Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr ‘ar fin bod ar flaen y gad’ mewn rheoli carbon ar ôl lleihau gollyngiadau

18 Ebrill 2013

 

Green Cymraeg Glyndwr
Mae Prifysgol Glyndŵr “ar fin bod ar flaen y gad” mewn rheoli carbon ar ôl lleihau gollyngiadau gan 6%.

Symudodd y brifysgol, sydd â champysau yn Wrecsam, Llanelwy a Llaneurgain, i fyny 45 o lefydd yn rhengoedd y Gynghrair Werdd, gan ei gosod ymhlith y sefydliadau addysg uwch mwyaf eco-gyfeillgar yn y DU.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn targedu lleihad o 20% mewn gollyngiadau erbyn 2015, a 34% erbyn 2020.

Canmolwyd Glyndŵr am gyflawni’r arbediadau gan Ymddiriedolaeth Carbon Cymru a CCAUC, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Wedi’i baratoi gan Verco, asesodd Arolwg Rheolaeth Carbon Addysg Uwch prifysgolion Cymru ei statws ac ymroddiad i reolaeth carbon ar draws y sector.

Croesawyd yr adroddiad gan yr Is-Ganghellor Michael Scott, gan ganmol tîm rheoli ynni’r brifysgol.

Meddai’r Athro Scott: “Mae hyn yn newyddion ardderchog. Ym Mhrifysgol Glyndŵr rydym yn gwybod mor bwysig ydyw i leihau ein hôl-troed carbon, yn awr ac yn y dyfodol.

“Rwy’n falch gyda’r canlyniadau a hoffwn ddiolch i bawb am eu gwaith caled yn cyflawni hyn.”

Dywedodd rheolwr ynni a chynnal a chadw Glyndŵr, Paul Wright, y bydd y brifysgol yn ymdrechu i gynnal a gwella ar ei pherfformiad y llynedd.

Meddai: “Mae gweithredoedd cost-isel wedi cynnwys adnewyddu offer effeithlonrwydd dŵr, gwella rheolyddion offer trydanol a’r boeler dŵr, yn ogystal â diweddaru goleuadau.

“Mae’r brifysgol hefyd yn ystyried rhaglen fuddsoddi mewn offer newydd a fydd yn cyflawni arbediadau hirdymor.

Ychwanegodd y cynorthwy-ydd ynni a chynaliadwyedd Fiona Williams: “Rydym yn falch o’r cynnydd a wnaed hyd yma a byddwn yn dal ati i weithio’n galed i gyflawni a cheisio rhagori ar ein targedau.”

Yn ôl yr adroddiad, mae tîm rheoli carbon newydd wedi bod mewn grym ym Mhrifysgol Glyndŵr ers canol 2011.

Ar hyn o bryd, cesglir data ynni â llaw a defnyddir is-gontractiwr i gynorthwyo gyda monitro a thargedu, ond cyn bo hir bydd hyn yn cael ei ddisodli gan system MaTHa Ynni Digidol sy’n cael ei gomisiynu.

Meddai’r arolwg: “Sefydlwyd rhwydwaith Pencampwr Gwyrdd ddiwedd 2011, ac mae mwy o ymgyrchoedd newid ymddygiad estynedig yn yr arfaeth unwaith bydd y system MaTHa yn gweithredu’n llawn.

“At ei gilydd, fe wnaeth Glyndŵr baratoi Cynllun Rheolaeth Carbon da ac ymddengys ei fod ar fin bod ar flaen y gad mewn rheoli carbon ymhlith SAU yng Nghymru, ar yr amod fod digon o adnoddau dynol ac ariannol yn cael eu cynnal trwy’r cyfnod cynllunio.”

Canfu’r arolwg fod y sector AU yng Nghymru yn mynd trwy gyfnod o newid wrth iddo addasu i’r newidiadau mewn ffioedd hyfforddi myfyrwyr a chystadleuaeth gynyddol am fyfyrwyr.

Nid oes ysgogiadau na chosbau eglur i annog rheoli carbon neu ynni, er bod y targed lleihau carbon o 3% yn dylanwadu ar amcanion amgylcheddol prifysgol ac yn ffordd dda o roi hwb i’w “henw da”.

“At ei gilydd, fe wnaeth Glyndŵr baratoi Cynllun Rheolaeth Carbon da ac ymddengys ei fod ar fin bod ar flaen y gad mewn rheoli carbon ymhlith SAU yng Nghymru, ar yr amod fod digon o adnoddau dynol ac ariannol yn cael eu cynnal trwy’r cyfnod cynllunio.”

Top