Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Bydd croeso cynnes i Dîm Lesotho wrth iddynt ddychwelyd i Brifysgol Glyndŵr

Chwefror 25 2014

Lesotho

Bydd Prifysgol Glyndŵr unwaith eto yn lletya rhai o brif athletwyr Affrica cyn Gêmau’r Gymanwlad eleni. 

Bydd Tîm Lesotho yn byw ac yn hyfforddi yn Wrecsam cyn y gystadleuaeth, a gynhelir yn Glasgow yr haf yma. 

Bydd hyd at 30 o fabolgampwyr yn tyrru i Ogledd Cymru, gan gynrychioli athletau, bocsio, nofio, sboncen a thennis bwrdd. 

Dywedodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Michael Scott, ei fod “wrth ei fodd” o gael croesawu Tîm Lesotho yn ôl yn dilyn eu harhosiad llwyddiannus yn y dref ddwy flynedd yn ôl, pan oeddent yn aros yn y brifysgol tra’n paratoi ar gyfer y Gêmau Olympaidd yn Llundain. 

Bryd hynny, bu’r athletwyr – tri rhedwr marathon, sbrintiwr 200m a nofiwr – yn aros ym Mhentre Wrecsam ac yn hyfforddi ar y campws, yn Queensway, Cae Ras Bangor-is-y-Coed a’r Byd Dŵr.

“Rydym yn falch iawn fod Tîm Lesotho wedi dewis dychwelyd i Wrecsam i hyfforddi ar gyfer y Gêmau, mae pawb wrth eu boddau eu croesawu nhw yn ôl,” meddai’r Athro Scott. 

“Pan oedden nhw yma ar gyfer Gêmau Olympaidd 2012 fe ddaethont yn rhan o gymuned Glyndŵr ac yn rhan o fywyd bob dydd yma yn y brifysgol. Roedd eu brwdfrydedd a’u hegni yn heintus ac rydym yn meddwl amdanynt fel cyfeillion.

“Mae gan y rhan yma o Gymru yn benodol berthynas arbennig iawn gyda Lesotho ac mae arhosiad y tîm yma wedi cryfhau hynny,” ychwanegodd. 

“Dymunaf bob lwc iddynt wrth hyfforddi ac yng Ngêmau’r Gymanwlad, ble rwy’n siŵr y byddan nhw’n llwyddiannus iawn.” 

Wrth groesawu’r newyddion, dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones fod y “cyfleusterau ardderchog” ar gynnig yn profi fod lle i Gymru ar y llwyfan rhyngwladol. 

“Mae’n newyddion gwych fod Tîm Lesotho yn dychwelyd i Gymru i hyfforddi,” meddai. 

“Fe wnaeth recriwtio timau i leoliadau gwersylloedd ledled Cymru cyn Gêmau Olympaidd a Pharalympaidd 2012 arddangos y cyfleusterau ardderchog sydd gennym ar gynnig yma, gan ein rhoi ni yn y sefyllfa orau bosib ar gyfer digwyddiadau chwaraeon y dyfodol.

“Mae perthynas Cymru â Lesotho yn parhau i fynd o nerth i nerth. Rydym wedi ffurfio cysylltiadau cryf trwy ein rhaglen Cymru dros Affrica ac yn 2012 fe wnaethon ni ymroi i helpu’r wlad i ddatblygu ei strategaeth newid hinsawdd ei hun, sydd, yn ogystal â gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yn Lesotho, hefyd yn helpu ein harbenigwyr i astudio effaith newid yn yr hinsawdd,” ychwanegodd.  

Yr haf diwethaf, arwyddodd Prifysgol Glyndŵr a Llywodraeth Lesotho bartneriaeth unigryw a aeth tu hwnt i chwaraeon.

Arweiniodd y croeso cynnes a’r gefnogaeth a dderbyniodd Tîm Lesotho tra’n byw ac yn hyfforddi yn Wrecsam at ymweliad gan Weinidog Cenhedloedd ac Ieuenctid, Chwaraeon a Hamdden y wlad, y Pennaeth Thesele Maseribane, a arwyddodd Femorandwm o Ddealltwriaeth gyda Dirprwy Is-Ganghellor Gweithrediadau Glyndŵr, yr Athro Allan Howells.

Yn sgil y cytundeb pum-mlynedd, bydd Prifysgol Glyndŵr a Phrifysgol Lesotho yn cydweithio ac yn rhannu arfer gorau mewn gwahanol feysydd, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, chwaraeon a chydraddoldeb. 

Bydd yna gyfle hefyd i fyfyrwyr Glyndŵr hyfforddi yn y Ganolfan Hyfforddi Uchder Uchel yn Mohale.


Top