Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr i weithio gydag orang-wtanod ac eliffantod corachaidd

Story

Mae athro piano a myfyriwr rhan amser wedi cyfnewid synau cerddoriaeth i rai orang-wtanod ac eliffantod corachaidd yn Ne Dwyrain Asia.

Mae Sean Kinsella, 20 oed o Langollen, yn   cael mynegi ei hoffter am weithio gydag anifeiliaid ar ôl sicrhau lleoliad gwirfoddol am 28 diwrnod ym Malaysia a Borneo.

Gan weithio drwy elusen addysg amgylcheddol o’r enw Epaod Malaysia, bydd Sean yn treulio pythefnos yn Sw Negara, ym mhrif ddinas Malaysia, Kuala Lumpur.

Bydd wedyn yn symud i ran Malaysia o ynys Borneo am 16 diwrnod lle bydd yn byw gyda’r Orang Sungai, trigolion cynhenid sy’n byw ar lan Afon Kinabatangan.

Hedfanodd Sean i Dde Dwyrain Asia ar 4ydd o Chwefror, ar ôl trefnu’r lleoliad fel rhan o’i radd mewn Astudiaethau Anifeiliaid ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Meddai, “Mae eliffantod corachaidd ac orang-wtanod yn rhywogaeth dan fygythiad ym Malaysia a byddaf yn treulio f’amser yn y sw ac allan yn y gwyllt yn gweithio ar brosiectau i adfer a chadw eu cynefin naturiol.

“Wrth gwrs mae’r lleoliad yn rhan o’m cwrs a bydd yn helpu efo’m hastudiaethau, ond dwi wrth fy modd yn teithio a dwi heb fod yn Asia o blaen felly mae ganddi apêl ychwanegol. Hefyd Bwdhydd ydw i ac felly bydd yn dda gweld sut maen nhw’n dilyn y crefydd ym Malaysia.

Mae Sean ym mlwyddyn gyntaf ei radd ac yn astudio’n rhan amser yn bennaf ar gampws Prifysgol Glyndŵr yn Llaneurgain tri diwrnod yr wythnos.

Mae wedi bod yn dysgu’r piano a’r soddgrwth er dwy flynedd a bellach mae’n trefnu hyn o gwmpas ei astudiaethau.

“Dwi dal eisiau bod yn athro cerdd, ond dwi’n hoff iawn o anifeiliaid, felly ymunais â’r cwrs allan o ddiddordeb personol ac fel cynllun wrth gefn.

Bues i’n byw ym Mhortiwgal a’r Eidal pan oeddwn i’n iau ond dwi dal eisiau cael mwy o brofiad bywyd a dysgu am ddiwylliannau gwahanol o gwmpas y byd felly mae’r lleoliad gwaith yn Asia yn berffaith.”

Meddai Lucy Jones, swyddog profiad gwaith yng Nghanolfan Gyrfaoedd Prifysgol Glyndŵr: “Bydd hyn yn brofiad heb ei ail i Sean, dwi’n siŵr o hynny. Rydyn ni’n pwysleisio i’n myfyrwyr presennol a’n graddedigion bwysigrwydd cael profiad gwaith go iawn i gyd-fynd â’u hastudiaethau academaidd, y gallan nhw siarad â darpar gyflogwyr amdano.

“Bu Sean yn weithgar iawn yn trefnu lleoliad gwaith mor ddiddorol ac anarferol yn gysylltiedig â’i gwrs. Bydd hyn yn helpu ei ragolygon cyflogaeth yn arw os ydy o am ddilyn gyrfa yn gweithio gydag anifeiliaid.”

Darperir cyngor gyrfaol i fyfyrwyr presennol, cyn fyfyrwyr a graddedigion sy’n byw yng Ngogledd Ddwyrain Cymru gan Ganolfan Gyrfaol Prifysgol Glyndŵr.

Am ragor o wybodaeth ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy/Eincymorthifyfyrwyr/Gyrfaoedd/

Top