Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn gysylltiedig â gweledigaeth 2024 ar gyfer Wrecsam


9 Ebrill 2013 Text

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi ymuno â rhai o gyrff sector cyhoeddus mwya’r ardal i lunio gweledigaeth o’r math o le y dylai Wrecsam fod erbyn 2024.
 
Mae ‘Ein Cynllun ar gyfer Wrecsam 2013-2024’ wedi cael ei baratoi gan aelodau o Fwrdd Gwasanaeth Lleol Wrecsam.

Ymhlith y cyrff eraill sy’n gysylltiedig y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru ac AVOW (Cymdeithas Cyrff Gwirfoddol yn Wrecsam).

Mae’r grŵp wedi sefydlu tair blaenoriaeth a meincnodau cysylltiedig i fesur a yw’r amcanion wedi cael eu cyflawni:

1.    Gwneud Wrecsam yn lle ble gall pobl fyw yn annibynnol a bod yn iach a heini

Yn ddelfrydol, bydd pobl sy’n byw yn Wrecsam yn iachach – yn yfed o fewn y cyfyngiadau argymelledig o alcohol, ddim yn ysmygu a heb fod yn or-dew – mewn 11 mlynedd. Bydd hyn yn cael ei gyflawni yn sgil pobl yn defnyddio’r GIG a grwpiau cefnogi lleol.

2.    Gwneud Wrecsam yn lle sydd ag economi gref, gwydn a chyfrifol

Bydd gan aelwydydd incwm digonol, yn gallu cael gafael ar swyddi â chyflogau da, gofal plant fforddiadwy a bydd y dref yn darparu swyddi hirdymor o ansawdd, wedi’u sbarduno gan dwf busnesau cychwynnol newydd. Bydd Cyngor Wrecsam a grwpiau cefnogi lleol yn chwarae rôl allweddol yn hyn.

3.    Gwneud Wrecsam yn lle sy’n ddiogel ble mae pawb yn teimlo’n gynwysedig

Bydd mwy o bobl yn gwirfoddoli, pleidleisio ac yn teimlo’n ddiogel yn Wrecsam; mewn cyferbyniad â llai o droseddau, llai o achosion o ymddygiad gwrth-gymdeithasol, llai o bobl yn defnyddio cyffuriau ac alcohol a llai o wrthdrawiadau traffig ar y ffordd.

Meddai llefarydd ar ran Bwrdd Gwasanaeth Lleol Wrecsam: “Mae’r Bwrdd yn credu ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. A byddwn yn cydweithio i wneud ein gwasanaethau y gorau y gallant fod ar gyfer pobl leol. Gall pawb yn Wrecsam helpu i wireddu’r cynllun yma trwy edrych ar ôl eu hiechyd a brolio’r pethau da trwy’r sir i gyd.”

Top