Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Technoleg newydd yn helpu i wella gofal iechyd yng Nghymru

Healthcare sim news welsh with pic 1

28 June 2012

Mae technolegau newydd, lefel uchel sy’n galluogi i weithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd ymgymryd â senarios clinigol dynwaredol yn helpu i wella safon gofal iechyd yng Nghymru.

Yn siarad mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam, dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC fod ystafelloedd dynwaredu clinigol, yn cynnwys dymis sy’n gweithredu fel cleifion goiawn, yn rhan allweddol o hyfforddiant darpar weithlu’r GIG yng Nghymru. 

Nod y digwyddiad yng Nghanolfan Catrin Finch – ‘Defnyddio dynwaredu i annog agwedd fwy rhyng-broffesiynol at ofal iechyd’ – oedd hyrwyddo’r cysylltiadau rhwng addysg ryng-broffesiynol (IPE) a dynwaredu gyda’r amcan cyffredinol o leihau niwed i gleifion a hybu eu lles.

Mae ystafell ddynwaredu yn Ysgol Glinigol Gogledd Cymru sydd wedi’i lleoli yn Ysbyty Maelor Wrecsam ac yn cael ei defnyddio gan fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn un o ddim ond llond llaw yng Nghymru.

Healthcare sim with pic 2

Mynychwyd y gynhadledd gan dros 40 o fyfyrwyr, ynghyd ag ysgolheigion o Glyndŵr a phrifysgolion eraill yn y DU.

Roedd y gynhadledd yn cynnwys dynwarediad byw gan feddygon a nyrsys dan hyfforddiant, a amlygai bwysigrwydd cyfathrebu effeithiol ym maes gofal iechyd gan ddefnyddio’r offer cyfathrebu a ddefnyddir yn helaeth ledled Cymru erbyn hyn fel rhan o’r ymgyrch 1000 o Fywydau + a gynlluniwyd i wella diogelwch cleifion trwy GIG Cymru.

Meddai Lesley Griffiths: “Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn cyfleusterau hyfforddi ac rydym yn falch iawn o fod wedi gallu darparu ystafelloedd dynwaredu uwch-dechnoleg modern i fyfyrwyr.

“Rydym yn awyddus i annog gwaith ar y cyd yn y GIG ac mae’r ystafelloedd dynwaredu yn ffordd wych o wneud hyn.”

Y ddau brif siaradwr yn y digwyddiad oedd Tom Doyle, prif swyddog dysgu yn CAE Healthcare, cwmni byd-eang sy’n arbenigo mewn modelau tra-chywir; a Dr Angus McFayden, is-gadeirydd CAIPE, y Ganolfan er Datblygiad Addysg Ryng-broffesiynol. Cafwyd trafodaeth ysgogol ganddynt a amlygodd o fewn IPE, nid yn unig werth dymis tra-chywir a mewnbynnau uwch-dechnoleg eraill mewn senarios gofal cleifion dynwaredol, ond gwerth dynwarediadau a ddefnyddiai ychydig neu ddim technoleg yn ogystal.

Meddai trefnydd y digwyddiad Gary Stevenson, prif ddarlithydd mewn nyrsio ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Daeth llawer iawn o bobl i’r gynhadledd ac roeddem yn bles iawn gyda sut aeth hi. Roedd cynrychiolydd yr Academi Addysg Uwch oedd yno yn llawn edmygedd o’r gwaith tîm gwirioneddol a’r dystiolaeth o gyfathrebu effeithiol rhwng y staff nyrsio academaidd a myfyrwyr nyrsio Prifysgol Glyndŵr; dywedodd mae’n rhaid fod hyn wrth graidd ein cwricwlwm, sydd yn wir, rwy’n falch o ddweud.

“Fel tîm addysg nyrsio rydym yn ymroddedig i elwa ar y synergeddau sy’n bodoli rhwng addysg ryng-broffesiynol a dynwaredu fel bod digwyddiadau fel yr un yma yn fodd cyfathrebu gydag eraill sydd â diddordeb, fel therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion a gweithwyr cymdeithasol, i enwi dim ond rhai.   

“Roedd gweithio gyda’r myfyrwyr meddygol a fu’n cymryd rhan yn y dynwaredu byw – myfyrwyr oedd yn ddieithriaid llwyr i ni y diwrnod cynt – yn bleser pur, a dangosodd sut y gall dod ynghyd i weithio ar rywbeth chwalu rhwystrau proffesiynol, yn ogystal â bod yn brofiad dymunol iawn.” 

Top