Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Dathliadau’r Flwyddyn Newydd Dsieineaidd yn cychyn gyda dawns y llew driawadol

Ionawr 27 2014 ChineseNY

Bydd dawns y llew, traddodiad lliwgar sy’n dyddio’n ôl dros fil o flynyddoedd, yn rhuo o ganolfan siopa Dôl yr Eryrod yn Wrecsam ddiwedd yr wythnos fel rhan o ddathliadau’r Flwyddyn Newydd Dsieineaidd.

Mae bwyty The Real China wedi ymuno â Phrifysgol Glyndŵr, sydd â phoblogaeth sylweddol o fyfyrwyr o Tsieina, i gynnal dathliad cyffrous i groesawu Blwyddyn y Ceffyl ddydd Gwener, Ionawr 31.

Ar ben y rhestr o atyniadau bydd dawns y llew, ffordd hynod draddodiadol a thrawiadol o groesawu’r flwyddyn newydd, wedi’i gwreiddio’n ddwfn mewn diwylliant a llên gwerin Tsieineaidd, a fydd yn cael ei pherfformio o flaen y bwyty.  

Bydd cynulleidfa wadd fawr o fyfyrwyr o’r canolfannau academaidd lleol, ynghyd â chriw o bwysigion o’r ardal hefyd yn cael gweld perfformiad awyr agored o’r grefft ymladd Dsieineaidd wefreiddiol, Kung Fu, cyn mwynhau bwffe blasus wedi’i baratoi gan The Real China. 

Syniad pennaeth y bwyty, sy’n hanu’n wreiddiol o brifddinas Tsieina, Beijing cyn dod i Brydain i astudio yn ei arddegau, yw’r dathliad, ynghyd A Phennaeth y Swyddfa Ryngwladol ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Esboniodd Rheolwr The Real China, Mr Jian Qiao, eu bod yn chwilio am ffordd o ddathlu’r Flwyddyn Newydd Dsieineaidd mewn ffordd draddodiadol a thrawiadol a fyddai hefyd yn atgoffa myfyrwyr o’i famwlad sy’n astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr o adref. 

Meddai Jian: “Meddyliais y byddai perfformio dawns y llew yn ddelfrydol ar gyfer yr achlysur gan ei fod yn dyddio’n ôl i hanes hynafol Tsieina ac yn rhywbeth gwych i’w weld.

“Rydw i’n gwybod dipyn amdani achos pan ddes i Brydain i ddechrau yn fy arddegau ac yn fyfyriwr yn yr Academi Fusnes yn Bexley ger Llundain, fe wnes i berfformio fel rhan o griw dawns y llew. Fi oedd hanner blaen pen y llew, a boi ifanc arall yn rhan ôl y pen.

“Fe wnes i hynny am ryw dair blynedd, gan ddawnsio mewn dathliadau blwyddyn newydd, gwyliau a lansiadau agor siopau. Cefais gymaint o fwynhad yn gwneud hynny nes i mi feddwl y dylem ni gael un yn Nôl yr Eryrod i ddathlu Blwyddyn y Ceffyl.

“Mae yna dipyn go-lew o fyfyrwyr o Tsieina ym Mhrifysgol Glyndŵr ac maen nhw wedi cael eu gwahodd i Ddôl yr Eryrod i ymuno yn y dathlu. Gobeithio y byddan nhw’n mwynhau dawns y llew ac y bydd yn eu hysgogi i feddwl am adref.

“Mae’r brifysgol, ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Dôl yr eryrod, wedi’n helpu ni i drefnu’r diwrnod arbennig yma, a hoffwn ddiolch yn fawr i bob un ohonynt.” 

Meddai Jian: “Dim ond ers rhai wythnosau yr ydw i wedi bod yn rheolwr The Real China, ond rydw i wrth fy modd yn y swydd. Cyn dod i Wrecsam, bûm yn gweithio i’r cwmni y mae’r bwyty yn rhan ohono am rai blynyddoedd yn ei ganghennau eraill yn ardal Llundain, a chyn hynny roeddwn yn rhedeg cadwyn dosbarthu papurau newydd, felly rydw i wedi bod mewn busnes ers pan oeddwn yn weddol ifanc. 

“Rydw i’n sicr yn edrych ymlaen at ddathlu’r Flwyddyn Newydd Dsieineaidd mewn steil. Erbyn hyn, mae dawns y llew yn cael ei pherfformio mewn dinasoedd ledled y byd, gan gynnwys Prydain, felly rydw i’n gobeithio sefydlu’r un fath o draddodiad yn Wrecsam.”

Meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Mae gan Glyndŵr gysylltiadau cryf a chynyddol gyda sefydliadau yn Tsieina ac yn falch o fod yn rhan o ddathliadau Blwyddyn Newydd Dsieineaidd Wrecsam.

“Mae yna nifer gynyddol o fyfyrwyr Tsieineaidd yn byw yn Wrecsam ac yn astudio yng Nglyndŵr. Mae maint yr achlysur yn dangos mor gartrefol yw’r gymuned Dsieineaidd yng Nghymru.

“Hoffewn ddiolch i bawb sy’n gysylltiedig â hyn, yn enwedig ein partneriaid, am drefnu achlysur mor wych, sy’n siŵr o fod yn addysgiadol iawn yn ogystal.

"Mae’n argoeli i fod yn achlysur lliwgar iawn, ac mi fuaswn yn annog pawb i ddod i fwynhau’r perfformiad.” 

Meddai Kevin Critchley, Rheolwr Canolfan Siopa Dôl yr Eryrod: “Rydw i’n edrych ymlaen yn arw at y dathliad cyffrous yma o Flwyddyn Dsieineaidd y Ceffyl.

“Mae bwyty The Real China wedi ehangu’r dewis o lefydd bwyta sydd ar gael yn Nôl yr Eryrod ac rydw i’n falch eu bod wedi setlo cystal yma.”

Fel arfer, mae dawns y llew yn cael ei pherfformio yn ystod y Flwyddyn Newydd Dsieineaidd ac mewn gwyliau traddodiadol, diwylliannol a chrefyddol eraill.

Yn tarddu’n wreiddiol o India neu Bersia, yn ôl y sôn, mae’n bosibl fod y ddawns wedi cael ei chyflwyno i Dsieina mor bell yn ôl â’r drydedd ganrif. 

Mae’n cael ei pherfformio i gyfeiliant drymiau, symbalau a gongiau, sy’n cyd-amser â symudiadau’r llew.

Yn ystod y Flwyddyn Newydd Dsieineaidd, mae criwiau dawns y llew yn ymweld â thai a siopau yn y gymuned i berfformio’r ddefod dradoddiadol o   "cai qing" sy’n golygu’n llythrennol "cipio’r llysiau gwyrdd", cais gan y llew i gipio llysiau gwyrdd dethol fel letys a ffrwythau dethol fel orenau wedi’u clymu ar amlen goch yn cynnwys arian, naill ai wedi’u hongian yn uchel neu wedi’u rhoi ar fwrdd o flaen yr adeilad.

 

Top