Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Sefydlu Canghellor newydd

New chancellor welsh with pic

11 Gorffennaf 2012

Mae Canghellor newydd Prifysgol Glyndŵr wedi cael ei sefydlu’n ffurfiol yn y swydd.

Heddiw, cymrodd Syr Jon Shortridge, un o brif benseiri datganoli Cymreig, lw’r Canghellor mewn seremoni a gynhaliwyd yng Nghanolfan Catrin Finch y brifysgol.

Wedi dal nifer o’r swyddi uchaf yn y gwasanaeth sifil yng Nghymru, ystyrir Syr Jon fel un o benseiri allweddol datganoli.

Yn ei araith ar ôl iddo gymryd y llw, siaradodd am waith y brifysgol yn creu cyfleoedd i bobl ifanc o bob cefndir, ei llwyddiant wrth weithio ochr yn ochr â chymuned Wrecsam a’i huchelgais ar gyfer y dyfodol. 

Meddai: “Nid yn unig y mae Glyndŵr yn edrych tuag allan ac yn uchelgeisiol, hon hefyd yn fy marn i yw’r brifysgol fwyaf entrepreneuraidd ei hagwedd o blith holl brifysgolion Cymru.”

Cyfeiriodd Syr Jon at engreifftiau fel gwaith y brifysgol gyda rhaglen Telesgop Eithriadol Fawr Ewrop, ei chaffaeliad o Brifysgol Glyndŵr Llundain a’i chofnod cryf o gyflogaeth graddedigion.

Meddai: “Cytunais (i fod yn Ganghellor) gan fy mod wedi ystyried Prifysgol Glyndŵr fel un o’r sefydliadau gorau yng Nghymru ers tro, felly roedd y cyfle i fod yn gysylltiedig â hi – i helpu i roi dyfodol gwell a mwy diogel iddi – yn gyfle rhy fawr a phwysig i’w golli.” 

Yn yr un seremoni, cyflwynwyd gwobrau am wasanaeth hir i nifer o staff y brifysgol – gan gynnwys yr Is-Ganghellor, yr Athro Michael Scott.

Derbyniodd yr Athro Scott y wobr mewn cydnabyddiaeth o 10 mlynedd o wasanaeth, gan iddo ymuno â’r sefydliad, a alwyd yn NEWI bryd hynny, fel Prifathro yn 2001. 

Gan arwain y tîm a greodd Brifysgol Glyndŵr, daeth yn Is-Ganghellor pan ddyfarnwyd statws prifysgol llawn yn 2008.

Meddai: “Rwyf wedi mwynhau’r her hyd yma ac yn parhau i fwynhau’r her o ddatblygu prifysgol newydd yn unol â dyheadau a strategaethau Llywodraeth Cymru.

“Cafodd y brifysgol ei chreu yng nghyd-destun datganoli, i hyrwyddo datblygiad diwydiannol a chyfiawnder cymdeithasol, ac edrychaf ymlaen at y blynyddoedd i ddod a llwyddiannau’r brifysgol yn y dyfodol.”

Top