Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Wythnos Agored i arddangos newydd prifysgol cyrsiau

Ionawr 14 2014

wythnosagored

Bydd cyfres o ddigwyddiadau wythnos o hyd yn dangos ystod fawr o raglenni newydd a datblygiadau cyffrous ym Mhrifysgol Glyndŵr. 

Cynhelir Wythnos Agored flynyddol y Brifysgol  o ddydd Llun Ionawr 20 hyd ddydd Gwener 24 Ionawr yn ei champysau yn Wrecsam a Llaneurgain. 

O 10.00am tan 2.30pm bob dydd bydd darpar fyfyrwyr, disgyblion ysgol ac aelodau o’r cyhoedd yn ymweld â Glyndŵr i ddarganfod beth sydd ar gael o fis Medi eleni.

Mae rhaglenni newydd (yn amodol ar gael eu dilysu) yn cynnwys Cemeg gyda Nanotechnoleg Werdd, Arwain a Datblygu Chwaraeon, Datblygu Gemau Cyfrifiadurol, Technoleg Trochi, Marchnata a Seicoleg Defnyddwyr, Busnes Byd-eang a Rheolaeth Chwaraeon. 

Meddai Andy Cairns, trefnydd digwyddiadau a chydlynydd tîm ar gyfer Partneriaethau, Recriwtio a Derbyniadau, “Mae’r Wythnos Agored wastad yn boblogaidd gan ei bod yn rhoi cyfleoedd i ddarpar fyfyrwyr weld beth sy’n newydd ym Mhrifysgol Glyndŵr, yn ogystal â chael cipolwg ar gwmpas ein cyfleusterau.

“Mae’n gyfle hefyd i gwrdd â darlithwyr a staff sy’n gallu siarad â nhw am beth i’w ddisgwyl os ydyn nhw’n ymuno â ni fis Medi.” 

Mae llefydd dal ar gael ar ambell i raglen ac mae Prifysgol Glyndŵr yn fodlon derbyn ceisiadau ar ôl dyddiad cau UCAS ddydd Mercher (15 Ionawr). 

“Gydag ystod o fentrau cyffrous newydd gan gynnwys blynyddoedd sylfaen ar sawl cwrs, lleoliadau gwaith cyflogadwyedd sy’n rhoi profiad gwaith cyflogedig i fyfyrwyr newydd yn eu blwyddyn gyntaf a phecyn ffioedd cystadleuol – gyda phrisiau yn dechrau mor isel â £5,400 am radd sylfaen – mae  gan fyfyrwyr sawl rheswm dros wneud Glyndŵr eu prifysgol o ddewis,” meddai Andy. 

“Mae dewis prifysgol a chwrs yn un o’r penderfyniadau pwysicaf y bydd rhaid iddynt  eu gwneud, felly mae cymryd yr amser i ddod draw i weld beth rydyn ni’n ei wneud yn bwysig.

Bydd pob dydd yn dechrau am 10 am ym mhrif dderbynfa’r campws perthnasol, lle cynhelir sesiwn cofrestru a chyflwyno byr.

Wedyn bydd ystod o sesiynau blasu a gwybodaeth pwnc-benodol sy’n yn uniongyrchol berthnasol i’r cwrs sydd o ddiddordeb i’r myfyrwyr – mae’n bosibl y bydd y rhain yn cwmpasu cynnwys pynciau penodol, cyfleoedd gyrfaol, sgyrsiau gan fyfyrwyr presennol neu enghreifftiau o ddarlithoedd neu weithfeydd.

Mae  cyflwyniadau gan dimau cynorthwyo myfyrwyr gyda chyngor a chanllawiau ar ystod o wasanaethau, o weithfeydd datganiadau personol i gyngor gyrfaol a sut i lunio cais am le mewn prifysgol hefyd yn boblogaidd. 

Am amserlen lawn a rhagor o fanylion ffoniwch 01978 293473 neu ebostio opendays@glyndwr.ac.uk

 

Top