Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Tîm Olympaidd Lesotho i hyfforddi yn Wrecsam cyn Llundain 2012

Lesotho welsh with pic 1
Mawrth 12 2012

Cafodd un o brif swyddogion Llywodraeth Lesotho daith dywysedig o amgylch cyfleusterau chwaraeon Wrecsam yn dilyn cadarnhad y bydd tîm Olympaidd y wlad yn hyfforddi yn y dref cyn Llundain 2012.

Cyfarfu Teboho Mohapi, Uwch Gomisiynydd Gweithredol Teyrnas Lesotho yn y DU, â chynrychiolwyr o Brifysgol Glyndŵr a Chyngor Wrecsam yn ystod yr ymweliad.

Ar ôl cyfarfod ag Is-Ganghellor y brifysgol, yr Athro Michael Scott, ymwelodd Mr Mohapi â chanolfan chwaraeon Prifysgol Glyndŵr, stadiwm y Cae Ras, Pentre Wrecsam, Clwb Bocsio Wrecsam, Stadiwm Queensway a Chanolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd y Dŵr.

Disgwylir i saith o athletwyr mewn chwaraeon yn cynnwys bocsio, rhedeg marathon a Tae Kwon Do aros yn Wrecsam am bythefnos ym mis Gorffennaf, cyn y gêmau  Olympaidd.

Lesotho wrexham news welsh with pic 2

Cwblhawyd cynlluniau i ddod â’r tîm i Wrecsam yr wythnos yma – gan wneud Lesotho yr unig dîm Olympaidd a fydd yn aros mewn gwersyll hyfforddi cyn y gêmau yng ngogledd Cymru.

Roedd y criw a groesawodd Mohapi yn cynnwys Dr Carl Clowes, Conswl Anrhydeddus Cymru i Lesotho, Anna Marie Brown, Rheolwr Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr, David Evans, o uned digwyddiadau mawr Llywodraeth Cymru, a Ken Danskin, Prif Swyddog Hamdden Cyngor Wrecsam.

Meddai’r Cyng. Bob Dutton OBE, Aelod Arweiniol dros Gymunedau a Pherfformiad yng Nghyngor Wrecsam: “Mae Cyngor Wrecsam yn ymroddedig i greu tref chwaraeon iach a heini, ac mae’n anrhydedd croesawu’r athletwyr ysbrydoledig a hygred yma i’n hardal wrth iddynt baratoi i gystadlu yn nigwyddiad chwaraeon mwya’r byd.’ 

“Buaswn yn annog unrhyw un sydd wedi’u hysbrydoli gan ymweliad arfaethedig Lesotho â Wrecsam a Llundain 2012 i gofrestru i fod yn 'Arweindyd Lleol' yn www.london2012.com/localleaders. Yma gallwch dderbyn pecyn offer digwyddiadau am ddim i sbarduno eich dathliadau cymunedol go-iawn.”

Mae penderfyniad Lesotho i ddod â’u tîm Olympaidd i Wrecsam yn seiliedig ar gysylltiadau rhwng y ddwy wlad yn dyddio’n ôl i 1985.

Yn sgil y cysylltiadau hyn, ymwelodd darlithwyr o Brifysgol Glyndŵr â’r wlad Dde Affricanaidd i helpu i daclo problem HIV/AIDS.

Yn fwy diweddar, datblygodd ysgolion lleol raglenni partneriaeth gydag ysgolion  Lesotho, gan gynnwys Ysgol Maelor, Llannerch Banna gydag Ysgol St. Saviour’s, Leribe.

Bu Dylan Gallanders, Llysgennad Aur Ifanc dros Gyngor Wrecsam a disgybl yn Ysgol Maelor, Llannerch Banna, yn ddigon ffodus i ymweld â Lesotho yn ystod hanner tymor mis Chwefror, ble bu’n siarad â phobl ifanc am y gwerthoedd Olympaidd a Pharalympaidd o gyfeillgarwch, penderfyniad a pharch.

Meddai: ‘Ymweld â Lesotho oedd y profiad gorau y gallwn fod wedi gofyn amdano. Roedd y staff a’r myfyrwyr yn groesawgar iawn ac yn gyffrous iawn y byddai athletwyr Lesotho yn hyfforddi yn fy nhref enedigol i.'

Meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Rydym yn eithriadol o falch y bydd Prifysgol Glyndŵr yn cymryd rhan mewn croesawu tîm yn ystod y paratoadau ar gyfer y gêmau Olympaidd. Mae gan y brifysgol gysylltiadau cadarn gyda Lesotho ac mae gan Wrecsam gyfleusterau chwaraeon rhagorol y bydd tîm Olympaidd Lesotho yn gallu gwneud defnydd ohonynt. Bydd eu presenoldeb yn y dref cyn y Gêmau yn creu gwefr a chyffro go-iawn yn y gymuned.”

Meddai Dr Carl Clowes, Conswl Anrhydeddus Cymru i Lesotho: “Rwy’n falch iawn y bydd tîm Olympaidd Lesotho yn dod i Gymru ac yn aros yn Wrecsam. Mae hyn yn atgyfnerthu’r berthynas wych ac unigryw a fu gan Gymru â Lesotho ers dros 20 mlynedd.”

Meddai’r Gweinidog Treftadaeth Huw Lewis: “Bydd gwersylloedd hyfforddi Cyn y Gêmau yn darparu cyfleoedd i ddatblygu cyfnewidfeydd chwaraeon, addysgol a diwylliannol gyda gwledydd sy’n dod i Gymru a chyfleoedd i blant a chymunedau lleol gyfranogi, gan arwain at gymynrodd Gêmau cadarnhaol i Gymru.

"Rhagwelir y bydd timau o o leiaf 19 o wledydd yn hyfforddi yng Nghymru cyn y Gêmau, gyda bron i 1,000 o athletwyr a staff cefnogi yn buddsoddi miliynau o bunnau yn uniongyrchol i’r economi.”

Top