Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prosiect ASPIRE i helpu 4,500 o rieni ifanc yng Ngogledd Cymru


Bydd prosiect arloesol newydd yn arwain at wella argaeledd cymorth emosiynol ac ymarferol i dros 4,500 o rieni ifanc yng Ngogledd Cymru.

 
Cefnogir rhieni ifanc rhwng 14 a 25 yn siroedd Wrecsam a’r Fflint gan ASPIRE a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr.

Mae’r prosiect yn dod ag arbenigedd Prifysgol Glyndŵr, Barnardo’s Cymru, Mind Sir y Fflint, Dewis Gyrfa a Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam a’r Fflint at ei gilydd. 

Bydd y cymorth yn cynnwys cyngor ar sgiliau rhianta sylfaenol hyd at gymorth gydag addysg, cyflogaeth ac iechyd meddwl.

Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys cynllun mentora cymhreiriaid lle bydd rhieni ifanc yn cefnogi rhieni ifanc eraill. 

Darlithwyr nyrsio o Brifysgol Glyndŵr, Debbie Roberts ac Alison Owen-Traynor sy’n arwain y prosiect a fydd yn casglu a chydlynu gwybodaeth oddi wrth rieni ifanc ynglŷn â’u  hanghenion ac i fonitro a gwerthuso llwyddiant y prosiect. 

Yn siarad yn lansiad y prosiect ym Marc Gwledig Dyfroedd Alun, meddai Laura Williams, cydlynydd prosiect ASPIRE o Barnardo’s Cymru “Mae Barnardos yn falch iawn o fod yn rhan o brosiect fel hyn. Mae gynnon
hanes hir o drawsnewid bywydau bobl ifanc.
"Mae gan bob plentyn yr hawl i gyrraedd eu llawn botensial er gwaethaf eu cefndir a’n gobaith ni yw ymgorffori gwerthoedd Barnardo’s trwy bob rhan o ASPIRE."

Meddai Rona Aldrich, aelod o bwyllgor y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru: “Ein hawch a’n gorchwyl yw adfywio ac adnewyddu cymunedau, ac fel un o’r trigolion lleol dwi bob tro wrth fy modd yn gweld ceisiadau am gyllido yn dod i mewn o Ogledd Cymru. 

“Rydan ni eisiau i bobl ifanc fod yr hyn a fynnon ac i gyflawni beth maen nhw am ei gyflawni. Bleser mawr yw  ariannu’r prosiect a dwi’n edrych ymlaen at weld sut mae’n gweithio dros y pum mlynedd nesaf.”

Mae Leanne Westhead, 23 oed, wedi gwirfoddoli’n barod i fod yn fentor i rieni ifanc. Meddai “Sythais yn feichiog pan oeddwn i’n 18 oed a buasai wedi bod o fudd mawr i mi pe bai cefnogaeth o’r fath ar gael pryd hynny – hyd yn oed i gael cyngor ar baratoi potel i blentyn. Doedd gen i ddim syniad ar y pryd. 

“Ges i gymorth oddi wrth Barnardo’s yn fuan ar ôl genedigaeth fy mhlentyn cyntaf a heb eu cyngor, a chefnogaeth fy ffrindiau a’m teulu dwi ddim yn gwybod beth baswn i wedi wneud.
 
Meddai Eleri Thomas, prif weithredwr Comisiynydd Plant Cymru: “Mae’n bleser inni gefnogi’r prosiect gwych hwn. Mae’n hollol allweddol ein bod ni’n cefnogi teuluoedd ifanc gan ein bod ni eisiau sicrhau dechrau gorau bosibl i blant ifanc.
 
“Mae hwn yn brosiect partneriaeth ysbrydoledig. Rydyn ni wedi cael ein siomi ar yr ochr orau gan ymateb pawb yn yr ystafell ar gyfer y lansiad. Dim ond un ffordd sydd i’r prosiect hwn ac mae hyn i lwyddo.”

Lleolir tîm prosiect ASPIRE yn swyddfa Partneriaeth cwmpawd Barnardo’s yn Stryd Grosvenor, Wrecsam.
 
Gall unrhyw teulu ifanc sydd am fwy o wybodaeth gysylltu â’r tîm ar 01978 315130 neu e-bostio laura.williams2@barnardos.org.uk
Top