn ymfalchïo ar ei hymchwil o ansawdd uchel.

Mai

Croeso cynnes i Is-Ganghellor Cynorthwyol Dros Dro 

Prifysgol Glyndŵr yn arwyddo cytundeb gyda'r FSB

Athro: Diffyg ymchwil yn bygwth dyfodol nyrsio o fewn addysg uwch

Prifysgol Glyndŵr ar frig tabl bodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru ar gyfer addysg

Keates yn ymrwymo i academi bêl-droed y brifysgol

Cyn-fyfyriwr yn brwydro i fusnesau bach yng Ngogledd Cymru

Taith gofod rhithwir i hybu sgiliau STEM myfyrwyr

Prif weithredwr CIPD Peter Cheese i gadeirio dadl AD 

Prifysgol yn cryfhau cysylltiadau gydag un o gewri addysg Rwsia

Athro o Efrog Newydd i gefnogi strategaeth cyfrifiadurol prifysgol

Myfyriwr yn ennill dwy wobr genedlaethol o fri

Myfyrwyr blwyddyn olaf i ddangos gemau fideo

Dosbarthiadau iaith yn symud academyddion Rwsia yn nes at PhD

Myfyriwr yn datblygu app gerddoriaeth i reoleiddio emosiynau

Prifysgol a Gŵyl yn dod at ei gilydd ar gyfer Blwyddyn Ryngwladol Goleuni

Mehefin

Academydd o Brifysgol Glyndŵr mewn ymgais i achub Strydoedd Cymreig hanesyddol Lerpwl

Car Rasio MX5 yn ennill ar drip cyntaf, diolch i bartneriaeth newydd

Darlunydd talentog yn paratoi i ddathlu 12 mis llwyddiannus mewn Sioe Darlunwyr

Cyrsiau busnes arloesol Prifysgol Glyndŵr yn rhoi hwb i sgiliau a masnach

Cynllun celfyddydol i hybu creadigrwydd ac arloesedd mewn addysg uwch

Prifysgol a'r GIG yn dod at ei gilydd i ddathlu iechyd

Ail weithdy marchnata ar y rhyngrwyd ar ôl llwyddiant

Gwyddonwyr yn gorffen caboli drychau ar gyfer telesgop £900m 

Arweinwyr yn goleuni’r ffordd mewn cynhadledd fyd-eang

Peirianwyr Prifysgol Glyndŵr yn cymryd sgan 3D o Gi Acton 

Glyndŵr yn geffyl blaen yn ras recriwtio 

Myfyrwyr peirianneg Airbus yn ennill cystadleuaeth dylunio awyrennau

Prifysgolion yn dod at ei gilydd i werthu AU Cymru i'r byd

Cysylltiadau Diwydiannol yn allwedd i bartneriaeth MARA wrth i fyfyrwyr cyrraedd

Elusen gerddoriaeth newydd i gefnogi'r rhai o dan anfantais

Adrannau academaidd yn uno i greu arch-ysgol gwyddorau iechyd a chymdeithasol

Artist Kasia yn ennill gwobr gymunedol mewn sioe

Prifysgol yn cefnogi canwr ar daith elusennol o amgylch Cymru

Dyfodol disglair i Brifysgol, meddai’r Is-Ganghellor Dros Dro

Darlithydd yn cyhoeddi llyfr ar addysg a defnydd sylweddau

Opsiwn dwy flynedd newydd a ychwanegwyd at gwrs newyddiaduraeth NCTJ

Myfyriwr i lansio ffair gelf newydd Cymru 

Gorffennaf

Graddau newydd yn cael eu harddangos mewn diwrnodau agored drwy fis Awst

Gwyddonwyr am cynhyrchu siampŵ fwy gwyrdd gan ddefnyddio cregyn corgimwch gwastraff

Busnesau yn troi allan ar gyfer lansiad Clwstwr Diogelwch Seibr Gogledd Cymru

Meddygaeth gyflenwol i godi arian i Hosbis Tŷ

Prifysgol Glyndŵr yn arwain Gogledd Cymru yn y frwydr yn erbyn Seiberdrosedd

Prifysgol yn cyhoeddi enwau aelodau newydd ei Bwrdd 

Cynhadledd addysg Prifysgol Glyndŵr yn frig y dosbarth gyda staff addysgu

Gyrfa Ivana yn datblygu ar ôl iddi gael ei henwebu ar gyfer gwobr ffotograffiaeth 

Is-Ganghellor yn cyhoeddi gweledigaeth bum mlynedd ar gyfer prifysgol

Cyhoeddi enwau sêr ar gyfer gŵyl gerddoriaeth 

Tîm rasio ceir Prifysgol yn dathlu gyda dau dlws o ddwy ras

Prifysgol yn rhagweld elw o £1.7 miliwn wrth iddi baratoi i gyhoeddi cynllun strategol newydd

Cyn fyfyrwraig Prifysgol Glyndŵr yn rhoi hwb i gwmni marchnata digidol 

Hwb ariannol i rhaglen ysgoloriaeth i fyfyrwyr

Llyfrgellwyr Prifysgol Glyndŵr ymhlith y gorau yn y DU yn ôl gwobrau fawreddog y THE

Awst

NCTJ yn achredu cwrs newyddiaduraeth am ddwy flynedd arall

Prifysgol Glyndŵr yn lansio Clwb Rhwydweithio newydd i fusnesau

Grant i helpu cyn-filwyr yn ôl i fywyd sifil

Ymarfer symud plant meithrin ar draws campws Prifysgol Glyndŵr 

Codi arian ar gyfer Hosbis Tŷ'r Eos trwy therapi cyflenwol

Cannoedd yn mynychu Diwrnod Agored

ACF yn dangos bodlonrwydd myfyrwyr ar gynnydd ym Mhrifysgol Glyndŵr

Tynnu ar brofiad ym Mhrifysgol Glyndŵr yn arwain at lwyddiant portread

Stadiwm y Brifysgol i gynnal gêm agoriad pencampwriaeth rygbi cynghrair Ewrop

Annog yr ymddeoledigion i ymgymryd â her newydd ac yn astudio ar gyfer gradd

Canolfan ymchwil newydd i helpu artistiaid greu hologramau

Medi

Prifysgolion yn arwyddo partneriaeth gydweithredol am 5 mlynedd

Ymweliad David Hanson AS â Menter Cydweithredol Flintshare ym Mhrifysgol Glyndŵr 

Myfyriwr o Fam yn ysgrifennu llyfr ar gydbwyso brifysgol â beichiogrwydd a rhianta

Prifysgol yn herio record y byd mewn gŵyl ffitrwydd

Myfyrwyr i gynhyrchu llyfr etifeddiaeth am Garchar newydd Gogledd Cymru gwerth £212m

Seren The Apprentice yn golygu busnes wrth iddo baratoi ar gyfer digwyddiadau Prifysgol Glyndŵr 

Tîm Urdd y Myfyrwyr yn symud i gartref newydd ym Mhrifysgol Glyndŵr

Arddangosfa newydd a ysbrydolwyd gan Alan Turing yn archwilio'r cysylltiad rhwng celf a thechnoleg

Myfyrwyr yn cefnogi ffoaduriaid gyda thaith i Galais

Arbenigwyr cyfrifiadurol byd-eang yn heidio i Wrecsam ar gyfer cynhadledd ddwyflynyddol ITA

Rhoddion yn cyrraedd £500 ar gyfer Hosbis Tŷ'r Eos

Myfyriwr yn fodlon â Wobr ACF

Diwrnod Hwyl prifysgol i uno cymunedau a chodi arian ar gyfer elusennau

Tîm Cyfrifiadura yn targedu prinder sgiliau Ewropeaidd gyda digwyddiad recriwtio TG

Hydref

Arddangosfa yn arddangos 20 mlynedd o waith yr artist Lisa Milroy

Ysgol Fusnes Gogledd Cymru yn rhoi Prifysgol ar y blaen ym myd diwydiant

Merched wedi’u hysbrydoli i wneud gwahaniaeth mewn gwyddoniaeth, mathemateg a pheirianneg

Myfyrwyr yn canmol graddau cic-danio prifysgol am osod sylfeini gyrfa

Darlithydd o Brifysgol Glyndŵr yn gwneud argraff yng ngŵyl gelf comig ryngwladol

Wyth o ferched ifanc yn graddio o Sefydliad Moneypenny gyda chymorth Prifysgol Glyndŵr

Dosbarth 2015 i raddio o Brifysgol Glyndŵr 

Carreg filltir i ragnodi annibynnol ar gyfer ffisiotherapyddion 

 

Tachwedd

Prifysgol Glyndŵr yn cefnogi Sadwrn Busnesau Bach

Noson agored i arddangos y gorau o dysgu rhan-amser a hyblyg

Digrifwyr ar eu traed yw sêr FFOCWS Cymru 2016

Gorsaf radio a phrifysgol yn uno eto am ymgyrch codi arian y gaeaf

Peiriannydd sain Metallica i gynnal seminar a sesiwn holi ac ateb ym Mhrifysgol Glyndŵr

Rhagfyr

Dr Maria Hinfelaar i ddod yn Is-ganghellor newydd Prifysgol Glyndŵr

Lleoliad gwaith yn Cymdeithas Gweithwyr Proffesiynol Tennis (ATP) i fyfyriwr darlledu a newyddiaduraeth

Prifysgol Glyndŵr a Capital FM yn codi mwy na £4,500 i elusen

Kellogg's a deWinter yn cyflwyno dosbarthiadau meistr busnes

Myfyrwraig hael yn trefnu cinio Nadolig am ddim i bobl hŷn Wrecsam

Trefor Jones yn cael ei osod yn Ganghellor newydd Prifysgol Glyndŵr

Pâr sy'n codi pwysau'n gystadleuol yn dathlu llwyddiant ym mhencampwriaeth y byd

Myfyrwyr tramor yn dod at ei gilydd am ddigwyddiad Codi Llais Rhyngwladol yn Wrecsam

Prifysgol Glyndŵr yn darparu hyfforddiant cryfder a chyflyru elitaidd i sêr ar eu cynnydd rygbi'r gynghrair

Myfyrwyr i gynnal noson godi arian at Beating Bowel Cancer

Prifysgol yn paratoi i gefnogi prosiect peilot yn yr awyr agored ar gyfer bobl gaeth sy'n adfer eu hiechyd

Mam sengl oedd wedi gadael ei chartref yn ei arddegau'n ysbrydoli eraill i astudio am radd

Top