Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cefnogwr yr iaith yn rhoi cyflwyniad am ddim am ddyfodol y Gymraeg

Tachwedd 9fed 2013CymraegWrecsam

Hanes a dyfodol yr iaith Gymraeg yn Wrecsam fydd pwnc cyflwyniad am ddim gan un o’i chefnogwyr mwyaf.

Wedi’i threfnu gan Brifysgol Glyndŵr, cynhelir O Groesffordd i Groesffordd yn ysgol gynradd Gymraeg newydd Bro Alun yng Ngwersyllt, Ddydd Mawrth Tachwedd 19.

Bydd Meirion Prys Jones, cyn Brif Weithredwr Bwrdd yr Iaith, yn rhoi cyflwyniad am y modd y datblygodd yr iaith yn y dref a pha heriau sy’n wynebu ei famiaith yn y dyfodol, cyn cynnal sesiwn holi at ateb. 

Mae’n edrych ymlaen at gael rhannu ei frwdfrydedd dros y Gymraeg, ac meddai:  “Bydd y cyflwyniad yn daith trwy hanes diweddar yr iaith Gymraeg fel iaith leiafrifol neu un y defnyddir llai arni.

“Byddwn yn edrych i ddechrau ar y defnydd o’r Gymraeg yn ardal Wrecsam cyn mynd ymlaen i ehangu’r gorwelion ac ystyried sefyllfa’r iaith ar lefel Cymru-gyfan, a hefyd ar ddylanwad y Gymraeg ar lwyfan Ewropeaidd a rhyngwladol.

“Byddwn hefyd yn ystyried beth yw cryfderau a gwendidau’r strwythurau presennol sy’n cefnogi’r iaith ac a yw safle’r Gymraeg yn cael ei gryfhau neu beidio.”

Bu Meirion yn ddisgybl yn ysgol uwchradd Gymraeg Morgan Llwyd yn Wrecsam, ac yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, ble graddiodd mewn Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg.

Yna aeth ymlaen i gwblhau cwrs TAR ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan gael anrhydedd mewn ymarfer dysgu.

Yn ei yrfa broffesiynol, bu Meirion yn Bennaeth y Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Castell Alun, Yr Hôb, ac Ysgol Glan Clwyd yn Llanelwy cyn symud i weithio i Gyngor Sir Gorllewin Morgannwg fel Cynghorydd Addysg dros y Gymraeg.

Ers 1993, bu’n Arolygydd Ysgolion Cofrestredig a benodwyd yn Brif Swyddog Adran Addysg a Hyfforddiant Bwrdd yr Iaith flwyddyn yn ddiweddarach.

Daeth Meirion yn arweinydd Tîm Cynllunio’r Iaith yn 2001, yn Ddirprwy Brif Weithredwr y Bwrdd ym Mawrth 2003, ac yn Brif Weithredwr yn 2004. 

Cafodd ei ethol yn Gadeirydd y Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol yn 2007 a’i benodi yn Gyfarwyddwr yn dilyn ei gyfnod fel Cadeirydd ym mis Hydref 2011.

Meddai Meirion: “Rwyf yn edrych ymlaen at ddychwelyd i Wrecsam, ble bûm yn ddisgybl, rai blynyddoedd yn ôl erbyn hyn, yn Ysgol Bodhyfryd ac Ysgol Morgan Llwyd.

“Rwy’n ddiolchgar iawn i Brifysgol Glyndŵr am fy ngwadd i roi’r cyflwyniad yma a mawr obeithiaf y bydd pawb sy’n mynychu yn mwynhau’r cyflwyniad ac yn cael cyfle i feddwl am y modd y dylai pawb fynd ati i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn y dyfodol.”

Cynhelir y digwyddiad o 6.30pm tan 8pm. Am wybodaeth, ac i archebu lle, anfonwch ebost at Sarah-Lou Gaffney s.l.gaffney@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293575.

 

Top