Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymgyrch Angylion Porffor yn hedfan yn uchel

Ionawr 21 2014

AngylionPorffor

Mae ymgyrch i sicrhau mai Wrecsam yw tref sy’n ystyriol o bobl sydd â dementia gyntaf Cymru wedi derbyn hwb mawr gan ddau bennaeth sefydliad addysg.

Mae’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr, a David Jones, Prifathro Coleg Cambria, wedi rhoi eu cefnogaeth lwyr i’r cynllun arloesol Angylion Porffor.

Lansiwyd yr ymgyrch yn Wrecsam gan y mudiad gofal lleol Parc Pentywyn yn ôl awgrym aelod o’r staff, y cydgysylltydd gweithgareddau a lles Anita Moran.

Y nod yw codi ymwybyddiaeth ymhlith siopau lleol a busnesau eraill, gan roi llawlyfr hyfforddi syml iddynt i’w galluogi i adnabod symptomau dementia’n well ac i ymateb yn unol â hynny.

Bydd busnesau sy'n ymuno â'r cynllun yn arddangos posteri a sticeri sy’n dangos logo’r Angel Porffor i nodi bod ganddynt ymwybyddiaeth o ddementia.

Roedd Anita, a ysbrydolwyd i ymuno â'r ymgyrch Angylion Porffor gan brofiad ei diweddar dad Barry a oedd â dementia, wrth ei bodd â chefnogaeth dau brif sefydliad addysgol y dref.

Hi yw'r person cyntaf yng Nghymru i fod yn llysgennad i ymgyrch rhyngwladol yr Angel Porffor.

Mae ei gydweithiwr, Chris Hodge, sy'n gweithio fel athro gyda chwmni hyfforddiant mewnol Parc Pentywyn, Canolfan Addysgu Gofal Smartcare, bellach hefyd yn llysgennad.

Meddai Anita, sy'n gweithio yng nghartref gofal Hillbury,: "Mae’n anodd coelio, dw i wrth fy modd â chefnogaeth Prifysgol Glyndŵr a Choleg Cambria gan nad oeddwn i’n disgwyl y byddwn i’n cael cymaint o gefnogaeth â hyn.

"Mae yna lawer o fomentwm yn datblygu nawr ac mae’n edrych fel petai fy mreuddwyd o droi Wrecsam yn dref ystyriol o ddementia gyntaf Cymru ar fin gael ei gwireddu."

Roedd pennaeth Coleg Cambria David Jones yn falch iawn o gael cefnogi’r ymgyrch.

Meddai: " Yn anffodus mae cymaint ohonom yn cael ein heffeithio gan faterion yn ymwneud â dementia, trwy ffrindiau, y teulu a chydweithwyr, felly rwy’n meddwl ei bod yn flaengar o bobl Wrecsam i fod yn rhan o’r fenter hon ac rwy'n falch y gall Coleg Cambria gymryd rhan.

"Mae gennym hefyd gymaint o bobl ifanc sy'n gofalu am berthnasau sydd â dementia felly mae codi ymwybyddiaeth o'r mater hwn yn brif flaenoriaeth gennym

"Mae angen i ni i gyd weithio gyda'n gilydd ac rwy’n codi fy het i’r bobl yma ym Mharc Pentywyn, i Anita am y ffordd y mae dangos menter, a'r ffordd y mae'r perchennog, Mario Kreft, wedi’i chefnogi hi.

“Rwy'n meddwl bod yna gymaint o bethau sydd yn dda am ardal Wrecsam ac rydym yn arwain y ffordd yng Nghymru ar y mater hwn."

Cafodd y meddyliau hyn eu hadleisio gan yr Athro Michael Scott y bu ei nain yntau’n ddioddef o ddementia.

Ychwanegodd: "Mae'n ymgyrch ardderchog sy’n dod o Barc Pentywyn, sydd, fel y gwyddom, yn gwneud cymaint o waith gwych.

"Mae'r clefyd hwn yn effeithio ar gymaint o bobl erbyn hyn - nid dim ond y bobl a chanddynt ddementia ond hefyd eu teuluoedd a'u cymunedau.

"Mae'r syniad o ledu’r ymwybyddiaeth ddofn hon drwy’r gymuned yn beth gwych i'w wneud o ran cynyddu dealltwriaeth pobl am ddifrifoldeb y sefyllfa.

"Tristwch y sefyllfa yw bod demograffeg yn dangos bod y broblem hon yn mynd i waethygu a gwaethygu felly mae hwn yn ymgyrch hanfodol bwysig."

Mae hefyd yn achos sy'n agos at galon perchennog Parc Pentywyn, Mario Kreft MBE.

Cafodd ei ysbrydoli i agor ei gartref gofal cyntaf yn 1985 oherwydd nad oedd yn gallu cael hyd i ofal addas ar gyfer ei fam-gu annwyl, Mrs René Warburton, a oedd â dementia.

Meddai Mario: "Mae'r ymgyrch Angel Porffor yn sicr wedi taro tant achos mae’n ymgyrch mor hawdd i'w ddeall ac mae cymaint o bobl bellach yn cael eu heffeithio gan ddementia yn eu teuluoedd.

"Mae angen i ni ddod yn fwy ymwybodol o effaith dementia ar fywydau pobl a'r pethau bach y gallwn eu gwneud i wneud y bywydau hynny rhywfaint yn haws eu byw.

"Mae cefnogaeth ddau sefydliad addysgol mawr fel Prifysgol Glyndŵr a Choleg Cambria yn hynod o bwysig.

"Mae Wrecsam ar flaen y gad ar y mater hwn ac rwy'n gobeithio y bydd gweddill Cymru yn dilyn eu harweiniad fel y gallwn fod yn wlad sydd yn llawer mwy ystyriol o ddementia. "

Top