Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyfarwyddwr Downton Abbey wedi’i ‘ysbrydoli’ gan ei amser yn Wrecsam

Awst 6 2013


BrianPercival
Dywedodd cyfarwyddwr Downton Abbey fod ei amser yn astudio yn Wrecsam wedi ei ‘ysbrydoli’ i lwyddiant arobryn BAFTA ac Emmy.

Mae cynfyfyriwr o Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru Prifysgol Glyndŵr erbyn hyn yn adnabyddus fel un o brif gyfarwyddwyr y DU ar ôl iddo lywio’r opera sebon ar ITV i boblogrwydd byd-eang. 

Mae Brian Percival, sy’n hanu o Lerpwl, wrthi’n paratoi ar gyfer rhyddhau ffilm newydd The Book Thief gyda’r enillydd Oscar Geoffrey Rush ac Emily Watson, wedi iddo gyfarwyddo rhai o ffilmiau byr a dramâu teledu mwyaf uchel eu bri y blynyddoedd diweddar, gan gynnwys Pleasureland, North & South, ac About a Girl.

Fodd bynnag, enill Gwobr Emmy Primetime am Gyfarwyddo Rhagorol ar gyfer  Cyfres Fer, Ffilm neu Raglen Ddramatig Arbennig yn 2011 – gwobr a enillwyd yn ddiweddar gan bobl fel Tom Hanks a Mike Nichols – oedd uchafbwynt ei yrfa, a ddechreuodd yng Ngogledd Cymru dros 30 mlynedd yn ôl.

Mae ganddo atgofion byw a dymunol am Wrecsam; roedd yn gyfnod hapus ac yn un y mae’n ei gofio gydag anwyldeb.

“Ro’n i’n hapus iawn, ar ôl bod yn gweithio’n llawn amser am gwpwl o flynyddoedd, cofleidiais y byd newydd a chreadigol yr oeddwn yn camu i mewn iddo ag arddeliad,” meddai Brian.

“Roedd yn brofiad gwych, dysgu gweld y byd mewn ffordd hollol wahanol. Roedd fel petai rhywun yn agor llyfr i mi am y tro cyntaf ac ro’n i wrth fy modd. Cefais fy ysbrydoli.

“Yn y bôn, helpodd astudio yn Wrecsam fi i weld y byd mewn ffordd wahanol. Cefais fy nghyfareddu gan ochr dechnegol pethau ac ro’n i’n benderfynol o’i meistroli, ond yn bwysicach fyth cefais fy annog i feddwl mewn ffordd newydd, creadigol a gweledol, rhywbeth nad oeddwn wedi ei brofi o’r blaen.

“Mae fy ffrind gorau Karol Cioma, y gwnes i’i gyfarfod yn Wrecsam, yn dal yn rhan bwysig iawn o ’mywyd i. Tra’r oedden ni yn Wrecsam fe gychwynnodd glwb ffilm yn dangos printiau 16mm o ffilmiau celfyddydol ac annibynnol nad oedd fel arfer ar gael mewn sinemâu arferol.

“Roedd yn ysbrydoliaeth, a dyna pryd y sylweddolais fy mod i eisiau cyfarwyddo ffilmiau. Iddo ef mae’r diolch am agor fy llygaid i harddwch sinema.” 

Ond nid oedd yn hawdd gwneud ei farc. Roedd teledu a ffilm yn gyfryngau llawer llai cymhleth na rhai heddiw, er mai prin oedd y cyfleoedd i gyfarwyddwyr newydd ddod i’r amlwg bryd hynny hefyd.  

“Roedd yn wahanol iawn,” meddai Brian.

“Roedd teledu wedi cau i fynediad lefel uchaf erbyn hynny, yn undebau pwerus i gyd, nad oedd o angenrheidrwydd yn beth drwg, ond yn giami os oeddech chi ar y tu allan.

“Newidiodd hyn yn sgil dyfodiad fideos cerdd a hysbysebion teledu. O fewn cwpwl o flynyddoedd i adael byd addysg ro’n i’n cyfarwyddo fy nghipiau teledu cyntaf ar 35mm.

“Erbyn hyn, â gwaith yn y cyfryngau yn mynd yn fwyfwy glamorous a ffasiynol, mae’r niferoedd enfawr o bobl sydd eisiau llwyddo yn ei gwneud hi’n anoddach nag erioed.”

Felly beth am y criw presennol o fyfyrwyr celf, dylunio a ffilm ym Mhrifysgol Glyndŵr, sy’n astudio mewn cyfleusterau fel y Ganolfan Diwydiannau Creadigol newydd gwerth £5miliwn.

A yw Brian yn eiddigeddus o’r holl offer a thechnegau newydd sydd ar gael i wneuthurwyr ffilm gobeithiol yn 2013? 

“Tra bod cyfleusterau yn eithriadol o bwysig, yn fwy nag erioed mae’n debyg, tiwtoriaid gwych sy’n ysbrydoli,” meddai Brian.

“Yn sicr, dyna’r profiad gefais i yn Wrecsam. Dwi’n priodoli llawer o’m llwyddiant i’m cyfnod yn astudio yno. Fe wnaeth fy amser i yno newid fy safbwynt o’r byd, gan helpu i ffurfio’r person yr ydw i heddiw.

“Roedd gen i diwtor o’r enw Simon Collinge oedd yn fy ngyrru i’n hollol benwan, gan fy ngwthio i’n bellach nag y mae unrhyw un wedi’i wneud cynt na chwedyn. Ro’n i’n gwneud fy ngwaith gorau erioed a doedd o byth yn ddigon da.  

“Fe wyddai’n union be’r oedd o’n ei wneud. Tydi o ddim yn gweithio i bawb ond fe weithiodd i mi gan i lyncu’r abwyd yn llwyr. Er iddo fy nghythruddo, dwi’n ddyledus iawn iddo.”

Ychydig a wyddai ar y pryd, ond roedd “gwaith gorau” Brian eto i ddod.

Pan ddaeth cynhyrchwyr y ddrama gyfnod newydd Downton Abbey i gysylltiad â Brian, roeddent eisoes yn gyfarwydd â’i waith ac yn awyddus i gydweithio ag ef.

Er hynny, ni fyddai wedi dychmygu y byddai’n tyfu i fod yn un o’r rhaglenni teledu mwyaf poblogaidd yn y byd ac yn llwyddiant ymhlith y beirniaid. 

“Ro’n i wedi gweithio i’r cynhyrchwyr o’r blaen ac roedden nhw’n gyfarwydd â’m gwaith blaenorol: roedd gen i ddau BAFTA yn barod,” meddai Brian. 

“Dwi’n meddwl bod fy nghefndir dosbarth gweithiol, cyffredin yn wrthbwynt hanfodol i ysgrifennu Julian Fellowes. Roedd gwrthgyferbyniad ein cefndiroedd yn adlewyrchu un y sioe.

“Roedd yn hwyl garw ond yn waith caled iawn hefyd. Roedd cynllunio o flaen llaw yn hanfodol gyda chast mor fawr, a llygad am fanylder hanesyddol mor bwysig fel nad oedd modd mentro heb feddwl am bopeth yn hynod o fanwl. 

“Dwi’n dal i fod yn ffrindiau da iawn gyda’r rhan fwyaf o’r cast a’r criw. Mae wedi bod yn gyfnod hapus iawn a wnes i erioed ddisgwyl un rhan o ddeg hyd yn oed o’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni hyd yma.” 

Mae cadw pethau’n newydd ac yn ddiddorol yn her arall y mae’r ei wynebu, ac mae’r ffaith iddo dderbyn gymaint o wobrau yn golygu fod yn rhain cynnal rhai safonau. 

“Mae’n fwyfwy anodd cadw’r gyfres yn ffresh a dod o hyd i ffyrdd newydd o ffilmio pethau. Dyna’r broblem efo pob cyfres newydd, yn enwedig i gyfarwyddwr, gan ei bod yn hawdd ymfodloni,” meddai Brian.

“Fodd bynnag, mae newydd gael ei henwebu ar gyfer 12 Emmy arakk felly mae’n rhaid eu bod yn gwneud rhywbeth yn iawn!”

Cyflwynwydd Brian ei wobr Emmy ef i ddioddefwyr trychineb Hillborough. Fel un a fu’n dilyn tîm Lerpwl erioed, roedd y seremoni yn un emosiynol am sawl rheswm.

“Roedd geiriau Julian Fellowes yn atseinio yn fy nghlustiau wrth i gerdded i fyny’r carped. Dywedodd fod ennill Oscar am Gosford Park wedi newid ei fywyd, a hyd yn hyn mae’r Emmy wedi gwneud hynny i mi hefyd, er na faswn i byth yn ddigon hunanfodlon i ddisgwyl iddo barhau heb yr un ymroddiad a gwaith caled yr ydw i wastad wedi eu buddsoddi,” meddai Brian. 

“Gallai ddiflannu yr un mor gyflym ag y daeth felly tydw i byth yn cymryd unrhyw beth yn ganiataol.”

Ychwanegodd: “Mae Hillsborough wastad wedi bod yn bwysig i mi, ac ar y pryd roedd y teuluoedd yn dal i frwydro am gyfiawnder. Roeddwn yn ffodus i gael fy 15 munud o enwogrwydd a meddyliais ‘Beth yw’r ffordd orau o ddefnyddio hyn? Pwy fyddai’n elwa fwyaf o’r cyhoeddusrwydd yma?’ Penderfynais fod cyfiawnder dros y teuluoedd yn bwysicach na mwytho fy hunanfalchder fy hun.”     

Ei brosiect diweddaraf yw’r thriller Ail Ryfel Byd The Book Thief, sy’n adrodd hanes Liesel Meminger o’r adeg y mae’n cael ei chymryd yn naw oed i fyw gyda theulu maeth mewn cymdogaeth ddosbarth gweithiol Almeinig.  Michael Petroni (The Rite) a’i addasodd ar gyfer y sgrîn.

“Mae’r ffilm yn seiliedig ar nofel ryngwladol lwyddiannus am ferch yn ei harddegau sy’n tyfu i fyny yn yr Almaen o dan y Natsïaid,” meddai Brian.

“Mae’n cael ei maethu gan gwpwl hŷn sy’n cuddio gŵr Iddewig ifanc yn eu seler. Yn y bôn, stori ydyw am yr ysbryd dynol a’r modd y mae’n medru goroesi yn wyneb pob adfyd. Yr agwedd sy’n gwneud y stori yn wahanol yw ei bod yn cael ei hadrodd gan ‘Angau’.”

 “Fe wnaethon ni ffilmio am dri mis yn Berlin yn ystod Gaeaf a Gwanwyn 2013. Mae’n gorfod bod yn un o brofiadau mwyaf anhygoel a chofiadwy fy mywyd, ac fe fwynheais bob eiliad ohono. Cafodd ei gynhyrchu gan 20th Century Fox am gyllideb o ryw €26 miliwn.”

Ychwanegodd: “Dyma’r cam nesaf yn fy ngyrfa. Tydw i byth yn diystyru unrhyw beth ond ie, ffilmiau nodwedd yw fy mhrif nod ar hyn o bryd. Fodd bynnag, tydw i byth yn tanbrisio grym teledu a maint y gynulleidfa y mae teledu da yn ei gyrraedd.”  

Top