Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Bydd digwyddiad busnes arloesol yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr


Bydd prosiect arloesol newydd yn arwain at wella argaeledd cymorth emosiynol ac ymarferol i dros 4,500 o rieni ifanc yng Ngogledd Cymru.

 
Cefnogir rhieni ifanc rhwng 14 a 25 yn siroedd Wrecsam a’r Fflint gan ASPIRE a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr.

Mae’r prosiect yn dod ag arbenigedd Prifysgol Glyndŵr, Barnardo’s Cymru, Mind Sir y Fflint, Dewis Gyrfa a Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam a’r Fflint at ei gilydd. 

Bydd y cymorth yn cynnwys cyngor ar sgiliau rhianta sylfaenol hyd at gymorth gydag addysg, cyflogaeth ac iechyd meddwl.

Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys cynllun mentora cymhreiriaid lle bydd rhieni ifanc yn cefnogi rhieni ifanc eraill. 

Darlithwyr nyrsio o Brifysgol Glyndŵr, Debbie Roberts ac Alison Owen-Traynor sy’n arwain y prosiect a fydd yn casglu a chydlynu gwybodaeth oddi wrth rieni ifanc ynglŷn â’u  hanghenion ac i fonitro a gwerthuso llwyddiant y prosiect. 

Yn siarad yn lansiad y prosiect ym Marc Gwledig Dyfroedd Alun, meddai Laura Williams, cydlynydd prosiect ASPIRE o Barnardo’s Cymru “Mae Barnardos yn falch iawn o fod yn rhan o brosiect fel hyn. Mae gynnon
hanes hir o drawsnewid bywydau bobl ifanc.
"Mae gan bob plentyn yr hawl i gyrraedd eu llawn botensial er gwaethaf eu cefndir a’n gobaith ni yw ymgorffori gwerthoedd Barnardo’s trwy bob rhan o ASPIRE."

Meddai Rona Aldrich, aelod o bwyllgor y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru: “Ein hawch a’n gorchwyl yw adfywio ac adnewyddu cymunedau, ac fel un o’r trigolion lleol dwi bob tro wrth fy modd yn gweld ceisiadau am gyllido yn dod i mewn o Ogledd Cymru. 

“Rydan ni eisiau i bobl ifanc fod yr hyn a fynnon ac i gyflawni beth maen nhw am ei gyflawni. Bleser mawr yw  ariannu’r prosiect a dwi’n edrych ymlaen at weld sut mae’n gweithio dros y pum mlynedd nesaf.”

Mae Leanne Westhead, 23 oed, wedi gwirfoddoli’n barod i fod yn fentor i rieni ifanc. Meddai “Sythais yn feichiog pan oeddwn i’n 18 oed a buasai wedi bod o fudd mawr i mi pe bai cefnogaeth o’r fath ar gael pryd hynny – hyd yn oed i gael cyngor ar baratoi potel i blentyn. Doedd gen i ddim syniad ar y pryd. 

“Ges i gymorth oddi wrth Barnardo’s yn fuan ar ôl genedigaeth fy mhlentyn cyntaf a heb eu cyngor, a chefnogaeth fy ffrindiau a’m teulu dwi ddim yn gwybod beth baswn i wedi wneud.
 
Meddai Eleri Thomas, prif weithredwr Comisiynydd Plant Cymru: “Mae’n bleser inni gefnogi’r prosiect gwych hwn. Mae’n hollol allweddol ein bod ni’n cefnogi teuluoedd ifanc gan ein bod ni eisiau sicrhau dechrau gorau bosibl i blant ifanc.
 
“Mae hwn yn brosiect partneriaeth ysbrydoledig. Rydyn ni wedi cael ein siomi ar yr ochr orau gan ymateb pawb yn yr ystafell ar gyfer y lansiad. Dim ond un ffordd sydd i’r prosiect hwn ac mae hyn i lwyddo.”

Lleolir tîm prosiect ASPIRE yn swyddfa Partneriaeth cwmpawd Barnardo’s yn Stryd Grosvenor, Wrecsam.
 
Gall unrhyw teulu ifanc sydd am fwy o wybodaeth gysylltu â’r tîm ar 01978 315130 neu e-bostio laura.williams2@barnardos.org.uk
Top