Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr wedi gweld y cynnydd mwyaf yng Nghymru mewn ceisiadau UCAS

UCASacceptance

Prifysgol Glyndŵr wedi gweld y cynnydd mwyaf yng Nghymru mewn ceisiadau UCAS.

Gwelodd y Brifysgol yn Wrecsam, sy’n ddim ond pum mlwydd oed, gynnydd syfrdanol o 32% mewn derbyniadau yn ystod cylch 2013/14 UCAS (Gwasanaeth Derbyn Prifysgolion a Cholegau).

Y cynnydd dramatig oedd y pumed uchaf yn y DU.

Ac mae’r ffigurau diweddaraf ar gyfer 2014/15 yn datgelu fod y sefydliad – sydd ar hyn o bryd yn cael ei ailstrwythuro er mwyn bod yn fwy ‘effeithlon ac effeithiol’ – 20% yn uwch na niferoedd torri-record y llynedd. 

Dywedodd Is-Ganghelllor Glyndŵr, yr Athro Michael Scott, fod yr ymchwydd mewn myfyrwyr arfaethedig yn dyst i waith caled staff academaidd a gweithredol y Brifysgol. 

“Dim ond pump oed yw’r Brifysgol, ond mae hi eisoes yn eithriadol o boblogaidd,” meddai.

“Os ydynt eisiau dod i Glyndŵr, mae pobl yn gwybod fod yn rhaid iddynt wneud cais yn awr, ac fe wnawn ddarparu ar eu cyfer. Boed nhw’n ifanc neu’n hen, rydym yn ymdrechu i wneud y profiad academaidd a chymdeithasol yma yn un mor gadarnhaol â phosib, ac maen nhw’n sylweddoli hynny.” 

Ychwanegodd yr Athro Scott: “Rydym wrthi’n ailstrwythuro’n Brifysgol ac yn paratoi ar gyfer cyfnod newydd; cyfnod o ddatblygu a fydd yn helpu i lunio ei dyfodol.

“Yr hyn sydd o’n blaenau yw cyfle i ychwanegu at lwyddiannau niferus Glyndŵr a chymryd y cam esblygiadol nesaf i aeddfedu fel sefydliad, ac fel partner anhepgorol diwydiant yn natblygiad economaidd a chymdeithasol Gogledd Ddwyrain Cymru. 

“Mae yna dipyn o ffordd i fynd ond mae’r ffigurau UCAS cadarnhaol hyn yn dangos fod pobl eisiau ymuno â phrifysgol sydd yn newydd a bywiog, o bwys rhyngwladol ac yn agored i bawb; hoffwn ddiolch i’n staff i gyd am eu gwaith caled.”

Cododd y nifer o dderbyniadau myfyrwyr y DU yng Nglyndŵr 39% rhwng 2012 a 2013.

Dywedodd y Pennaeth Recriwtio Julie Cowley fod eu ffigurau cadarnhaol yn groes i’r duedd mewn mannau eraill o’r wlad.

“Mae’n galonogol iawn gweld derbyniadau UCAS ar i fyny yn sylweddol eleni, o’i gymharu â phrifysgolion eraill,” meddai.

“Rhoddwyd nifer o fentrau newydd mewn grym i ddenu myfyrwyr, ac mae gennym lawer o gyrsiau newydd yn dechrau yn 2014 sydd eisoes wedi profi i fod yn boblogaidd. 

“Yn eu plith (ac yn amodol ar gael eu dilysu) y mae Cemeg gyda Nanodechnoleg, Arweinyddiaeth a Datblygu Chwaraeon, Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol, a Thechnoleg Drochol.

“Mae gweld ein ceisiadau ar gyfer 2014/15 hefyd yn derbyn gymaint o hwb mor gynnar yn y cylch derbyn yn ffordd wych o ddechrau’r flwyddyn, ond yn hytrach na gorffwys ar ein bri rydym am barhau i dderbyn ceisiadau ar gyfer nifer o gyrsiau.” 

Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.glyndwr.ac.uk


Top