Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Mabolgampwyr elît yn derbyn ysgoloriaethau a bwrsarïau Prifysgol Glyndŵr

 
25 Ionawr 2013

Mabolgampwyr elît yn derbyn ysgoloriaethau a bwrsariau Prifysgol Glyndwrr
Mae deg mabolgampwr elît wedi cael y cyfle i ddatblygu yn eu chwaraeon tra’n astudio am radd, diolch i Brifysgol Glyndŵr.

Derbyniodd chwaraewyr criced, sboncen, rygbi’r gynghrair, rygbi undeb a phêl-droed i gyd wobrau gan y brifysgol yn Wrecsam.

Yn ogystal, derbyniodd athletwr, cystadleuydd motor cross ac acrobat chwaraeon rhyngwladol Cymreig gymorth ariannol yn y flwyddyn academaidd 2012/13.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig pump ysgoloriaeth chwaraeon a phum bwrsari chwaraeon bob blwyddyn i gefnogi datblygiad athletwyr elît tra’u bod yn astudio ar unrhyw un o raddau israddedig y brifysgol.

Mae cefnogaeth yn cynnwys offer chwaraeon am ddim, mynediad i ystafell ffitrwydd y brifysgol a chyngor gwyddor chwaraeona arbenigol am ddim. Mae’r rheiny sy’n derbyn ysgoloriaeth hefyd yn derbyn £500 i’w helpu gyda chostau sy’n gysylltiedig â’u chwaraeon.  

Meddai Anna-Marie Brown, rheolwr chwaraeon Prifysgol Glyndŵr: “Rydym yn falch o allu cefnogi llu o athletwyr dawnus mewn ystod eang o chwaraeon tra’u bod yn cwblhau eu hastudiaethau yma.

“Rydym yn cydnabod fod chwaraeon yn rhan allweddol o fywyd prifysgol a’r amser, ymroddiad a’r gost i’r rheiny sy’n cystadlu ar lefel elît. 

“Mae ein hysgolheigion chwaraeon i gyd yn llysgenhadon rhagorol i’r brifysgol ac edrychwn ymlaen i’w gweld yn parhau i lwyddo yn eu hastudiaethau ac mewn cystadlaethau chwaraeon.”

Derbynwyr Ysgoloriaeth Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr 2012/13 yw:

•    William Harrison, o’r Amwythig, myfyriwr gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff blwyddyn gyntaf sy’n gystadlu ar lefel genedlaethol mewn Motor Cross. Mae wedi bod yn rasio ers pedair blynedd gan symud ymlaen yn gyflym o lefel iau i lefel arbenigol gyda’r Gymdeithas Motorcross Amatur (AMCA).

•    Ashleigh Lavender, o Frychdyn, myfyriwr hyfforddi chwaraeon blwyddyn gyntaf, a ddaeth yn gyntaf ym Mhencampwriaethau Acrobateg Chwaraeon Cymru 2011. 

•    Y cricedwr Elliot Green, o’r Amwythig, cyn-aelod o Academi Clwb Criced Swydd Gaerwrangon sy’n chwarae i Swydd Amwythig ar hyn o bryd. Yn ddiweddar, cafodd Elliott dreial ar gyfer Cynghrair Gyntaf India ac yn fyfyriwr hyfforddi chwaraeon blwyddyn gyntaf.

•    Christiaan Roets, chwaraewr rygbi’r gynghrair gyda Chroesgadwyr Gogledd Cymru, myfyriwr BSC Cyfrifiadura blwyddyn gyntaf o Acton, Wrecsam. Mae Christiaan yn aelod o sgwad genedlaethol Rygbi’r Gynghrair Cymru.

•    Hannah Davies, myfyrwraig BSc (Anrh) Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff ail flwyddyn o Goedpoeth, Wrecsam. Mae Hannah ar hyn o bryd yn rhif 3 sboncen merched Cymru ac yn gyn-rif 2 o dan 19 yn Ewrop.

Derbynwyr y gwobrau bwrsari chwaraeon yw:

•    Chloe Jones, myfyrwraig BSc (Anrh) Hyfforddi Chwaraeon blwyddyn gyntaf, pencampwraig 400m Gymreig yn y garfan oedran dan 20 mewn athletau. Daw Chloe o Eyton, Wrecsam.

•    David Blackwell, chwaraewr Rygbi Undeb sy’n fyfyriwr BSc (Anrh) Hyfforddi Chwaraeon yn ei drydedd flwyddyn. Mae David, o Wrecsam, yn chwarae i Macclesfield RUFC yn y Gynghrair Gyntaf Genedlaethol.

•    Mae’r chwaraewraig bêl-rwyd Emily Rebecca Roberts, o Minera, Wrecsam, yn rhedeg ei chlwb pêl-rwyd iau ei hun ac yn chwarae i ac yn hyfforddi tîm pêl-rwyd y brifysgol. Y mae’n ddyfarnwr perfformiad uchel Pêl-rwyd Cymru ac ym mlwyddyn olaf gradd hyfforddi chwaraeon ym Mhrifysgol Glyndŵr.

•    Y dyfarnwr pêl-droed Ashley Jones, o Benycae. Mae Ashley yn fyfyriwr gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff yn ei ail flwyddyn ac yn rhan o gynllun datblygu Elît Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Ei nod yw bod yn gynorthwy-ydd FIFA erbyn iddo fod yn 24 ac yn ddyfarnwr FIFA erbyn iddo fod yn 28. 

•    Natasha Turner, myfyrwraig astudiaethau addysg a phlentyndod blwyddyn gyntaf o  Johnstown, Wrecsam. Mae Natasha ar fin mynychu treialon ar gyfer sgwad pêl-rwyd Dan 21 Cymru ym Mawrth 2013.

Yn ddiweddar, mynychodd holl ysgolheigion chwaraeon y brifysgol ginio i ddathlu gydag Is-Ganghellor y brifysgol, yr Athro Michael Scott.

Am fwy o wybodaeth am gynllun ysgoloriaethau a bwrsarïau Prifysgol Glyndŵr, a manylion ynglŷn â sut i wneud cais, ewch i hafan Prifysgol Glyndŵr.
Top