Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Sefydlu Canghellor newydd

New chancellor welsh with pic

11 Gorffennaf 2012

Mae Canghellor newydd Prifysgol Glyndŵr wedi cael ei sefydlu’n ffurfiol yn y swydd.

Heddiw, cymrodd Syr Jon Shortridge, un o brif benseiri datganoli Cymreig, lw’r Canghellor mewn seremoni a gynhaliwyd yng Nghanolfan Catrin Finch y brifysgol.

Wedi dal nifer o’r swyddi uchaf yn y gwasanaeth sifil yng Nghymru, ystyrir Syr Jon fel un o benseiri allweddol datganoli.

Yn ei araith ar ôl iddo gymryd y llw, siaradodd am waith y brifysgol yn creu cyfleoedd i bobl ifanc o bob cefndir, ei llwyddiant wrth weithio ochr yn ochr â chymuned Wrecsam a’i huchelgais ar gyfer y dyfodol. 

Meddai: “Nid yn unig y mae Glyndŵr yn edrych tuag allan ac yn uchelgeisiol, hon hefyd yn fy marn i yw’r brifysgol fwyaf entrepreneuraidd ei hagwedd o blith holl brifysgolion Cymru.”

Cyfeiriodd Syr Jon at engreifftiau fel gwaith y brifysgol gyda rhaglen Telesgop Eithriadol Fawr Ewrop, ei chaffaeliad o Brifysgol Glyndŵr Llundain a’i chofnod cryf o gyflogaeth graddedigion.

Meddai: “Cytunais (i fod yn Ganghellor) gan fy mod wedi ystyried Prifysgol Glyndŵr fel un o’r sefydliadau gorau yng Nghymru ers tro, felly roedd y cyfle i fod yn gysylltiedig â hi – i helpu i roi dyfodol gwell a mwy diogel iddi – yn gyfle rhy fawr a phwysig i’w golli.” 

Yn yr un seremoni, cyflwynwyd gwobrau am wasanaeth hir i nifer o staff y brifysgol – gan gynnwys yr Is-Ganghellor, yr Athro Michael Scott.

Derbyniodd yr Athro Scott y wobr mewn cydnabyddiaeth o 10 mlynedd o wasanaeth, gan iddo ymuno â’r sefydliad, a alwyd yn NEWI bryd hynny, fel Prifathro yn 2001. 

Gan arwain y tîm a greodd Brifysgol Glyndŵr, daeth yn Is-Ganghellor pan ddyfarnwyd statws prifysgol llawn yn 2008.

Meddai: “Rwyf wedi mwynhau’r her hyd yma ac yn parhau i fwynhau’r her o ddatblygu prifysgol newydd yn unol â dyheadau a strategaethau Llywodraeth Cymru.

“Cafodd y brifysgol ei chreu yng nghyd-destun datganoli, i hyrwyddo datblygiad diwydiannol a chyfiawnder cymdeithasol, ac edrychaf ymlaen at y blynyddoedd i ddod a llwyddiannau’r brifysgol yn y dyfodol.”

Top