Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Joci arloesol yn canmol gradd gyfrifiadura prifysgol

Chwefror 12 2014

jakijockey

Mae’r ddynes broffesiynol gyntaf i farchogaeth ceffyl buddugol yn Ascot wedi dod yn ei blaen o naid i naid ers iddi gychwyn ar gwrs Cyfrifiadura ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Ffeiriodd Jaki Houston-Campbell geffylau am gyrsiau ac erbyn hyn y mae’n astudio ar gyfer MsC mewn Dysgu a Thechnoleg.

Ar ôl ymddeol o rasio ceffylau yn dilyn gyrfa 10-mlynedd lewyrchus, aeth Jaki – y ddynes broffesiynol gyntaf i farchogaeth enillydd yn Dubai hefyd – i weithio gyda’r British Racing School (BRS).

Fel paentwraig frwd a enillodd ‘Lun Rasio Ceffylau Gorau’ yr Horse and Hound yn ocsiwn Christie’s yn Llundain ym 1999, roedd Jaki, sy’n 46, yn chwilio am yrfaoedd gyrfaol gwahanol a phenderfynodd ddewis cyfrifiadura.

Wedi darganfod yn eithaf hwyr ei bod yn ddyslecsig, meistrolodd Jaki wahanol systemau ar ei phen ei hun a darganfod ei bod yn hoff iawn o Dechnoleg Gwybodaeth (TG).

Nid yw wedi caniatáu i ddyslecsia amharu ar ei hastudiaethau, ac mae’n cyfaddef i bwl o ddiffyg hyder gael ei chwalu gan Brifysgol Glyndŵr pan dderbyniodd gyngor gan Dr Clive Buckley, Prif Ddarlithydd mewn Cyfrifiadura a’r Ganolfan ar gyfer Dysgu Addysgu ac Asesu.

“Roeddwn i’n wastad wedi meddwl tybed be faswn yn ei wneud pe na fedrwn farchogaeth, felly penderfynais gofrestru ar gwrs cyfrifiadura,” meddai Jaki.

“Fy mhrif ddiddordebau yw celf a phaentio, felly gyda’m sgiliau cyfrifiadura newydd darganfyddais fy mod yn gallu cynllunio lluniau, cyn rhoi brwsh ar bapur hyd yn oed.

“Yn y pen draw, arweiniodd hyn fi at ddylunio gwefan, felly es ati i greu fy ngwefan fy hun a chael gymaint o flas nes i mi gofrestru ar gwrs cyfathrebu dylunio gwefan, a roddodd yr hyder i mi brynu llyfr a dysgu fy hun.

“Cefais flas gwirioneddol ar ddysgu am y tro cyntaf erioed, a dim ond yn nes ymlaen y darganfyddais fy mod yn ddyslecsig.

“Teimlais fod fy mywyd wedi dod yn gylch crwn. Cefais swydd weinyddu ran-amser yn BRS, ac o fewn tri mis roeddwn yn arwain cwrs oherwydd fy sgiliau TG gwell na’r cyffredin,” ychwanegodd. 

“Yn nes ymlaen gofynnwyd i mi arwain prosiect newydd yn cyfnewid eu syniadau diwygio gyda thechnoleg e-ddysgu clyfrach, mwy newydd.” 

Roedd Jaki wedi dod yn ei blaen yn eithriadol o ran addysg ond yn teimlo fod angen cymhwyster prifysgol arni er mwyn hybu ei swydd newydd.  

“Roeddwn i’n poeni nad oedd cymhwyster gennyf i gael swydd debyg yn rhywle arall, felly edrychais am gymhwyster a fyddai’n fy helpu i wneud hynny,” meddai.

“Cofrestrais ar y cwrs PGCEL ym Mhrifysgol Glyndŵr - roeddwn yn poeni nad oeddwn yn ddigon clyfar i ddechrau, gan i mi sylweddoli’n gynnar iawn fod y lleill yn defnyddio iaith addysgol a thechnegol iawn nad oeddwn i’n ei deall.  

“Tra’u bod nhw i gyd yn fyfyrwyr prifysgol roeddwn i wedi bod yn gweithio gyda cheffylau, felly roeddwn fymryn yn anghyfforddus.

“Siaradais â’r tiwtor Clive Buckley, a ddywedodd wrtha’i am beidio a phoeni, i fod yn hyderus a siarad yn naturiol, ac fe dderbyniais ei gyngor.

“Roeddwn wedi stryffaglu i ddal i fyny gan fod fy mywyd adref yn hectig iawn, mae fy merch yn hyfforddi mewn gymnasteg sawl gwaith yr wythnos ac mae’n daith ddwyawr yno ac yn ôl ar gyfer pob sesiwn. 

“Fodd bynnag, galluogodd y rhyddid i weithio ar-lein fel a phan y medrwn fi i gael y cymhwyster.”

A hithau’n awr yn astudio ar gyfer y radd Meistr, mae Jaki yn cyfaddef ei bod unwaith eto yn “cael amheuon” am ei gallu i lwyddo yn academaidd.

Fodd bynnag, dywed fod cefnogaeth ei darlithwyr a’i chydfyfyrwyr yng Nglyndŵr wedi rhoi hyder newydd iddi.

“Dysgais fod gan bawb ryw fath o ansicrwydd wrth ddysgu,” meddai Jaki.

“Rydw i eisoes yn rhoi llawer o’r pethau a ddysgais ym Mhrifysgol Glyndŵr ar waith gyda’r BRS.

“Mae wedi rhoi dealltwriaeth ehangach i mi o addysg, fy myfyrwyr, y ffordd maen nhw’n dysgu a’r ffordd y medraf ei cynorthwyo nhw wrth ddysgu yn y dyfodol.”

Canmolodd Dr Buckley Jaki am ei hymroddiad, gan ddweud bod ei stori yn “ysbrydoliaeth” i bawb ar y cwrs.

“Un o gryfderau mawr yr MSc yw ei fod yn denu ystod mor eang o fyfyrwyr; mae gennym fyfyrwyr sy’n gweithio mewn ysgolion, colegau, prifysgolion, y GIG, awdurdodau lleol a’r sector breifat,” meddai. 

“Hefyd, gan fod y cwrs yn gyfan gwbl ar-lein, gall myfyrwyr astudio gyda ni o bob cwr o’r byd, ac ar hyn o bryd mae gennym fyfyrwyr sy’n byw ac yn gweithio yn Llundain, Dulyn a Munich.

“Treuliodd un fyfyrwraig wythnosau cyntaf ei chwrs tra’n byw yn Costa Rica, ac mae un tiwtor yn byw yng Ngwlad Belg. Mae’n brofiad dysgu gwirioneddol wahanol a rhyngwladol.”

Am wybodaeth, ewch i www.glyndwr.ac.uk

 

 

Top