Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymateb Prifysgol Glyndŵr i ddyraniad grant Ccauc, blwyddyn academaidd 2012/13

29 Mawrth 2012

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi ymateb i’r dyraniad grant a gyhoeddwyd gan CCAUC heddiw.

Meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr y brifysgol: “Yn naturiol, mae’r Brifysgol yn siomedig ynglŷn â’r cyhoeddiad heddiw. Fodd bynnag, roeddem wedi rhagweld gostyngiad ar y raddfa yma ac rydym wedi bod yn cynllunio ar ei gyfer ers peth amser. 

“Wrth osod lefelau ffioedd i fyfyrwyr ar gyfer 2012/13 fe ddewisom yn fwriadol ffioedd a fyddai’n lleihau baich y ddyled ar ein myfyrwyr a Llywodraeth Cymru tra ar yr un pryd yn cwrdd ag amcanion datblygiad economaidd a chyfiawndwr cymdeithasol Llywodraeth Cymru. 

“Mae’n drueni felly fod y Brifysgol yn cael ei rhoi dan anfantais o’i gymharu â phrifysgolion eraill am ddilyn polisi’r llywodraeth.

“Fel y brifysgol sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, mae Prifysgol Glyndŵr wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i ddatblygu incwm o ystod eang o feysydd, ac yn hyderus y bydd y tueddiad yma yn ein galluogi i wneud iawn am y gostyngiad yma mewn nawdd ariannol yn gyflym.

 “Yn sgil hyn, a’n rheolaeth a’n cynllunio doeth parhaus, mae Prifysgol Glyndŵr yn y sefyllfa ffodus o beidio bod  â dyledion, morgeisi na benthyciadau. Mae hyn yn darparu sylfaen ariannol gadarn i’n galluogi ni i oresgyn y boen dros dro yma er budd dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru yn y tymor hirach.   

“Fel prifysgol rydym yn monitro ein blaenoriaethau trwy’r amser er mwyn sicrhau ein bod yn cwrdd ag anghenion yr economi ranbarthol a chenedlaethol, a bod ein myfyrwyr yn cael y gefnogaeth a’r cyfleoedd gorau posibl trwy gydol eu hamser yn y brifysgol a rhagolygon cyflogaeth dilynol.

“Mae’r Brifysgol yn dal i fod yn ymroddedig i ddarparu cyfleoedd addysgol rhagorol i bobl o bob cefndir cymdeithasol ac economaidd. Yn wir, roedd ffigyrau a ryddhawyd ddoe gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn dangos mai Prifysgol  Glyndŵr yw’r orau yng Nghymru am recriwtio myfyrwyr o gymdogaethau cyfranogiad-isel yng Nghymru. Rydym eisiau parhau i ddarparu’r cyfleoedd hanfodol hynny i bobl o bob cefndir.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Nodiadau i olygyddion:

Lefel ffioedd Prifysgol Glyndŵr ar gyfartaledd yw £6,643 ar gyfer graddau israddedig llawn amser ym mlwyddyn academaidd 2012-13. Gwahaniaethir ffioedd er mwyn adlewyrchu’r gost o gyflenwi’r cyrsiau, gyda ffioedd graddau sylfaen yn cychwyn o dan £4,000. Y ffi uchaf a delir fydd £7,750 am gyrsiau mewn pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg). Gosodwyd y lefelau ffioedd cyffredinol a natur wahaniaethol y ffioedd gyda blaenoriaethau’r llywodraeth mewn golwg.   

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi dod â gwarged o 3% (o leiaf) o drosiant ers 2003, gyda’r cynnydd canran mwyaf mewn trosiant yn y cyfnod 2007 – 2010 o unrhyw brifysgol yng Nghymru (28%, o’i gymharu â 9% Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Morgannwg).

Mae dangosyddion perfformiad yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch ar gyfer 2010/11, a ryddhawyd Ddydd Iau, 29 Mawrth 2012 yn dangos fod gan Brifysgol Glyndŵr gyfran uwch o fyfyrwyr o gymdogaethau cyfranogiad isel nag unrhyw sefydliad addysg uwch arall yng Nghymru. Y ffigwr ar gyfer myfyrwyr gradd-gyntaf ifanc oedd 18.1 y cant, ac 19.2 y cant ar gyfer myfyrwyr rhan-amser hŷn. 

Dengys y ffigyrau diweddaraf a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch mai graddedigion Prifysgol Glyndŵr yw’r rhai mwyaf cyflogadwy yng Nghymru. Yn ôl arolwg Cyrchfan Gadawyr Addysg Uwch yr asiantaeth, o’r rheiny a raddiodd yn 2009-10, roedd y gyfradd cyflogadwyedd yn 94.7 y cant. Cyflogwyd 70 y cant o’r cyfanswm cyffredinol mewn swyddi lefel graddedig. Dangosodd yr ystadegau hefyd fod graddedigion yn cychwyn ar gyflog o £21,965 ar gyfartaledd.

Top