Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymweliad gweinidog iechyd a phrifysgol ar gyfer ymgyrch 1000 o Fywydau a Mwy

Lesley pic 1

21 Chwefror 2012

Anerchodd Lesley Griffiths, Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru, dros 100 o fyfyrwyr yn Wrecsam i godi ymwybyddiaeth o ymgyrch sy’n amcanu i wella gofal iechyd yng Nghymru.

Siaradodd y gweinidog â myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr am bwysigrwydd cael pob corff gofal iechyd yng Nghymru i weithio mewn partneriaeth o dan y rhaglen 1000 o Fywydau a Mwy.

Lesley Griffiths with pic 2 Welsh

Sefydlwyd y rhaglen yn 2010 i wella diogelwch cleifion a chynyddu gofal cleifion yng Nghymru.

Mae’r ymgyrch 1000 o Fywydau a Mwy wedi’i chyfuno â rhaglenni gofal iechyd cenedlaethol eraill yng Nghymru o dan gynllun pum mlynedd GIG Cymru i ddosbarthu gofal iechyd o safon ryngwladol erbyn 2015.  

Meddai Lesley Griffiths AC: "Fel cyfran sylweddol o weithlu’r GIG yng Nghymru, mae nyrsys yn chwarae rhan dyngedfennol mewn cyflwyno, profi a gweithredu gwelliannau i’r gofal y mae cleifion yn ei dderbyn. Maent wedi bod ar flaen y gad gyda nifer o’r gwelliannau a gyflwynwyd gan y rhaglen 1000 o Fywydau a Mwy. Yn wir, mae’r gymuned nyrsio yng Nghymru eisoes wedi cyflwyno newidiadau llwyddiannus gan ddefnyddio’r fethodoleg yma.   

"Mae’n bleser gweld y modd y mae nyrsys ledled Cymru yn gysylltiedig â 1000 o Fywydau a Mwy. Mae’n caniatáu nyrsys i ychwanegu at y llwyddiannau hyd yma ac yn galluogi staff nyrsio i ddal ati i gyflwyno newidiadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i ganlyniadau a phrofiadau cleifion.” 

Trefnwyd y digwyddiad gan Angela Williams, uwch ddarlithydd mewn nyrsio oedolion ym Mhrifysgol Glyndŵr, ar y cyd â Liz Smith, rheolwr diogelwch cleifion Cymru ar gyfer yr ymgyrch 1000 o Fywydau a Mwy.

Meddai Angela: “Roeddem yn falch iawn fod y Gweinidog wedi rhoi o’i hamser i siarad gyda’r myfyrwyr. Y myfyrwyr yw gweithlu dyfodol y diwydiant gofal iechyd yng yng Nghymru a rhoddodd y digwyddiad rywfaint o’r wybodaeth sydd arnynt ei hangen i ddarparu’r gofal gorau posib.” 

Mae mwy o wybodaeth am ymgyrch 1000 o Fywydau a Mwy ar gael ar-lein yn www.1000livesplus.wales.nhs.uk.

Top